Ranskan kieli ja kulttuuri

Kuvaus

Ranska on maailman puhutuin kieli englannin, kiinan ja espanjan jälkeen. Sitä käyttää päivittäin parisataa miljoonaa ihmistä. Ranskan kieli on virallinen kieli liki kolmessakymmenessä maassa eri puolilla maailmaa. Perinteisenä diplomatian kielenä se on säilyttänyt asemansa vahvana kansainvälisessä kanssakäymisessä, ja se toimii esimerkiksi Euroopan unionissa yhtenä päätyöskentelykielenä.

Ranskan kielen tuntemuksen myötä avautuvat ainutlaatuiset tiet eri maihin ja kulttuureihin. Kielen hyvä hallinta on valttina eurooppalaisessa yhteisössä sekä YK:n instituutioissa.

Ranskan kielen yliopisto-opiskelun lähtötaso vastaa suurin piirtein lukion lyhyen ranskan oppimäärän taitoja.
Osaamistavoite Ranskan kielen yliopisto-opiskelun tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa hyvän ranskan kielen suullisen ja kirjallisen viestintätaidon sekä perehtyy ranskan kieleen ja ranskankielisiin kulttuureihin.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat esimerkiksi aineenhallinnan pätevyyttään lisääville opettajille sekä esim. kansainvälisen viestinnän asiantuntija tehtävistä kiinnostuneille (EU, YK ) ja ranskan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille.

Yhteyshenkilö

Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 029 445 7068

Ranskan kieli ja kulttuuri, perusopinnot 30 op / Études françaises, études de base

Opintojakso

Ranskan ääntäminen / Prononciation 2 op
Ranskan kielioppi 1  / Grammaire 1 6 op
Johdanto romaaniseen kielitieteeseen / Introduction à la linguistique romane 3 op
Kirjallinen esitys  / Production écrite    4 op
Käännös suomi-ranska 1 / Traduction finnois-français 1 3 op
Käännös ranska-suomi 1 / Traduction franco-finnoise 1 3 op
Tekstitaidot / Etude de texte 3 op
Ranskan 1900- ja 2000-luvun kirjallisuus / Histoire littéraire des XXe et XXIe siècles 4 op
Ranskan kulttuuri / Culture française 2 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Perusopintoihin hakeutuville opiskelijoille oppilaitoksen tulee järjestää itsenäisesti sivuainekoe (katso valintakriteerit), jonka opiskelijan on hyväksytysti läpäistävä, jotta hän voi aloittaa opinnot. Sivuainekokeen laatii oppilaitoksen oma opettaja. Yliopistolta ei ole saatavissa mallia kokeeseen.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Edeltävät opinnot

Perusopintoihin osallistumisen edellytys on hyväksytysti suoritettu sivuainekoe. Kokeessa arvioidaan hakijan kieliopillista osaamista, tekstin ymmärtämiskykyä sekä kirjallista ilmaisutaitoa. Kokeeseen voi valmistautua kertaamalla ranskan peruskieliopin sekä lukemalla ranskankielisiä tekstejä (kirjoja, lehtiartikkeleita, blogeja, uutisia, tms.)