Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Avoimen tieteen kuvituskuva.

Avoin tiede osana tutkijanarviointia

YUFE-yliopistoliittouman YUFERING-hankkeen tuore raportti esittää näkökulmia avoimen tieteen edistämiseen.

Avoimen tieteen edistäminen on keskeinen tiedepoliittinen tavoite Euroopan unionissa, ja myös Suomessa pyritään aktiivisesti edistämään avointa tiedettä.

Keskeisenä esteenä avoimen tieteen edistämiselle on pidetty sitä, että tutkijoita ei palkita avoimuudesta heidän hakiessaan esimerkiksi akateemisia positioita. Näin ollen tutkijoilla ei ole riittävästi kannusteita esimerkiksi työaikaa vaativaan tutkimusaineistojen avaamiseen. Lisäksi ei ole selvää, miten avoin tiede voitaisiin käytännössä ottaa huomioon esimerkiksi rekrytoinnissa ja mitä asioita tällöin tulisi ottaa huomioon.  

YUFE-yliopistoliittouman YUFERING-hankkeen vastikään julkaistu raportti YUFE Open Science Model and guidelines for researchers’ evaluation käsittelee tätä ajankohtaista teemaa. Itä-Suomen yliopisto oli päävastuussa raportin valmistumisesta. Työpakettia vetää Universidad Carlos III de Madrid -yliopiston professori Eva Mendez.

Avoimen tieteen huomioivat tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt 

Raporttia varten koottiin laaja aineisto, joka sisälsi avoimen tieteen huomioivia vastuullisen tutkijanarvioinnin julkilausumia ja raportteja. Lisäksi haastateltiin YUFE-yliopistojen henkilöstöpolitiikoista ja tutkimuksen arviointikäytännöistä vastaavia asiantuntijoita sekä tutkijoita. 

Aineiston pohjalta on koottu hyviä käytäntöjä huomioitavaksi YUFE-yliopistojen tutkijanarvioinnissa. On esimerkiksi tärkeää tunnistaa ja tukea tutkijoiden avoimen tieteen kontribuutioita monipuolisesti. Mahdollisuudet avata tutkimusta ja opetusta riippuvat tieteenalasta, tutkimuksessa hyödynnettävistä tutkimusmenetelmistä ja -aineistoista. Eri aloja ja uravaiheita edustavien tutkijoiden tavat edistää avointa tiedettä poikkeavat toisistaan. 

Vaikka avoin tiede on ollut jo pitkään tiedepoliittinen tavoite, edelleen tarvitaan panostuksia opettajien, tutkijoiden ja asiantuntijoiden avoimen tieteen osaamiseen kuten esimerkiksi YUFEn DIOSI-hankkeessa.   

Avoimen tieteen ansioita arvioitaessa tulisi ottaa huomioon paitsi konkreettiset tuotokset, kuten avoimet julkaisut ja avatut tutkimusaineistot, myös tutkimus- ja opetusprosessien avaaminen. Tutkimusprosessin avoimuutta on muun muassa kansalaisten tai sidosryhmien osallistaminen tutkimukseen. 

Arvioinnissa hyödynnettävien kriteereiden, aineistojen ja menetelmien tulisi olla läpinäkyviä. 

Avoin tiede osana YUFEn akateemista arviointiportfoliota 

YUFERING-hankkeen yksi konkreettinen tuotos on portfoliomalli, joka on tarkoitettu monipuolistamaan tutkijanarviointia esimerkiksi rekrytointitilanteissa. Avoin tiede on olennainen osio portfoliota. Tutkijaa pyydetään portfoliossa reflektoimaan omia avoimen tieteen saavutuksiaan ja tulevaisuuden visioitaan. Lisäksi hän voi nostaa esille avoimeen tieteeseen liittyviä konkreettisia saavutuksiaan. 

YUFERING-hankkeen raportti on ladattavissa verkosta.

Lisätietoja