Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nainen istuu sovhvalla ja kirjoittaa vihkoon

Ajankohtainen ympäristöoikeus X –erikoistumisohjelma (25 op) 2023–2024

Täydennyskoulutus
Täydennyskoulutus ympäristöalan eri sektoreilla työskenteleville ammatillisen osaamisen laajentamiseen.
smart for good
  • Juridiikka
  • Ympäristö ja teknologia
Päivämäärä:
27.4.2023 - 28.11.2024
Laajuus:
25 op
Kampus tai kaupunki:
Helsinki
Kategoria:
Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Monimuoto
Hinta:
6138 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Ajankohtainen ympäristöoikeus -erikoistumisohjelma on työelämässä oleville suunnattu koulutus, jossa päivität viimeisimmät tiedot muuttuvasta ympäristölainsäädännöstä. Koulutusohjelma tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen ympäristöoikeudellisten lakien suhteisiin erilaisissa menettelyissä, esimerkiksi lupamenettelyjen, suunnittelujärjestelmien ja vaikutusten arviointien keskinäisten suhteiden hahmottaminen työelämälähtöisesti, kuten suurten hankkeiden kautta.

Koulutusohjelman kouluttajat ovat oman sektorinsa syvällisiä osaajia, ja valtakunnallisesti alansa tunnettuja asiantuntijoita. Koulutuspäivissä on mahdollista saada tietoa myös lainsäädännön taustalla vaikuttavista näkökulmista, ja konkreettisia vastauksia siihen, miksi tiettyä lakia sovelletaan tietyllä tavalla.

Koulutuksen toteutukseen sisältyy vuorovaikutteiset luennot sekä kirjallisia tehtäviä. Tarkoitus on harjaantua etsimään oikeudellista tietoa jatkuvasti päivittyvän lainsäädännön osalta. Koulutuksen aikana kehität myös oikeudellisia argumentaatiotaitoja, esimerkiksi miten kirjoittaa juridisesti pitävästi perustelu lausunto.

 

Huom! Koko ohjelman ryhmäkoko on täynnä. Voit ilmoittautua yksittäisille jaksoille. 
 

OPINTOJAKSOT

1. Ympäristöoikeuden perusteet (2 op)
to–pe 27.–28.4.2023 klo 9–16 | verkkovälitteinen tai lähiopetus Helsinki

Opintojakson ytimessä ovat ympäristöoikeuden sekä oikeudellisen tulkinnan ja argumentaation perusteet. Jakso sisältää monipuolisen johdatuksen ympäristöoikeuden sääntelyalueille ja ympäristöohjauksen eri muotoihin.  Siihen kuuluu ryhmätyöskentely, jossa osallistujat pohtivat ympäristöoikeuden osaamistarpeitaan ja oppimistavoitteitaan. Oikeudellisten kirjoittamisvalmiuksien kehittäminen aloitetaan jo tällä jaksolla etätehtävien ja oppimispäiväkirjan muodossa. Etätehtävät puretaan luennoilla.

Kouluttaja: ympäristöoikeuden professori, HTT Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto

 

2. Ympäristönsuojeluoikeus (2 op)
to 28.9.2023 klo 9–16 | Verkkovälitteinen

Opintojaksolla käsitellään pilaantumista koskevan lainsäädännön keskeistä sisältöä sekä ympäristönsuojeluoikeuden systematiikkaa.

Kouluttaja: esittelijäneuvos, OTT Elina Nyholm, Oikeuskanslerinvirasto

 

3. Ympäristönkäyttöhankkeiden ja -suunnitelmien vaikutusten arviointi (2 op)  
pe 29.9.2023 klo 9–16 | verkkovälitteinen
 
Opintojaksolla perehdytään ympäristövaikutusten arvioinnin teoriaan, lainsäädännön sisältöihin ja soveltamiskäytäntöihin sekä vaikutusten arviointien, suunnittelun ja päätöksenteon keskinäissuhteisiin.  Jakso kattaa hanketasoisen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA-lainsäädäntö), suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnin (SOVA-lainsäädäntö), Natura-arvioinnin sekä kansainvälisen vaikutusten arvioinnin. Painotus on hanketasoisessa YVA:ssa.      

