Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Opiskelijat

Turvallinen ja osallistava oppimisyhteisö 3

Täydennyskoulutus
Miten havaita yksittäisten oppilaiden haasteet ja toimia ennakoivasti? Miten ratkaista uhkaavat tilanteet luokassa? Miten rakentaa oppimisyhteisöstä turvallinen ja osallistava?
smart for good
 • Kasvatus ja opetusala
Päivämäärä:
16.11.2023 - 25.4.2024
Laajuus:
4 opintopistettä
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Opetus, kasvatus ja psykologia
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
0 € (alv 0%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutuksessa käsitellään työrauhaa ja oppimista haastavia tilanteita. Tavoitteena on lisätä opettajien ja ohjaajien ymmärrystä ja keinoja puuttua akuutteihin haasteisiin oppimisyhteisössä, sekä tarjota työkaluja ohjata ryhmää kohti osallistavaa yhteisöä, jossa on turvallinen ilmapiiri jokaisen oppimiselle ja kasvulle.

Konkreettisilla keinoilla tähdätään parantamaan oppilaiden, oppimisyhteisöjen sekä henkilöstön omaa hyvinvointia ja turvallisuutta. Koulutuksen avulla on tarkoitus tunnistaa keinoja ja tarttua fyysisesti, sosiaalisesti, psyykkisesti ja pedagogisesti työrauhaa ja oppimista haastaviin tilanteisiin.

Ryhmä täynnä.

KOULUTUSOHJELMA         

1. Fyysinen turvallisuus oppilaitoksessa (1 op)
to 16.11.2023 klo 14.00–16.30
ti 28.11.2023 klo 14.00–16.30

Jaksolla käsitellään oppimisyhteisön fyysistä turvallisuutta ja sitä, millaista säädäntöä siihen liittyy. Miten opettajat ja ohjaajat voivat arjen työssään säilyttää turvallisen oppimisympäristön ennakoinnin keinoin, ja miten toisaalta tulisi toimia haastavissa ja uhkaavissa tilanteissa?

Koulutuksessa huomioidaan tuore Opetushallituksen ohjeistus esimerkiksi kiinnipitotilanteissa. Jakso pohjautuu opetusalan AVEK-koulutuksen sisältöön, joka täydentyy kouluttajan muulla materiaalilla, ja siksi koulutus sopii myös aiemmin AVEK-koulutuksen käyneille.

Koulutuksen sisältö:

 • Lainsäädäntö ja yhteisöllisyys, miten noudatamme sääntöjä ja huolehdimme, että yhteiset pelisäännöt näkyvät arjessa. Mikä on jokaisen toimijan oma rooli?
 • Millä ennakoinnin ja struktuurin rakentamisen keinoilla teemme arjesta turvallisen? - viestintä ja sanallinen ohjaaminen ja haastavan tilanteen jälkiselvittely yksilötasolla sekä työyhteisön sisällä
 • Mitä aggressio käsitteenä tarkoittaa, miten se tunnistetaan, ja mitä asiakkaan (oppilaan) tuntemus merkitsee?
 • Mallilomakkeita, mm. opettajan turvallisuussuunnitelma ja oppilaan toiminnanohjauksen ohjaamisen suunnitelman tekeminen

Opintojakson suoritustapa: Osallistuminen luennoille ja luentotallenteiden kuunteleminen ja kirjallinen tehtävä opettajan turvallisuusuunnitelma-lomake.

Kouluttaja: erityisopettaja, AVEKKI-kouluttaja Timo Latsa


2. Mielenterveyden ja käyttäytymisen haasteet koulun arjessa (1 op)
Opintojakso toteutetaan joustavasti luentotallenteilla. Niiden pohjalta osallistujat voivat esittää kouluttajalle ennakkokysymyksiä, joihin kouluttaja vastaa kyselytunneilla.

Luentotallenteet kuunneltavissa omassa aikataulussa 4.12.2023 alkaen, kuunneltava ennen kyselytuntia.

Kyselytunnit

 • Teemat 1 ja 2: 23.1.2024 klo 14.30–16.00
 • Teemat 3 ja 4: 8.2.2024 klo 14.30–16.00

Tavoitteena on vahvistaa taitoja tunnistaa ja kohdata lasten ja nuorten mielenterveyden haasteita sekä stressi- ja kriisitilanteita. Aihetta käsitellään koulun arjen näkökulmasta.

Osiossa esitellään hyviä käytänteitä ja moniammatillisia toimintamalleja, joilla voidaan tukea stressi- ja kriisitilanteita kohdanneita lapsia ja nuoria. Lisäksi käsitellään viranomaisten välistä yhteistyötä. Tavoitteena on selkeyttää opettajan roolia, vastuita ja velvollisuuksia näissä tilanteissa, sekä antaa valmiuksia toimia kohdatessaan em. tilanteita.

