Harjoittelukoulut

Joensuun ja Savonlinnan normaalikoulut ovat filosofisen tiedekunnan harjoittelukouluja, joissa järjestetään esi- ja perusopetusta sekä Joensuussa myös lukiokoulutusta. Harjoittelukoulujen erityisenä tehtävänä on järjestää opettajaksi opiskeleville heidän pedagogiseen koulutukseensa kuuluvaa ohjattua harjoittelua sekä osallistua opettajankoulutuksen kehittämiseen.

Normaalikoulut tarjoavat monipuolisen ympäristön pedagogiikasta, didaktiikasta, oppimisesta sekä kasvun ja kehityksen kysymyksistä kiinnostuneille tutkijoille. Kouluilla on myös omaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Opetuksen, opiskelun ja oppimisen sekä ohjatun harjoittelun tutkiminen on edellytys tiedeperusteisen ohjatun harjoittelun, opetuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen kehittämiselle. Joensuun ja Savonlinnan normaalikoulut osallistuvat myös moniin opetushallituksen koordinoimiin valtakunnallisiin hankkeisiin.

Joensuun normaalikoulu

Joensuun normaalikoulu on filosofisen tiedekunnan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käsittävä harjoittelukoulu. Koulu on tiloiltaan yksi Suomen moderneimmista harjoittelukouluista.

Joensuun normaalikoulu arvostaa kaikkien oppilaidensa ja opiskelijoidensa oppimisen tärkeyttä, avointa vuorovaikutusta, oppilaan tai opiskelijan oman vastuun korostamista sekä tulevaisuusorientoituneisuutta kaikessa toiminnassaan. Koulu järjestää pääosan luokan- ja aineenopettajankoulutuksen ohjatusta harjoittelusta sekä osan erityisopettaja- ja opinto-ohjaajakoulutuksen harjoittelusta. Lisäksi koulu osallistuu yliopistolain mukaisesti opettajankoulutuksen kehittämiseen.

Joensuun normaalikoulun tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnasta löytyy lisätietoja koulun verkkosivuilta. Uusimpana tutkimus-, kokeilu- ja kehittämiskohteena on tietotekniikan tutkimuspohjainen pedagoginen soveltaminen lukiokoulutuksessa. Tätä varten lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja kaikille opettajille on hankittu tablettitietokoneet. Hanke on ainutlaatuinen maamme lukiokoulutuksessa ja siinä tehdään laajamittaista yhteistyötä yliopiston ja muiden vastaavia hankkeita toteuttavien koulujen kanssa.

Savonlinnan normaalikoulu

Savonlinnan normaalikoulu on Itä-Suomen yliopistoon kuuluva perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 harjoittelukoulu. Koulun tärkeimpänä tavoitteena on oppilaiden kasvattaminen itsenäisiksi ja vastuullisiksi.

Savonlinnan normaalikoulun painoalueita ovat taito-, taide- ja viestintäkasvatus. Koulun tehtävänä on myös uuden pedagogisen tiedon soveltaminen ja tuottaminen kokeilu-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla ja tämän tiedon välittäminen opetusharjoittelijoille. Lisäksi koulun tehtävänä on kokonaisvaltainen opetuksen ja oppimisen laadun kehittäminen yhteistyössä yliopiston kanssa.