Kouluttaja: ympäristöoikeuden professori, HTT Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto

 

4. Kiertotalouden oikeus (2 op)  
ti–ke 21.–22.11.2023 klo 9–15.15 | verkkovälitteinen

Kiertotalouden oikeuden opintojaksolla tutustutaan kiertotalouteen sekä sen edistämiseen sääntelyllä. Opintojakson tavoitteena on antaa yleiskuva kiertotaloudesta, siihen liittyvistä sääntelyongelmista sekä ajankohtaisesta sääntelystä Euroopan unionin tasolla ja kansallisesti. Opintojakso käsittelee mm. jätesääntelyä, tuote- ja kemikaalisääntelyä sekä tuotteiden ekosuunnittelua koskevaa sääntelyä. Opintojakso koostuu ennakko- ja jälkitehtävistä sekä luennoista.

Kouluttaja: tutkijatohtori, OTT Topi Turunen, Itä-Suomen yliopisto/Suomen ympäristökeskus
 

5. Ympäristövastuu ja -vahingot ja ympäristörikosoikeus (2 op)  
ke–to 24.–25.1.2024 klo 9–15.15 | verkkovälitteinen

Ympäristövastuun osiossa käsitellään korvausvastuuta ympäristövahingoista, ympäristön ennallistamisvastuita, hallinnollisia pakkokeinoja, toissijaisen vastuun järjestelmiä ja konkurssitilanteita. Ympäristörikosoikeuden osiossa tarkastellaan ympäristörikosoikeuden roolia ympäristöohjauksessa, rikosprosessin kulkua, tyypillisiä ympäristörikoksia, ja rangaistuskäytäntöä sekä hallintoprosessin ja rikosprosessin välistä suhdetta.

Kouluttajat: senior associate, HTM Jussi Airaksinen, Borenius Asianajotoimisto Oy ja rikosoikeuden yliopistonlehtori, dosentti, OTT Tarja Koskela

 

6. Luonnonvara- ja luonnonsuojeluoikeus (1 op)
ke 20.3.2024 klo 9–15.45 | verkkovälitteinen

Opintojaksolla perehdytään luonnonsuojeluoikeudelliseen sekä luonnonvarojen käyttöön liittyvään keskeiseen lainsäädäntöön.

Kouluttaja: yliopisto-opettaja, tohtorikoulutettava OTM, FM Heikki Salonen

 

7. Vesioikeus (1 op)
to 21.3.2024 | verkkovälitteinen

Opintojaksolla perehdytään kansalliseen vesioikeuteen sekä EU:n keskeisimpään vesialan lainsäädäntöön, vesipuitedirektiiviin ja meristrategiadirektiiviin. Kansallisen vesioikeuden osalta opintojakso kattaa vesiympäristöä fyysisesti muokkaavien sekä vesien pilaantumista aiheuttavien toimintojen ohjauksen lupajärjestelmien avulla sekä EU:n vesi- ja merilainsäädännön toimeenpanemiseksi annetun vesienhoidon ja merenhoidon suunnittelujärjestelmän. Jaksolla tutustutaan erityisesti vesilain lupajärjestelmään, eri ympäristöllisten lupajärjestelmien väliseen systematiikkaan, vesienhoidon ja merenhoidon tavoitteiden ja suunnittelun välittymiseen erityisesti lupamenettelyissä tehtävään päätöksentekoon sekä kansallisen lainsäädännön keskeisimpiin kipupisteisiin. Yleisluentojen lisäksi opintojaksolla on temaattisia seminaariluontoisia osuuksia.

Kouluttajat: professori, OTT Niko Soininen ja tohtorikoulutettava, HTM Suvi-Tuuli Puharinen, Itä-Suomen yliopisto

 

8. Kaavoitus- ja rakentamisoikeus (2 op)  
ke–to 22.–23.5.2024 | verkkovälitteinen

Opintojaksolla perehdytään maankäytön suunnittelujärjestelmään ja rakentamisen lupajärjestelmän perusteisiin maankäyttö- ja rakennuslain sisällön sekä oikeuskäytännön kautta. Jaksossa käsitellään valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, kaavoitusjärjestelmää, rakentamisen luvitusta sekä näihin liittyvää oikeuskäytäntöä.

