Verkosto – jaettu osaaminen

Matkailualan verkostoyliopiston toiminta pohjaa sen jäsenyliopistojen arvoihin. MAVY:n toimin-nan arvot ovat monitieteisyys, opetuksen monimuotoisuus, vuorovaikutus matkailuelinkeinon kanssa, kansainvälisyys ja verkostomainen yhteistyö. Toiminnassa korostuu yhteinen tiedon tuottaminen ja opiskelijoiden ammatillisuuden moniosaamisen vahvistaminen.

Jäsenyliopistojen yhteystiedekunnat

Kussakin jäsenyliopistossamme on yhteystiedekunta tai vastaava, joka vahvistaa matkailualan monitieteiset opintomme (perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä jatkokoulutuksen) johtoryhmän esityksestä. Verkostomme opetus on siten kunkin jäsenyliopiston omaa opetustarjontaa ja verkosto-opintoihin voi sisältyä myös verkostoyliopiston yksiköiden opetussuunnitelmissa jo olevia opintojaksoja. Opiskelijana sisällytät matkailualan opinnot yliopistotutkintoosi ja vahvistat näin ammatillista moniosaamistasi. Opintojen tutkintoon sisällyttämisestä päättää oma yliopistosi.

Johtoryhmä

Toimintojemme kehittämisestä Matkailualan verkostoyliopistossa vastaa johtoryhmämme. Jäsenyliopistomme nimittävät edustajansa johtoryhmään. Johtoryhmä laatii strategian ja opetussuunnitelman jäsenyliopistoille vahvistettavaksi sekä vuosittaisen toimintasuunnitelmamme ja budjetin. Johtoryhmä tekee myös esitykset opiskelijavalinnastamme ja sen kriteereistä. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerinä toimii koordinaatioyksikkömme nimeämä henkilö. Laajaa sivuainetta suorittavat opiskelijamme valitsevat keskuudestaan opiskelijaedustajan ja hänelle varaedustajan johtoryhmään. Johtoryhmä voi kutsua elinkeinon piiristä kotimaisia tai kansainvälisiä asiantuntijajäseniä sekä valita keskuudestaan valmistelevia toimikuntia. Johtoryhmämme puheenjohtajana toimii tällä hetkellä professori Markku Löytönen, Helsingin yliopisto, geotieteiden ja maantieteen laitos.

Koordinaatioyksikkö

Matkailualan verkostoyliopiston hallinnollinen kotiyliopisto on Itä-Suomen yliopisto. Opintotoimistomme on osa Savonlinnassa toimivaa matkailualan opetus- ja tutkimuslaitosta, joka kuuluu Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaan. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta tekee Matkailualan verkostoyliopistoa koskevat hallintopäätökset MAVY:n johtoryhmää kuultuaan. Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen johtaja on samalla Matkailualan verkostoyliopiston johtaja.

Opiskelijat

Matkailualan verkostoyliopiston opiskelijat ovat jäsenyliopistojen perustutkinto-opiskelijoita tai jatkotutkinto-opiskelijoita. Opiskelijan tulee olla läsnä oleva tutkinto-opiskelija omassa yliopistossaan.

Opettajat

Matkailualan verkostoyliopiston opettajakunta muodostuu jäsenyliopistojen professoreista ja tutkijoista, kotimaisten ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden opettajista sekä Savonlinnan koordinaatioyksikön henkilöstöstä ja elinkeinon edustajista. Kullakin opintojaksolla on vastuuopettaja. Vastuuopettajat on nimetty opinto-oppaassa. Vastuuopettajat sopivat muiden jakson opettajien opetuksen sisällöstä ja laajuudesta, ottaen huomioon opetuksen tavoitteet ja toteuttamiseen käytettävissä olevat resurssit. Vastuuopettajien rekrytoinnista vastaa MAVY:n johtaja johtoryhmän kanssa.