Aineistonhallintasuunnitelma: DMPTuuli

Itä-Suomen yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka edellyttää aineistonhallintasuunnitelmaa tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. Tutkimusorganisaatioiden lisäksi yhä useammat tutkimusrahoittajat (mm. Suomen Akatemia, Horisontti 2020 -ohjelma) vaativat tai suosittelevat tutkimusaineiston hallintasuunnitelmaa rahoitushakemuksen osana. Aineistonhallintasuunnitelman avulla voit hahmottaa tutkimusdatan koko elinkaaren, vähentää dataan liittyviä riskejä sekä varmistaa tutkimusaineiston eettisen, turvallisen ja tehokkaan käytön tutkimuksen aikana ja sen jälkeen.

Jo tutkimusprosessin alkuvaiheessa on syytä selvittää, mihin eri sopimukset, lait ja ohjeistukset velvoittavat tutkijaa ja miten tutkimus voidaan toteuttaa siten, että mahdollisimman paljon aineistosta on julkaistavissa avoimesti.

Aineistonhallintasuunnitelmasta tulee käydä ilmi tutkimusaineiston: 

  • keräämisen menetelmät, käsittely ja metadatan tallennus
  • tekijän- ja käyttöoikeudet
  • tietosuoja ja -turva
  • varmuuskopiointi ja säilytys (ml. pitkäaikaissäilytys) 
  • käytettävät ohjelmistot ja tiedostoformaatit
  • avaaminen 
  • julkaiseminen 
  • jatkokäyttö 
  • aineiston suunniteltu tuhoaminen tarvittaessa 
  • toimenpiteiden vaatimat resurssit 


Hyvä aineistonhallinta edellyttää, että aineisto on kuvailtu ja tallennettu siten, että sen avaaminen ja jatkokäyttö on tulevaisuudessa mahdollista. Tutkimusaineiston elinkaarta suunniteltaessa on huomioitava myös tutkittavien informointi. Kerättäessä ja käsiteltäessä henkilötietoja, tulee huomioida tietosuoja. Aineistonhallintasuunnitelmaa voi täsmentää tutkimushankkeen aikana, mutta tärkeimmät suuntaviivat ja periaatteet tulee miettiä jo ennen projektin alkua.

Aineistonhallinnan suunnittelun työvälineeksi on kehitetty DMPTuuli-ohjelma, joka ohjeistaa suomalaisia tutkimusorganisaatioita aineistonhallintasuunnitelman laatimisessa vaihe vaiheelta. Ohjelma tarjoaa ohjeistusta ja suuntaa-antavia mallivastauksia. Tutkimusrahoittajat ja -organisaatiot voivat viedä DMPTuuliin omia aineistonhallintaa koskevia ohjeistuksiaan, joita tulee noudattaa. Tarvittava ohjeistus valitaan DMPTuulista aineistonhallintasuunnitelman laatimista aloitettaessa. DMPTuulissa suunnitelmaa on mahdollista työstää yhdessä kollegoiden kanssa. Valmiin aineistonhallintasuunnitelman voit liittää rahoitushakemukseen haluamassasi muodossa (esim. docx, pdf). Mikäli et halua laatia aineistonhallintasuunnitelmaa DMPTuuli-ohjelmalla, voit tehdä suunnitelman muutoin rahoittajien ja tutkimusorganisaation ohjeiden mukaisesti.

Luo itsellesi tunnukset ja kirjaudu DMPTuuli-järjestelmään. UEF:n aineistonhallinnan ohjeistus löytyy DMPTuulista.

Lisätietoa:

Aineistonhallinnan suunnittelu / Tutkimuksen tuki, Kirjasto

Aineistonhallinnan käsikirja / Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, FSD

Datanhallintasuunnitelman muistilista / DCC