Avioliittoperheen tuolla puolen: analyysi avioliiton ulkopuolella syntyneitten vauvojen perhesuhteista

Huolimatta siitä, että perheenä elämisen tavat ovat moninaistuneet, nauttii avioliittoperhe edelleen vahvinta yhteiskunnallista suojaa. Avioliittoperheen tuolla puolen -tutkimushankkeessa  (2015–2017) kartoitetaan  perhesuhteiden muutosta Suomessa (hetero)avioliiton ulkopuolella rakentuvien perhekokoonpanojen näkökulmasta.

1970-luvulta lähtien  suomalaisten  perhe-elämä  on nopeasti monimuotoistunut.  Tästä  kertoo osaltaan avioliiton ja vanhemmuuden erkaantuminen toisistaan.  Kun vielä  1970-luvulla  avioliiton ulkopuolella syntyi  joka kymmenes  lapsi,  vuonna 2012  esikoislapsista  55  prosenttia  ja  kaikista suomalaislapsista  42 prosenttia  syntyi  äideille, jotka eivät ole naimisissa.

Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisiin perhesuhteisiin lapsi syntyy silloin, kun äiti ei ole avioliitossa ja isyyttä selvitetään viranomaismenettelyllä. Tutkimuksen tavoitteena on saada käsitys virallista tilastointia pakenevien perhetilanteiden moninaisuudesta ja tulosten perusteella eritellä perhemuotojen kehityksen suuntia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tutkimuksessa hyödynnetään  konfigurationaalista  viitekehystä. Siinä  perhettä ei tarkastella vain biogeneettisen  jälkeläisyyden  tai liiton kautta syntyvänä kokoonpanona, vaan perhesuhteet nähdään elettyjen,  ihmisten arjessa  merkityksellisten  läheissuhteiden  kokonaisuutena.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin perheoikeudellisten asioiden yksikön kanssa. Hankkeessa  syntyy  sosiologian alaan kuuluva väitöskirjatutkimus,  tieteellisiä artikkeleita suomeksi ja englanniksi  sekä  pro gradu  -tutkielmia.  Tutkimuksen tuloksista tuotetaan  myös  laajemmalle yleisölle suunnattua tietoa suomalaisten perhemuodoista, jota julkaistaan muun muassa hankkeen puitteissa alkunsa saaneessa  Perhe, suhteet ja yhteiskunta -blogissa.

Hankkeessa  kerätään kolme erilaista aineistoa,  jotka on esitelty alla.

Demografinen aineisto

  • Aineisto  sisältää  avioliiton  ulkopuolella  syksyllä 2015  syntyneiden helsinkiläislasten  äitien (N=692) taustatietoja.

Lomakeaineisto

  • Aineisto koostuu helsinkiläisiltä äideiltä kerätyistä lomakevastauksista.  Lomakkeissa kartoitetaan muun muassa  vastaajien  perhetilannetta,  äidin käsitystä lapsen perheeseen kuuluvista henkilöistä sekä äidin tukiverkostoa.
  • Perheoikeudellisten asioiden yksikön lastenvalvojat kertoivat tutkimuksesta ja jakoivat kyselylomakkeen  kaikille  isyyden selvittämisasiaa hoitaneille  helsinkiläisäideille  syys-joulukuussa 2015.

Haastatteluaineisto

  • Vuoden 2016 aikana kerätään noin 30 laadullista tutkimushaastattelua.
  • Aineiston keruusta vastaa nuorempi tutkija  Vaula Tuomaala.

Tutkimusta johtaa  professori (ma.), dosentti Anna-Maija Castrén, jonka lisäksi tutkimusryhmään kuuluvat nuorempi tutkija, VTM Vaula Tuomaala ja YTK  Samuli Neuvonen.  Tutkimuksen rahoittaa Koneen Säätiö (2015–2017).