Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Yleiskuvaa toimistolta.

Ennakoi. Syvennä. Täydennä.

HR-lainsäädännön täydennyskoulutus 2022-2023

Lainsäädäntö uudistuu - päivitä tietosi ja varmista juridisesti pitävät päätökset henkilöstöhallinnossa.
smart for good
 • Juridiikka
Päivämäärä:
3.11.2022 - 22.3.2023
Ilmoittautumisaika:
10.6.2022 - 19.3.2023
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta, Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen, Liiketalous ja kansainvälisyys
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
1227,6 € (alv 24%)

Osallistu kokonaisuuteen tai poimi itsellesi parhaiten sopivat koulutukset.

HR-lainsäädännön täydennyskoulutusohjelma on suunniteltu erityisesti henkilöstöhallinnon ja esimiestyön osaamistarpeisiin. Koulutuksessa käsitellään työoikeuden ja siihen liittyvän lainsäädännön näkökulmasta, mistä juridisesti kestävä perusta päätöksenteolle muodostuu niin, että sekä työnantajan että työntekijän etu, oikeudet ja velvollisuudet toteutuvat.  

Koulutuksessa käsitellään syksyllä 2022 lainsäädäntöön tulevia muutoksia, ja niiden aiheuttamia käytännön haasteita työnantajalle.  Kouluttajan avulla analysoidaan tuoretta oikeuskäytäntöä, mistä voi löytyä vastauksia käytännön tilanteiden ratkaisemiseen ja saat varmuutta säännösten soveltamiseen työssäsi. Teemoja käydään läpi käytännön tapausten avulla ja osallistujat voivat esittää omia ennakkokysymyksiään, joita voidaan käsitellä luennoilla.

Työnantajan uudet velvoitteet
ke 12.10. klo 8.30–11.30

Koulutuksessa käsitellään työehtodirektiivin sekä vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavan lainsäädännön (HE 60/2022) tuomia konkreettisia muutoksia työnantajan velvoitteisiin. Ehdotettujen lakien odotetaan tulevan voimaan 1.8.2022.

Koulutuksen keskeinen sisältö:

 • työnteon keskeisistä ehdoista ilmoittaminen; laajempi soveltamisala ja sisältö
 • aiempaa pidempi määräaikaisuus tai pidempi työaika
 • pakollisen koulutuksen maksuttomuus ja työajaksi lukeminen
 • vaihtelevaan työaikaa noudatettavan työntekijän aseman parantaminen: työaikaehdon tarkastelutapa ja ajankohta, peruuntuneen työvuoron korvaaminen

Huom! Koulutus sopii myös juristeille, ja osa sisällöstä koskee myös kuntien ja hyvinvointialueiden viranhaltijoita.

Kouluttaja: Työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, OTT Jaana Paanetoja


HR-lainsäädännön täydennyskoulutus (5 op)

Voit osallistua kokonaisuuteen tai yksittäisiin koulutuksiin.

1. Työsopimuksen solmimisen salat
to 3.11.2022 klo 8.30–11.30

Koulutuksessa perehdytään työsopimuksen solmimiseen liittyviin oikeudellisiin haasteisiin. Käsittelemme konkreettisesti, mistä työsopimuksessa olisi sovittava ja miten. Onko asioita, joiden unohtaminen sopimuksesta voi tuottaa jatkossa käytännön ongelmia tai ylimääräisä kustannuksia? Mitä tulee huomioida, jotta työsopimus ja siinä sovitut asiat ovat juridisesti päteviä? Koulutus soveltuu työsopimuksia laativille ja solmiville, rekrytointiprosessiin osallistuville, esihenkilöille sekä työntekijöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan.

