Sosiaalisesti kestävä Kainuu ja Kymenlaakso, sosiaalityön koulutus- ja kehittämishanke

Kainuussa ja Kymenlaaksossa käynnistyy Itä-Suomen yliopiston johdolla sosiaalityön kehittämishanke, jonka tavoitteena on vahvistaa alueen sosiaalista kestävyyttä. Hankkeissa edistetään tutkimuspohjaista innovaatiotoimintaa ja koulutetaan sosiaalityöntekijöitä, jotka toimivat kehittämisosaajina.

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yhteiskuntatieteiden laitos järjestää Kajaanissa ja Kouvolassa sosiaalityön maisteriopinnot (120 op). Opintojen tavoitteellinen suoritusaika on kaksi vuotta. Yhteiskuntatieteiden maisterin (YTM) tutkinto sosiaalityö pääaineessa antaa pätevyyden sosiaalityöntekijän tehtäviin. Kelpoisuusvaatimuksena (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 817/2015, 7§) sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Lisäksi maisteriopinnot antavat kelpoisuuden tohtoriopintoihin ja tutkijan työhön.

Maisterikoulutuksen toimintaperiaatteina ovat opiskelijalähtöisyys, tiivis yhteys sosiaalityön käytäntöihin ja kehittämiseen. Sulautuvan opetuksen menetelmissä yhdistyy lähiopetusjaksoja, etäopiskelua, verkko-opetusta ja itseopiskelua.  Opintojen lähijaksot toteutetaan Kajaanissa ja Kouvolassa pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin. Lähiopetusviikonloppuja maisteriopintojen aikana on noin 1-2 kertaa kuukaudessa.

Sosiaalityön maisteriopintojen sisällössä painottuvat sosiaalityön yhteiskunnallisen tehtävän ja vaativan auttamistyön syventäminen sekä sosiaalityön teoreettinen ja tutkimuksellinen kehittäminen alueilla. Erityisesti panostamme pro gradu -tutkielmien aiheiden sekä käytännön opintojen kiinnittämistä alueelliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan sote-integraatiossa. Maisteriopintojen läpikulkevana ajatuksena on työelämälähtöisyys ja tutkimuksellisuus. Opetuksen yhteistyöverkostoja rakennettaessa pyritään tunnistamaan työelämän ja alueen erilaisia tarpeita. Opiskelijan on tällöin mahdollista laajentaa osaamistaan julkisen sektorin ammatillisen sosiaalityön lisäksi esimerkiksi sosiaalityön tutkimus- ja kehittämistoimintaan, kolmannen sektorin ja järjestöjen toimintaan tai sosiaalialan yrittäjyyteen.

Hakeminen ja valintamenettely

Koulutukseen valitaan 25 opiskelijaa Kainuuseen ja 25 opiskelijaa Kymenlaaksoon. Opiskelijat valitaan ensisijaisesti ryhmästä 1. Mikäli aloituspaikkoja jää täyttämättä ryhmässä 1, niin tämän jälkeen valitaan ryhmästä 2.

Ryhmä 1: Valintaperusteena on alempi tai ylempi yliopistotutkinto (kandidaatin tai maisterin tutkinto), johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön perusopintokokonaisuus 25 op ja sosiaalityön aineopintokokonaisuus vähintään 35 op:n laajuisena tai vastaavaksi katsottava ulkomainen koulutus. Perusopintokokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään hyväksytty, hyvä (3 tai 3/5). Aineopintokokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään kiitettävä (4 tai 4/5). Lisäksi hakijoilta edellytetään motivaatiokirje, joka on osa hakemusten akateemista arviointia. Motivaatiokirjettä käytetään yhtenä kriteerinä asetettaessa hakijoita paremmuusjärjestykseen, arvioitaessa hakijan motivoituneisuutta opiskeluun sekä sitoutumista tutkinnon suorittamiseen.

Mikäli valintaperusteet täyttäviä hakijoita ryhmässä 1 on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti: 1) sosiaalityön aineopintokokonaisuuden arvosanan perusteella, 2) sosiaalityön perusopintokokonaisuuden arvosanan perusteella, 3) motivaatiokirjeestä saadun pistemäärän perusteella 4) aiempaan tutkintoon kuulumattomien yliopisto-opintojen (huomioidaan ainoastaan 1.8.2007 jälkeen suoritetut opinnot), muiden kuin sosiaalityön opintojen, kokonaismäärän perusteella. Ulkomailla suoritettu koulutus katsotaan suoritetuksi arvosanalla kiitettävä (4 tai 4/5), jollei todistuksesta muuta ilmene.

Ryhmä 2: Valintaperusteena on sosionomin, yhteisöpedagogin tai geronomin alempi tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön perusopintokokonaisuus 25 op ja sosiaalityön aineopintokokonaisuus vähintään 35 op:n laajuisena tai vastaavaksi katsottava ulkomainen koulutus. Perusopintokokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään hyväksytty, hyvä (3 tai 3/5). Aineopintokokonaisuuden arvosanan tulee olla vähintään kiitettävä (4 tai 4/5). Lisäksi hakijoilta edellytetään motivaatiokirje, joka on osa hakemusten akateemista arviointia. Motivaatiokirjettä käytetään yhtenä kriteerinä asetettaessa hakijoita paremmuusjärjestykseen, arvioitaessa hakijan motivoituneisuutta opiskeluun sekä sitoutumista tutkinnon suorittamiseen.

Mikäli valintaperusteet täyttäviä hakijoita ryhmässä 2 on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti: 1) sosiaalityön aineopintokokonaisuuden arvosanan perusteella, 2) sosiaalityön perusopintokokonaisuuden arvosanan perusteella, 3) motivaatiokirjeestä saadun pistemäärän perusteella 4) ylempi AMK-tutkinto, 5) AMK-tutkinnon opinnäytteen arvosana, 6) aiempaan tutkintoon kuulumattomien yliopisto-opintojen (huomioidaan ainoastaan 1.8.2007 jälkeen suoritetut opinnot), muiden kuin sosiaalityön opintojen, kokonaismäärän perusteella. Ulkomailla suoritettu koulutus katsotaan suoritetuksi arvosanalla kiitettävä (4 tai 4/5), jollei todistuksesta muuta ilmene.

Ryhmässä 1 tai ryhmässä 2 valituilta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja max. 60 op. Nämä opinnot eivät sisälly maisteritutkintoon. Täydentävät opinnot määritellään aiempien opintojen perusteella kesäkuussa järjestettävässä lähitapaamisessa.

Varasijamenettely

Ryhmissä 1 ja 2 valitsematta jääneet, valintakriteerit täyttävät hakijat asetetaan varasijoille ryhmien valintaperusteitten mukaisesti.

Mikäli valintaperusteet täyttäviä hakijoita ei ole riittävästi, niin valinnassa huomioidaan tällöin ne hakijat, joilla sosiaalityön aineopintokokonaisuus on kesken tai perus- ja/tai aineopintokokonaisuuksien arvosanat eivät täytä valintaperusteita. Muilta osin valintaperusteiden tulee täyttyä. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti: 1) motivaatiokirjeestä saadun pistemäärän perusteella 2) sosiaalityön perusopintokokonaisuuden arvosanan perusteella 3) aiempaan tutkintoon kuulumattomien yliopisto-opintojen (huomioidaan ainoastaan 1.8.2007 jälkeen suoritetut opinnot), mukaan lukien sosiaalityön opintojen, kokonaismäärän perusteella. Mikäli hakija tulee valituksi tässä ryhmässä, hänen tulee täydentää opintoja siten, että valintaperusteissa vaaditut opinnot tulee suoritetuksi. Lisäksi valituilta voidaan edellyttää täydentäviä opintoja max. 60 op. Nämä opinnot eivät sisälly maisteritutkintoon. Täydentävät opinnot määritellään aiempien opintojen perusteella kesäkuussa järjestettävässä lähitapaamisessa.

SORA-vaatimusten kuvaus

Sosiaalityö kuuluu SORA-lakia soveltaviin koulutuksiin. Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Tutustu hakukohdetta koskevaan SORA-kuvaukseen: https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/yhteishaku/korkeakoulujen-yhteishaku/opiskelijaksi-ottamisen-rajoitukset-korkeakouluissa/ 

Hakeminen

Hakuaika on 19.–29.3.2018.