Luentojen teemat:

 • Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa
 • Mielenterveyden haasteet – lapsuuden ja nuoruuden kehitystehtävien näkökulma
 • Lapsen kaltoinkohtelu, tunnistaminen ja puuttuminen
 • Moniammatillinen yhteistyö ja opettajan velvollisuudet

Opintojakson suoritustapa:
Luentotallenteiden kuuntelu ja kyselytunneille osallistuminen (tai kirjallinen tehtävä).

Kouluttaja: terveyspsykologian erikoispsykologi, väitöskirjatutkija, PsL Noora-Maria Ahl, Pohjois-Savon hyvinvointialue


3. Turvallinen ja osallistava ryhmä (1 op)
18.3.2024 klo 14.00–16.30 Ryhmäilmiöt ja hyvinvoivan kouluyhteisön rakentaminen
4.4.2024 14.00–16.30 Toimintamalleja ja työkaluja ohjaukseen

Kyselytunti 11.4.2024 klo 14–16

Osiossa käsitellään sitä, mistä ja miten turvallinen, hyvinvoiva ja osallistava ryhmä sekä yhteisö muodostuvat. Pohdimme omaa ja koko yhteisön roolia ryhmien rakentamisessa ja tasa-arvoisen, eettisesti kestävän toimintakulttuurin muodostumisessa. Lisäksi tarjotaan konkreettisia työkaluja myönteisten ilmiöiden vahvistamiseen ja ongelmallisten ilmiöiden ratkaisemiseen.

Jakson suoritustapa:
Osallistuminen koulutustilaisuuksiin sekä kyselytunnille (tai kirjallinen tehtävä) sekä kouluttajan ennakkomateriaaliin tutustuminen.

Kouluttaja: uudistuvan pedagogiikan asiantuntija, koulutuspäällikkö Kirsi Heikkinen, Live-säätiö


4. Kehitä osaamistasi ja kehitä työyhteisöäsi (1 op)

Jaksolla keskitytään osallistujan henkilökohtaiseen kehittymiseen koulutuksen teemoihin liittyen. Samalla kokeillaan, miten oman työyhteisön kehittäminen ja kollegoiden tukeminen onnistuu osana työarkea. Jakso toteutetaan kiinteänä osana koulutuksen kolmea aiempaa teemajaksoa, ja tätä osiota työstetään koko koulutuksen ajan. Jakson tavoitteena on, että osallistuja hyödyntää opintojaksoilla opittuja asioita omassa työssään, ja jakaa osaamistaan työyhteisössään.

Jakson suoritustapa:

 1. Henkilökohtaisen oppimiskartan täyttäminen (ohjeistus 1. tapaamiskerralla)
 2. Osallistuminen yhteen teemaryhmien tapaamisista, ja valmistaudu tapaamiseen kirjoittamalla lyhyt pohdinta aiheesta. (pohja annetaan).
  18.4., 24.4. tai 25.4. klo 14.00-15.30

  Kouluttaja: uudistuvan pedagogiikan asiantuntija, koulutuspäällikkö Kirsi Heikkinen, Live-säätiö

Varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten henkilöstö. Koulutus sopii opettajien lisäksi hyvin myös muille ohjaus- ja opetustyössä työskenteleville, kuten aamu- ja iltapäiväkerhojen ohjaajille. Koulutus toteutetaan valtakunnallisena.

Koulutus on opetushallituksen rahoittama ja osallistujalle maksuton (opetus ja materiaali).

Verkkovälitteinen koulutuskokonaisuus toteutetaan verkkolive-luennoilla sekä luentotallenteilla, jotka ovat kuunneltavissa itselle sopivaan aikaan.

Osallistumiseen sisältyy kunkin osion kohdalla ilmoitettujen tehtävien suorittaminen. Tehtävät on suunniteltu niin, että niiden tekeminen edistää omaa työtä, ja tekeminen on sopivan joustavaa työn ohessa. Mikäli kaikki päivämäärät eivät sovi, voi silti osallistua koulutukseen ja kuunnella luentotallenteet.

Osallistuminen ensisijaisesti kokonaisuuteen, ja mikäli minimiryhmäkoko 40 kokonaisuuden osalta täyttyy, otamme mukaan osallistujia yksittäisille jaksoille (jaksot 1–3). Myös yksittäisille jaksoille osallistuvilta edellytetään kyseisen jakson suorittamista kokonaisuudessaan (opintopisteet).

Koulutuksen toteutumisesta tiedotetaan ilmoittautumisajan päätyttyä 2.11.2023. Ilmoitamme samalla myös yksittäisille jaksoille ilmoittautuneille, ovatko he päässeet koulutukseen. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen mahtuu enintään 50 osallistujaa. Mikäli kaikki päivämäärät eivät sovi, voi silti osallistua koulutukseen ja kuunnella luentotallenteet.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.