Koulutuksessa käsitellään seuraavia kysymyksiä:

 • Millainen on hyvä, toimiva ja epäselvyyksistä vapaa työsopimus?
 • Mistä kaikesta voi sopia pätevästi ja miten?
 • Muoto ja kesto, osa-aikainen, vaihteleva työaika?
 • Koeaika, etätyö/hybridityö
 • Mitä ei ole syytä a) työnantajana b) työntekijänä unohtaa?
 • Erilaiset käyttäytymistä koskevat velvoitteet
 • Riitojen ratkaisutapa
 • Työsuhteen päättymisen jälkeistä aikaa koskevat ehdot (kilpailukielto, salassapito)

Kouluttaja: OTT Jaana Paanetoja


2. Varoitus, irtisanominen ja purkaminen
to 1.12.2022 klo 8.30–11.30

Koulutuksessa käsitellään työsopimuksen irtisanomista työntekijän rikkeiden ja laiminlyöntien perusteella ja sitä edeltävää varoitusmenettelyä. Lisäksi tarkastellaan työsopimuksen irtisanomisen ja purkamisen välistä rajaa: millainen teko tai käyttäytyminen oikeuttaa irtisanomiseen, entä purkamiseen?

Koulutuksessa saa vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä voi olla sallittua virhettä ja laiminlyöntiä työsuhteessa ja miksi?
 • Voidaanko määräaikainen työsopimus irtisanoa?
 • Milloin varoitus on annettava ja millainen sen on oltava sisällöltään? Kauanko varoitus on voimassa?
 • Mitä työntekijä voi tehdä virheelliseksi kokemalleen varoitukselle?
 • Milloin työntekijän rike tai laiminlyönti täyttää irtisanomisperusteen? Entä purkamisperusteen?
 • Mitä tarkoitetaan kokonais- ja kohtuusarvioinnilla?
 • Onko eroa, onko irtisanomista harkitseva työnantaja pieni tai iso?
 • Voiko vapaa-aikakäyttäytyminen johtaa työsopimuksen päättämiseen?
 • Milloin teko on niin vakava, että työsopimus voidaan purkaa?

Kouluttaja: OTT Jaana Paanetoja


3. Tietosuoja HR:n näkökulmasta
ti 17.1.2023 klo 8.30–11.30

Koulutuksessa on kaksi henkilöstötyön näkökulmasta ajankohtaista teemaa.

1) Rekisterinpitäjän, tietosuojavastaavan ja eri työnkuvien roolit

Mitä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä vastuita ja tehtäviä voidaan nimetä henkilöstöhallinnossa työskentelevien työnkuvaan kuuluvaksi? Koulutuksessa käsitellään sitä, miten työnkuvien suunnittelussa voidaan huomioida ja varmistaa tietosuojavastaavan riippumaton asema, ja miten niitä määriteltäessä on huomioitava mahdolliset eturistiriidat, mikäli tietosuojavastaavalla on monia työrooleja. Lisäksi henkilöstöhallinnon on tärkeää tunnistaa, mikä on tietosuojavastaavan asema, ja mitä tehtäviä tietosuojavastaavalle kuuluu verrattuna rekisterinpitäjän vastuuseen.

Kouluttaja: tietosuojavastaava Helena Eronen, Itä-Suomen yliopisto


2) Terveydentilatietojen käsittely työpaikalla

Kouluttaja ja sisältö tarkentuvat.


4. Työ, vapaa-aika ja perhe-elämä: oikeudellisia näkökohtia käytäntöön
ti 14.2.2023 klo 8.30–11.30

Koulutuksessa on kaksi osiota, joissa käsitellään työhön, vapaa-aikaan ja perhe-elämään liittyviä työoikeudellisia kysymyksiä.  

1) Työlakien tarjoamat joustot työn ja siviilielämän yhdistämiseen

 • millaisia joustoja työlait tarjoavat?
 • osa-aikainen sairauspoissaolo, opintovapaa, lyhennetty työaika
 • millä edellytyksillä työntekijä voi saada palkatonta vapaata, vapaata luottamustehtäviin yms.
 • vuosilomalain mukainen säästövapaa ja työaikakorvausten yhdistäminen siihen

Kouluttaja: OTT Jaana Paanetoja


2) Perhevapaat ja niiden toteuttaminen

Koulutuksessa käsitellään 1.8.2022 voimaantulevaa lakiuudistusta. Sisältö tarkentuu.

Kouluttaja: johtava asiantuntija Seija Jalkanen, TEM


5. Häiriöistä ja konflikteista vapaa työyhteisö
ke 22.3.2023 klo 8.30–11.30

Koulutuksessa käsitellään juridista perustaa hyvälle ja asialliselle työilmapiirille ja työnteko-olosuhteille.