Hakuaika on päättynyt ja hakulomakkeet on poistettu näiltä sivuilta. Mikäli hakemuksessasi on ollut täydennettävää (esim. puuttuvia liitteitä), niin saat tai olet saanut tähän liittyen s-postia hakemuksessasi antamaasi s-postiosoitteeseen.

Tutustu huolella motivaatiokirjeohjeistukseen sekä hakulomakkeella oleviin hakuohjeisiin. Hakulomake on sähköisesti täytettävä, mikäli sen täyttämisessä on ongelmia, niin voit täyttää lomakkeen myös käsinkirjoitettuna selkeällä käsialalla. Lopuksi hakulomake on tulostettava ja allekirjoitettava. Halutessaan hakija voi hakea sekä Kainuuseen että Kymenlaaksoon, mutta molempiin on haettava erillisillä hakulomakkeilla ja kumpaankin on toimitettava myös liitteet ja motivaatiokirje.    

KAINUUN HAKU:
Motivaatiokirjeohjeistus
Hakulomake

KYMENLAAKSON HAKU:
Motivaatiokirjeohjeistus
Hakulomake

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 29.3.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella (HUOM! emme ota vastaan sähköpostitse hakemuksia):

Itä-Suomen yliopisto
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Piia Puurunen, amanuenssi
PL 1627
70211 KUOPIO

Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä, eikä hakemuksia tai hakemusten liitteitä palauteta.

Hakemuksessa tarvittavat liitteet

Hakemukseen tulee liittää jäljennökset tutkintotodistuksista sekä opintosuoritusotteet. Hakijan vastuulla on toimittaa liitteet sellaisessa muodossa, että niistä käy selkeästi ilmi valintaperusteissa mainitut seikat, kuten opintokokonaisuuksien arvosana. Yksittäisten opintojaksojen luettelo ei ole valintaperusteiden tarkoittama opintokokonaisuus. Hakijan vastuulla on myös tarkistaa se, että kaikki tarvittavat liitteet on lähetetty. Lisätietoja hakulomakkeilla.

Tulosten julkistaminen

Haun tulokset julkaistaan 27.4.2018 mennessä Opintopolussa. Opintopolku-järjestelmästä tulee automaattinen viesti valinnassa hyväksytyille. Sähköposti on vakiosisältöinen, eikä siihen voi vastata. Paikan vastaanottaminen tapahtuu pankkitunnuksilla 11.5.2018 mennessä Oma Opintopolku-palvelussa. Tämän jälkeen käynnistyy mahdollinen varasijoilta täyttö.

Mikäli hakija jää varasijalle, niin hän saa tästä tiedon sähköpostitse 27.4.2018 jälkeen. Varasijoilta opiskelupaikan saaneille Opintopolku-järjestelmä lähettää automaattisen viestin. Opiskelijavalinta varasijoilta päättyy 18.5.2018 mennessä. Mikäli aloituspaikat täyttyvät ennen 18.5.2018, niin kaikille varasijoilla oleville ilmoitetaan tästä sähköpostilla.

Orientoivat lähiopetus-päivät pidetään 8.6.2018 Kajaanissa ja 15.6.2018 Kouvolassa. Paikan vastaanottaneiden tulee osallistua lähiopetus-päivään. Varsinainen opetus käynnistyy elokuussa.

Mikäli hakija ei täytä valintaperusteita, eikä tule valituksi, niin hakija saa tästä tiedon sähköpostitse 27.4.2018 jälkeen.

Yhden paikan sääntö

Hakua koskee yhden paikan säännös (YoL 38 §), jonka mukaan hakija saa ottaa vastaan yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Hankkeessa järjestettävään koulutukseen hakeneiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että mikäli hankkeeseen (Kainuu tai Kymenlaakso) opiskelemaan hyväksytty ottaa paikan vastaan sitovasti, niin hän ei voi enää ottaa paikkaa vastaan kevään 2018 yhteishaussa mahdollisesti hakemaansa paikkaa.

Halutessaan hakija voi hakea sekä Kainuuseen että Kymenlaaksoon, mutta molempiin on haettava erillisillä hakulomakkeilla ja kumpaankin on toimitettava myös liitteet ja motivaatiokirje.