Maisteritutkinto

Terveystieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä (ylempi korkeakoulututkinto) ja sen suorittaminen kestää kaksi vuotta.  Opiskelu on päätoimista ja edellyttää läsnäoloa Kuopiossa.

Terveystieteiden maisterin tutkinnon tavoitteena on antaa  hyvä tuntemus ravitsemustieteestä ja valmiudet toimia työelämässä monipuolisesti ravitsemuksen asiantuntijana. Lisäksi tutkinnon tavoitteena on antaa valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Ravitsemusterapiaopinnoissa painottuu ravitsemuksen merkitys sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Maisterin tutkinto on mahdollista koostaa myös ilman ravitsemusterapiaopintoja, jolloin tutkinto voi koostua mm. elintarvikealan, liikuntaravitsemuksen, ravitsemusviestinnän ja kaupallisista opinnoista.

Ravitsemustieteen pääaineesta valmistuneet terveystieteiden maisterit voivat toimia elintarvike- ja lääketeollisuudessa tuote-asiantuntijoina, ravitsemusasiantuntijoina ruokapalveluissa, järjestöissä, yhdistyksissä ja urheiluseuroissa hallinto- ja asiantuntijatehtävissä sekä yrittäjinä. Ravitsemusterapian moduulit suorittaneet ovat päteviä toimimaan ravitsemusterapeutteina sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutuskeskuksissa ja yrittäjinä. Ravitsemusterapeutiksi laillistamista anotaan maisteritutkinnon jälkeen Valviralta.

Syksystä 2017 eteenpäin ravitsemustieteen maisteriopinnot koostuvat opiskelijan valitsemista moduuleista. Näistä moduuli 1 on kaikille opiskelijoille pakollinen, siihen sisältyy mm. pro gradu -työ ja opintoihin kuuluvat harjoittelut ja opiskelujaksot perusterveydenhuollossa ja sairaalassa. Tämän lisäksi opiskelija valitsee moduuleista 2-13 kaksi 30 opintopisteen moduulia. Moduulit 2 ja 3 ovat pakollisia niille opiskeijoille, jotka haluavat suorittaa ravitsemusterapeutin pätevyyden. Moduulit 4 ja 5 on suunniteltu niin että niiden opiskelijoilla olisi valmistuttuaan hyvät valmiudet toimia asiantuntijatehtävissä elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Moduulit 4 ja 5 järjestetään vuorovuosina (4 lukuvuonna 2017-18), muut moduulit vuosittain.

Osa moduuleista suoritetaan Itä-Suomen avoimen yliopiston kautta, jolloin nämä moduulit valinneille opiskelijoille voi opiskeluista koitua kustannuksia. Opinnot avoimessa yliopistossa maksavat  250 €/perusopinnot tai yksittäiset opintojaksot 12 €/opintopiste.

Maisterivaiheen moduulit ovat seuraavat (näistä 1 suoritetaan jo kandivaiheen aikana):

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op, 2017 ja myöhemmin aloittavat maisteriopiskelijat

  Lyhenne

  Moduuli

Laajuus

Kategoria

  MOD 1

  Kaikille ravitsemustieteen opiskelijoille pakolliset opinnot

60,0 op

Syv. op.

  MOD 2

  Ravitsemusterapia 1 (perusterveydenhuolto)

30,0 op

Vapaat op.*

  MOD 3

  Ravitsemusterapia 2 (erikoissairaanhoito)

30,0 op

Vapaat op.*

  MOD 4

  Elintarvikkeiden laatu ja tuotekehitys

30,0 op

Vapaat op.

  MOD 5

  Elintarviketutkimus

30,0 op

Vapaat op.

  MOD 6

  Terveyden edistäminen

30,0 op

Vapaat op.

  MOD 7

  Liikuntalääketiede (Avoin yliopisto, mahdollisuus ilmaisiin  opintoihin)

30,0 op

Vapaat op.

  MOD 8

  Urheiluravitsemus (Avoin yliopisto)

30,0 op

Vapaat op.

  MOD 9

  Gerontologia (Avoin yliopisto, mahdollisuus ilmaisiin opintoihin)

30,0 op

Vapaat op.

  MOD 10

  Tutkimus- ja menetelmäopinnot

30,0 op

Vapaat op.

  MOD 11

  Kansainvälisiin tehtäviin valmentavat opinnot

30,0 op

Vapaat op.

  MOD 12

  Kauppatieteet ja johtaminen

30,0 op

Vapaat op.

  MOD 13

  Kansainväliset opinnot vaihdossa

30,0 op

Vapaat op.

 

  Yhteensä

120,0 op

 

 

Moduulien kuvaukset

 

Kategoriat

Yleisop.                Yleisopinnot (TtK-opinnot, 7 op)

Kieliop.                 Kieli- ja viestintäopinnot (TtK-opinnot, 10 op)

Perusop.              Ravitsemustieteen perusopinnot (TtK- opinnot, 30 op)

Aineop.                Ravitsemustieteen aineopinnot (TtK- opinnot, 35 op)

Sivuop.                 Sivuaineopinnot (TtK-opinnot, 66 op)

Vapaat op.           Vapaasti valittavat yliopistotasoiset opinnot (TtK-opinnot 32 op ja TtM-opinnot 60 op)

Syv. op.                 Syventävät opinnot (TtM-opinnot 60 op)

*                              Pakollinen laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyyteen