Opiskelu lääketieteen koulutusohjelmassa

Koulutuksen tehtävät

Lähtökohtana lääketieteen koulutuksessa on antaa opiskelijalle valmius lääkärin tehtäviin ja itsenäiseen
lääkärintoimen harjoittamiseen sekä valmius jatkokoulutukseen. Koulutus johtaa lääketieteen lisensiaatin
tutkintoon (360 op).

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittaneet voivat lääkärin tehtävien lisäksi toimia
opetus- ja tutkimustehtävissä sekä erilaisissa lääketieteellistä asiantuntemusta
vaativissa hallinnollisissa tehtävissä.

Vuotuinen opiskelijoiden sisäänotto on yhteensä 155 uutta opiskelijaa.

Koulutuksen tieteelliset ja ammatilliset tavoitteet

Lääkärikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla valmistuttuaan on tiedolliset, taidolliset
ja psykososiaaliset valmiudet työskennellä menestyksellisesti niin sairaalassa
kuin perus-terveydenhuollon tehtävissä lääkärinä, asiantuntijana, kehittäjänä ja työryhmänsä
johtajana. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijalla valmistuttuaan
on riittävät valmiudet tutkimustyön tekemiseen ja jatkokoulutukseen sekä kyky
ja motivaatio elinikäiseen oppimiseen. Opetus ja oppiminen perustuvat uudistuvaan
tietoon ja sillä on vahva yhteys tieteelliseen tutkimukseen. Koulutuksen sisällöt on
johdettu tavoitteista ja niitä evaluoidaan ja kehitetään jatkuvasti.
Tavoitteet on lisäksi määritelty opintojaksoittain ydinainesanalyyseissä. Oppimistavoitteet
ilmaisevat ne tiedot ja taidot, jotka opiskelijan on hallittava kunkin opintojakson
päätyttyä. Oppimistavoitteet on kirjattu opintojaksokuvauksiin.