Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Snellmanian aula Kuopion kampuksella.

Tutkijanarviointi kehittämisen kohteena YUFERING-hankkeessa

Eurooppalaisen YUFE-yliopistoliittouman YUFERING-hankkeessa on kehitetty tapoja monipuolistaa tutkijanarviointia.

Tutkijanarviointia pyritään tällä hetkellä aktiivisesti kehittämään. Itä-Suomen yliopisto, kuten muutkin suomalaiset yliopistot, on osa CoARA-yhteenliittymää (Coalition for Advancing Research Assessment). Itä-Suomen yliopistossa vastuullinen tutkijanarviointi nähdään osana laajempaa tutkijoiden työurien kehittämistä.

Tutkijanarvioinnin järjestelmiä on viime vuosina kritisoitu yksipuolisuudesta, kuten tutkimusmenestyksen korostamisesta sekä metriikkapainotuksesta. YUFE-yliopistoliittouman yhteisessä YUFERING-hankkeessa on kehitetty tapoja, joilla yliopistot voisivat monipuolistaa tutkijanarviointia nykyisten painotusten mukaisesti. Tavoitteena oli saada akateemisen työn eri puolet sekä tutkijan tekemän työn sisältö ja vaikuttavuus paremmin näkyviin osana akateemisia rekrytointiprosesseja.

Mentorointi, osallistuminen tieteelliseen vertaisarviointiin ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus ovat esimerkkejä akateemisen työn ulottuvuuksista, jotka ovat tärkeitä uuden tutkijasukupolven kasvattamisen, tieteen edistämisen sekä tutkimuksen ja yhteiskunnan vuoropuhelun näkökulmasta. Samalla ne ovat esimerkkejä näkökohdista, jotka usein jäävät arvioinneissa vähemmälle huomiolle.

Itä-Suomen yliopisto oli päävastuussa vastikään julkaistusta raportista: Report on the accreditation pilot based in Open Science criteria.

YUFEn tutkijanarvioinnin portfolio

Eurooppalaisen YUFE-liittouman yliopistojen toimintaa määrittävät kunkin maan lainsäädäntö, yliopistoja, tiedettä ja korkeakoulutusta koskevat rahoitusjärjestelmät sekä kansalliset tiede- ja korkeakoulupoliittiset tavoitteet. YUFE-yliopistot päättävät itse rekrytoinneistaan oman strategiansa mukaisesti, lainsäädäntö ja vastuullisen arvioinnin periaatteet huomioiden. Eurooppalainen yhteistyö tuo silti monia hyötyjä tutkijanarvioinnin kehittämiseen. Eurooppalaisissa tutkimusrahoitushauissa korostuvat esimerkiksi tutkijanprofiilien ja akateemisten ansioiden monipuolistaminen, kuten yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja avoin tiede.

Hankkeessa tunnistettiin YUFE-yliopistojen akateemisen työn keskeiset osa-alueet, joissa tutkijan suoriutuminen halutaan tunnistaa: tutkimus, opetus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, sekä tiimityö ja johtaminen. Tutkijan meriitit näillä osa-alueilla muodostavat hankkeessa kehitetyn YUFEn tutkijanarvioinnin portfoliomallin keskeisen sisällön. Portfoliomalli on rakennettu joustavaksi siten, että jokaisessa rekrytoinnissa voidaan painottaa position kannalta olennaisia osaamisalueita. Arvioitavat alueet valikoituvat tehtävän vaatimusten mukaan.

Verrattuna perinteisiin akateemisiin ansioluetteloihin, jotka sisältävät listapohjaista informaatiota tutkijasta, portfoliomalli mahdollistaa tutkijan vahvuuksien, taitojen ja motivaation esille tuomisen. Ansiot tulee esittää konkreettisten näyttöjen kautta. Portfoliomallin ei ole kuitenkaan tarkoitus korvata, vaan täydentää arvioinneissa jo hyödynnettävää dokumentaatiota.

Pilotointi YUFEn tutkijatohtorirekrytoinnissa

Hankkeessa kehitettyä tutkijanarvioinnin portfoliota pilotoitiin YUFE4Postdocs-haussa. YUFE4Postdocs on osin Horisontti Euroopan Marie Skłodowska-Curie -ohjelman rahoittama tutkijatohtoreille suunnattu koulutuskokonaisuus. Ohjelman kautta rahoitetaan yhteensä 51 tutkijatohtoria yhdeksässä YUFE-yliopistossa.

Palautetta pilotoinnista kerättiin osana kyselyä, joka oli suunnattu ohjelman kahteen ensimmäiseen valintakomiteaan osallistuneille asiantuntijoille. Komiteoihin kuului sekä akateemisia jäseniä että yhteiskunnallisia sidosryhmiä edustavia jäseniä. 

Asiantuntijoiden palaute oli varsin myönteistä. Portfoliomallia pidettiin yhtä helppona tai helpompana arvioida kuin perinteistä ansioluetteloa. Enemmistö arvioitsijoista piti portfoliomallin kokonaisvaltaisen arvioinnin näkökulmaa hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä. Tässä rekrytoinnissa arvioinnin tärkeimmiksi näkökohdiksi katsottiin tutkijan taidot, vahvuudet ja tulevaisuuden uranäkymät, sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ansiot. 

YUFERING-hankkeen raportti on ladattavissa verkosta

Lisätietoja Itä-Suomen yliopiston YUFERING-hanketoimijoilta