Äidinkieli ja kirjallisuus, 25 op

Äidinkielen ja kirjallisuuden sivuaineopinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt äidinkielen ja kirjallisuuden eri osa-alueisiin ja keskeisiin opetusmenetelmiin alakoulun äidinkielen opetuksen näkökulmasta. Hän osaa analysoida alaan liittyviä teorioita ja tuntee alan kirjallisuutta. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa paitsi käytännön opetustyöhön myös omaan ajatteluunsa ja ilmaisuunsa.

Opintokokonaisuuden sisällöt

2331700 Äidinkieli ja kirjallisuus, perusopinnot 25 op

Äidinkielen ja kirjallisuuden opinnot jakautuvat kolmeen pääosaan: kieli- ja kirjallisuuskasvatukseen sekä kielen käytön kokonaisuuteen.

Kielikasvatus
2331711 Pedagoginen kielioppi 4 op
2331712 Suomen kielen kehitys ja vaihtelu 4 op

Kirjallisuuskasvatus
2331713 Kirjallisuustiede ja klassikot 4 op
2331714 Lasten ja nuorten kirjallisuus 4 op

Kielen käyttö
2331706 Teatteri- ja draamakasvatus 3 op
2331707 Kirjoittaminen ja tekstintulkinta 3 op
2331708 Mediakasvatus 3 op

Lisätietoja

amanuenssi Heli Kemppainen
heli.kemppainen(at)uef.fi
0294 45 2798