Metsäekologia ja metsänsuojelu

Miten metsien lajisto muuttuu, kun suuri osa puustosta poistetaan hakkuiden yhteydessä? Miten lajiston muutos vaikuttaa metsien toimintaan? Voidaanko metsäpaloja ja muita luontaisia häiriöitä jäljitellä talousmetsissä ja näin turvata biodiversiteetti? Miten luonnonhoitotoimet vaikuttavat tuholaisriskiin, entä ilmastonmuutos ja energiapuunkorjuu?

Metsäekologiaan ja metsänsuojeluun liittyy useita tieteellisesti ja kansainvälisesti merkittäviä ja ajankohtaisia tutkimusteemoja. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen vaikuttavat metsäekosysteemeihin tavoilla, joiden ekologiset vaikutukset ymmärretään puutteellisesti. Metsätieteiden osastossa alan tutkimus keskittyy metsien monimuotoisuuden ekologisen merkityksen arviointiin sekä monimuotoisuuden suojelun tieteellisiin perusteisiin. Metsänsuojelun alalla tutkimuksen pääteemoja ovat metsien käytön vaikutukset tuholaisten ja tuhojen esiintymiseen. Oppiaineiden välinen tutkimusyhteistyö on tiivistä: usein samaa ongelmaa tarkastellaan sekä monimuotoisuuden suojelun että tuhojen torjunnan näkökulmasta.

Metsien biodiversiteettitutkimuksen keskeisiä tutkimusteemoja ovat luonnonmetsien ja talousmetsien rakenteelliset, toiminnalliset ja lajistolliset erot. Erityisesti on selvitetty metsäpalojen ja muiden luontaisten häiriöiden vaikutuksia monimuotoisuuteen. Tulosten perusteella voidaan talousmetsien käsittelyä kehittää niin, että metsien monimuotoisuus kyetään turvaamaan. Olennaisina tutkimusteemoina ovat myös metsien suojelualueverkoston ekologisen rakenteen ja toimivuuden arviointi sekä suojelualueiden hoidon ja ennallistamisen kysymykset.

Metsänsuojelun (metsien suojaaminen tuhoilta) keskeisiä tutkimusteemoja ovat puolestaan ilmastonmuutoksen ja metsien talouskäytön vaikutukset tuulituhojen ja tuhoeliöiden esiintymiseen. Myös metsien uudet käyttömuodot – kuten metsäenergian korjuu – saattavat vaikuttaa tuhohyönteisten runsauksiin.

 

Matti Koivula, yliopistotutkija, metsäekologia
Jari Kouki, professori, metsäekologia
Tarja Lehto, yliopistotutkija, metsämaatiede
Ari Pappinen, professori, metsänsuojelu
Olli-Pekka Tikkanen, yliopistotutkija, metsäentomologia ja metsäekologia
Eeva-Stiina Tuittila, professori, metsämaatiede