Kouluttajat: esittelijäneuvos, HTM Susanna Wähä, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia ja yliopistonlehtori, OTT Aleksi Heinilä, Itä-Suomen yliopisto  

 

9. EU-ympäristöoikeus (2 op) ja ilmasto-oikeus (2 op)  
ke–to 25.–26.9.2024 | verkkovälitteinen

EU-ympäristöoikeuden opintojaksolla tutustutaan EU:n ympäristöoikeuteen sääntelyjärjestelmään sen yleisten lähtökohtien näkökulmasta, mutta ajankohtaisin kansallisin ja ylikansallisin esimerkein. Opintojakson tavoitteena on saavuttaa yleiskuva EU-ympäristöoikeuden keskeisistä toimijoista, instrumenteista, tavoitteista ja periaatteista sekä toimivaltakysymyksistä. Ilmasto-oikeuden opintojaksolla tutustutaan ilmasto-oikeuteen dynaamisena ja monitasoisena sääntelykokonaisuutena. Jaksolla käydään läpi kansainvälisen, EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden tasot. Opintojaksot koostuvat luennoista sekä monipuolisista interaktiivista harjoitteista.

Kouluttaja: yliopistonlehtori, OTT Seita Romppanen, Itä-Suomen yliopisto, Suomen ympäristökeskus

 

10. Ympäristöoikeuden seminaari (7 op)  
ke–to 27.–28.11.2024 | lähiopetus Helsinki tai verkkovälitteinen osallistujien toiveiden mukaan

Erityisesti oikeudellisen kirjoittamisen ja oikeuslähteiden hyödyntämistaitojen kehittämiseksi ohjelmaa kuuluu loppuseminaari, jossa opiskelijat valitsevat seminaarityön aiheeksi itseään kiinnostavan ympäristöoikeudellisen aiheen. Lopputyön tekeminen aloitetaan ideapaperin laatimisella, josta opiskelija saa palautteen. Vuorovaikutteisessa seminaarissa jokaiselle työlle on nimetty opponentti, joka antaa seminaarin ohjaajan ohella seminaarityöstä palautteen. Lopputyön tarkoitus on mahdollisuuksien mukaan kytkeytyä käytännön työhön.

Kouluttaja: professori, HTT Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto

Ajankohtainen ympäristöoikeus -erikoistumisohjelma on suunniteltu työelämän vaatimuksia ajatellen. Erikoistumisohjelman tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva ympäristöoikeuden alasta ja sen eri sektoreiden sääntelystä sekä rajapinnoista. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota ajankohtaisiin muutoksiin lainsäädännössä. Tavoitteena on kehittää taitoja hyödyntää ympäristöoikeudellisia tiedonlähteitä kuten lainsäädäntöä, lainvalmisteluasiakirjoja ja oikeuskäytäntöä, sekä tarjota apua muun muassa toimintaa ohjaavien periaatteiden tulkinnassa omaan työhön liittyvissä kysymyksissä.

Kuntien ympäristöviranomaiset, ministeriöt, Metsähallitus, Ely-keskukset, yksityisen sektorin toimijat sekä muut yksityisen tai julkisen sektorin ympäristöalan tehtävissä työskentelevät tai ympäristölainsäädäntöä työssään tarvitsevat.

Koko koulutusohjelman hinta on 4950,00 € alv 0 %, alv 24 % 1188,00 €, verollinen myyntihinta yhteensä 6138,00 €.
Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 16. Enimmäismäärä koko ohjelman suorittavia on 20. Koulutukseen valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Maksu kahdessa erässä (1. erä aloitusseminaarin jälkeen vuonna 2023 2475,00 € alv 0 %, 2. erä tammikuussa vuonna 2024 2475,00 € alv. 0 %.
Hintaan sisältyvät opetus, ohjaus, luentomateriaalit ja oppimisympäristö. Tarvittaessa voidaan sopia poikkeavasta laskutusaikataulusta.


Myös yksittäisille jaksoille voi osallistua, opintojaksojen hinnat ovat (sis. opetus ja luentomateriaali):
- yhden päivän opintojakso 390,00 € alv 0 %, alv 24 % 93,60 €, verollinen myyntihinta yhteensä 483,60 €
- kahden päivän opintojakso 590,00 € alv 0 %, alv 24 % 141,60 €, verollinen myyntihinta yhteensä 731,60 €


Mikäli samasta yrityksestä/organisaatiosta osallistuu koko koulutusohjelmaan useampi henkilö:
alennus toisesta osallistujamaksusta - 10 %. Tiedustele ryhmähintoja koulutuksen suunnittelijalta.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen tai koulutusohjelman alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen tai koulutusohjelman ensimmäiseen koulutuspäivään, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusohjelmien koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen tai koulutusohjelman alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumises-taan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.

Koulutuksen kieli on suomi.