Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Alakoululaisia lounaalla.

Kasvatuksen ammattilainen ruokakasvattajana

Täydennyskoulutus
Toteutatko jo ruokakasvatusta työssäsi, mutta kaipaat teoriatietoa käytännön tekemisen tueksi ja arjessa testattuja, toimivia työkaluja? Tässä koulutuksessa pääset kehittämään kokonaisvaltaista ruokakasvatusta kokeneiden kouluttajien ohjauksessa.
smart for good
 • Kasvatus ja opetusala
Päivämäärä:
16.1.2023 - 30.4.2023
Laajuus:
5 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
-
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutuksessa pääset tarkastelemaan ruokakasvatusta moninäkökulmaisesti ja kehittämään konkreettisesti kokonaisvaltaista ruokakasvatusta omassa työssäsi. Luentotallenteiden ja oppimistehtävien avulla tutustutaan ruokakasvatuksen keskeisiin käsitteisiin ja näkökulmiin sekä ruokakasvatuksen rooliin osana keskeisiä toimintaa ohjaavia asiakirjoja. Työskentelyn punaisena lankana toimii kokonaisvaltaisen pedagogiikan lisäksi ruokasuhdeajattelu ja sen soveltaminen pedagogisena työvälineenä.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä 16.1.-30.4.2023. Opetuksessa hyödynnetään käytännönläheisiä itsenäisesti toteutettavia tehtäviä ja ammatillista vertaistyöskentelyä. Koulutus on mahdollista suorittaa töiden ohessa opiskellen, koska suurin osa opiskelusta tapahtuu joustavasti opiskelijan valitsemana ajankohtana. Yhteisiä tapaamisia (etäyhteydellä) on koulutuksen aikana neljä ja niihin on suositeltavaa osallistua.

Tapaamiset (etäyhteydellä):

 • Aloitustapaaminen 18.1.2023 klo 16.30–18.15
 • Ohjattua vertaistyöskentelyä 2.2.2023, 7.2.2023 tai 8.2.2023 klo 16.30–18.15 (valitse yksi näistä)
 • Ohjattua vertaistyöskentelyä 7.3.2023, 14.3.2023 tai 16.3.2023 klo 16.30–18.15 (valitse yksi näistä)
 • Loppuseminaari 18.4.2023 klo 16.30–18.30

Koulutuksen tavoitteena on syventää kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten ruokakasvatukseen liittyvää sisältö- ja pedagogista osaamista.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

 1. tuntee ruokakasvatuksen keskeisiä käsitteitä, teemoja ja tutkimussuuntia
 2. osaa kuvata omaa ruokakasvatuksen opetusfilosofiaansa ja sen perusteita
 3. osaa reflektoida, analysoida ja perustella omaa pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa ruokakasvattajana.
 4. osaa reflektoida ruokakasvatuksen oppimisprosesseja pedagogisena, dialogisena ja eettisenä toimintana.
 5. on perehtynyt konkreettisiin keinoihin kokonaisvaltaisen ruokakasvatuksen toteuttamiseksi.
 6. ymmärtää ruokakasvatuksen potentiaalin yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Koulutuksen kohderyhmää ovat ensisijaisesti perusopetuksessa tai varhaiskasvatuksessa toimivat opettajat sekä esihenkilöt ja rehtorit. Koulutukseen voidaan valita myös muita opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia, kts. kohta Lisätietoja.  

Koulutus on maksuton.

Koulutus toteutetaan osana Kokonaisvaltaista ruokakasvatusta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen -hankkeen (KOKOAVA) toimintaa, jota toteuttavat vuosina 2021–23 yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry ja Suomen Sydänliitto ry. Hanke on yksi maa- ja metsätalousministeriön rahoittamista Ruokaketju-hankkeista.

Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja mukaan mahtuu enintään 40 kohderyhmään kuuluvaa opiskelijaa. Jos paikkoja jää, voidaan koulutukseen valita myös muita opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia (esim. koulunkäynninohjaajat, sosionomit, lastenhoitajat). Jos et kuulu kohderyhmään, voit jättää ilmoittautumisen ja jäädä odottamaan tietoa koulutukseen pääsemisestä. 

llmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi. 

Kouluttaja

FT, KM Sanna Talvia
Sanna Talvia toimii Itä-Suomen yliopistossa kotitaloustieteen yliopistonlehtorina. Hän on ravitsemuskasvatuksen asiantuntija ja terveystiedon opettaja, jolla on laaja kokemus ruoka- ja ravitsemuskasvatukseen kohdistuneista tutkimus- ja kehittämishankkeista. Sanna on yhdessä tutkimustiiminsä kanssa kehittänyt ruokasuhteen pedagogista viitekehystä. Häntä kiinnostaa erityisesti ammattilaisen oman ruokasuhteen ja arvostavan kohtaamisen merkitys ruokakasvatuksen vuorovaikutustilanteissa. 

KT Titta Kettukangas
Titta Kettukangas toimii Itä-Suomen yliopistossa varhaiskasvatuksen yliopistonlehtorina. Hänen asiantuntemuksensa kohdistuu varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan ja erityisesti lasten perustoimintojen, kuten ruokailun, tutkimukseen ja kehittämiseen osana kokonaisvaltaista varhaispedagogiikkaa. Ruokakunta-hankkeessa kehitetty Lapset ruokailua kehittämässä -toimintamalli on osa tätä kehittämistyötä ja sitä hyödynnetään myös tässä Kasvatuksen ammattilainen ruokakasvattajana koulutuksessa.