Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Hevonen lähikuvassa.

Ratsastusterapia paransi alaselkäkipuisten toimintakykyä

Kroonista alaselkäkipua sairastavat voivat hyötyä ratsastusterapiasta, havaittiin juuri julkaistussa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa. Ratsastusterapiaan osallistuneilla koettu kipu väheni ja päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen helpottui 12 viikon kuntoutusjakson aikana. Tulokset julkaistiin Frontiers in Veterinary Science-lehdessä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ratsastusterapian merkitystä kroonisen alaselkäkipupotilaan päivittäiseen koettuun toimintakykyyn, kivun määrään, masennukseen sekä elämänlaatuun. Tutkimukseen osallistui Salossa ja Kajaanissa 22 alaselkäkivusta kärsivää miestä ja naista.

12 viikon mittainen kuntoutusjakso osoitti, että ratsastusterapialla pystytään saamaan helpotusta päivittäisiin toimintoihin. Tilastollisesti merkitsevää näyttöä saatiin nukkumiseen, taipumiseen ja kurkottamiseen sekä pitkään istumiseen liittyvien toimintojen parantumiseen.

Lisäksi harjoittelua asteittain lisäämällä saatiin vähennettyä koetun kivun määrää sekä lisättyä sosiaalista aktiivisuutta ja psyykkistä hyvinvointia. Kipupotilaista vain kaksi palasi puolen vuoden seurantajakson aikana kivun vuoksi poliklinikalle.

Seurantahaastatteluissa potilaat toivat esiin sekä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia vaikutuksia, joita he kokivat saaneensa ratsastusterapiasta. Nämä kuntoutujien esiin nostamat pääteemat linkittyivät tutkimuskysymykseen ja osoittavat interventiolla olleen vaikutusta osallistujien paranemiseen kokonaisvaltaisesti.

Mielenterveyden kohentumisesta saatiin tilastollisesti merkitseviä määrällisiä tuloksia. Sosiaalinen toimintakyky lisääntyi ja masennus väheni kuntoutuksen aikana. Potilaat toivat näitä vaikutuksia esiin myös haastattelussa. ”Luotu ryhmätunne oli positiivinen kokemus.”

–  Krooninen selkäkipu on moniulotteinen kokemus, johon liittyy fyysisen kivun lisäksi opittuja ajatusmalleja ja tunnereaktioita. Fysioterapiaa on perinteisesti suositeltu kipupotilaiden kuntoukseen, koska fyysisen harjoittelun on todettu olevan tehokkain selkärankakivun hoitomuoto. Jo Hippokrates suositteli hevosen liikettä ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen kuntouttamiseen, mutta tarkkaa syytä parantavalle vaikutukselle ei ole aiemmin löydetty, toteaa väitöskirjatutkija Sanna Mattila-Rautiainen.

Hevosen käyntiliikkeistä oikeanlaista liikettä kipupotilaan lantioon

Kipupotilaat, jotka olivat olleet työkyvyttömiä useiden vuosien ajan, saivat helpotusta ratsastusterapiasta. – Kipupotilaat yleisesti välttävät kipeän kehonosan liikuttamisesta tulevaa tunnetta. Selän käyttöä välttänyt alaselkäkipuinen ihminen vastaanottaa kuitenkin ratsastaessa hevosen käyntiliikkeitä, jotka vastaavat hänen lantionsa oikeanlaista liikettä, Mattila-Rautiainen sanoo.

Tutkimuksessa hevosen aikaansaama sata liikeimpulssia minuutissa otettiin hyvin vastaan. ”Liike tuntu hyvältä-hevonen varmaan liikutti mua oikein.”Ei oo olemassa toista tällasta tapaa harjotella.

Virheellinen liikkuminen ylläpitää kivun noidankehää ja vaikuttaa ihmisen fyysiseen, psyykkiseen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin. Kuntoutujan ja hevosen liikkeiden yhteensopivuus sekä harjoituksen sopiva kesto olivat kuntoutuksessa avainasemassa. Harjoittelun kestoa lisättiin vähitellen kivun sallimissa rajoissa. Myös kuntoutujan mielipide otettiin huomioon hänelle sopivan terapiahevosen ja varustuksen valinnassa.

Ratsastusterapia on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto, joka tuli vuoden 2019 alussa Kelan palveluvalikossa omaksi terapiamuodokseen. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutuksessa ratsastusterapia on vähemmän tunnettua. Mattila-Rautiainen on kuntouttanut selkäkipuisia ratsastusterapian avulla yli 20 vuoden ajan tiiviissä yhteistyössä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa.

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija Sanna Mattila-Rautiainen, Itä-Suomen yliopisto, biolääketieteen laitos, liikunta- ja urheilulääketiede, sanna.mattila-rautiainen(a)uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Mattila-Rautiainen S, Venojärvi M, Rautiainen Hvand Keski-Valkama A (2023). The impact on physical performance, pain and psychological wellbeing of chronic low back pain patients during 12-weeks of equine- facilitated therapy intervention. Front. Vet. Sci. 10:1085768. https://doi.org/10.3389/fvets.2023.1085768

Kuntoutusta ratsastusterapialla.
Sanna Mattila-Rautiainen on kuntouttanut selkäkipuisia ratsastusterapian avulla yli 20 vuoden ajan.