 • Henkisesti ja fyysisesti turvallinen työn tekeminen - mitä, miksi ja miten?
 • Mitä tarkoittaa jatkuva tarkkailuvelvoite?
 • Eri lakien mukaiset edistämistoimet ja suunnitelmat
 • Kuka työnantajaorganisaatiossa on vastuussa?
 • Mikä on työntekijän oma vastuu?
 • Epäasiallisuus, häirintä ja syrjintäo    ennaltaehkäiseminen teoriassa ja käytännössä
  • esille tulleiden epäkohtien selvittely ja poistaminen
 • Erilaiset selvittelykeinot ja etenemislinjat
  • esimiestyö
  • kurinpito
  • työterveyslinja
 • Mitä liittyy asialliseen työkäyttäytymiseen`?

Kouluttaja: OTT Jaana Paanetoja

Jatkuva oppiminen verkkosivut

Osallistuja tuntee keskeisen työlainsäädännön ja sen erityispiirteet ja ajankohtaisimmat muutokset, osaa etsiä sekä soveltaa aihepiirin tietoa työssään ja osaa ratkaista työhönsä liittyviä oikeudellisia ja muita alan kysymyksiä. Osallistuja tuntee tehtävänsä ja roolinsa mukaiset oikeudet, vastuut ja velvollisuudet eri osapuolten näkökulmat huomioiden.

5 opintopistettä. Koko ohjelmaan osallistuvat voivat halutessaan suorittaa viisi opintopistettä, jotka voidaan hyväksilukea esim. UEF Emba -opintoihin.

Henkilöstöhallinnossa, esimies- tai johtotehtävissä tai työlainsäädännön asiantuntijatehtävissä työskentelevät tai niihin suuntautuvat. Sopii eri toimialoille.

Opintopisteiden suorittaminen edellyttää luennoille osallistumisen lisäksi kirjallisten tehtävien suorittamista. Kirjalliset tehtävät ovat: oppimispäiväkirja tai monivalintatentti, joka pohjautuu luentomateriaaleihin ja essee-tyyppinen kirjoitus oman organisaation käytännön tapauksesta. Essee-kirjoitukseen kouluttaja antaa kirjallisen palautteen, oppimispäiväkirja ja monivalintatentti arvostellaan hyv/hyl. Tarkemmat suoritusohjeet annetaan koulutuksen käynnistyessä.

Suomi

Koko ohjelman hinta on 990,00 € + alv 24 % 237,60 €, verollinen myyntihinta 1227,60 €.

Hinta sisältää viisi erillistä verkkokoulutusta, verkko-oppimisympäristön, mahdollisuuden suorittaa opintopisteitä, sähköisen luentomateriaalin, ennakkokysymysten esittämisen sekä esseetehtävän ohjauksen ja kirjallisen palautteen. Opintopisteiden suorittajille myönnetään todistuksen lisäksi sähköinen osaamismerkki, jonka voi linkittää eri alustoille esim. some-kanaviin tai ansioluetteloon.

Ennen koulutusohjelman käynnistymistä toteutettava erillinen koulutus etuhintaan 190,00 € + alv. 24 % 45,60 €, verollinen myyntihinta yhteensä 235,60 €.

Koko ohjelmaan osallistuvien osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä:
1. erä 396,00 € + alv. 24 % laskutetaan vuonna 2022 ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen. Hintaan lisätään mahdollisesti ylimääräisen koulutuksen hinta 190,00 € + alv.  
2. erä 594,00 € + alv. laskutetaan vuonna 2023 ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen.

Yksittäisen koulutuksen hinta muille kuin koko ohjelmaan osallistuville 275,00 € + alv 24 % 66,00 €, verollinen myyntihinta 341,00 €. Hinta sisältää verkkovälitteisen koulutuksen, sähköisen luentomateriaalin ja mahdollisuuden esittää ennakkokysymyksiä sekä osallistumistodistuksen.
Useampi osallistuja samasta organisaatiosta? Pyydä tarjous sähköpostilla koulutuksen suunnittelijalta.

OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.