Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Muki kädessä.

Yliopisto palkitsi nuoria tutkijoitaan

Kasvatustieteen tohtori Anniina Kämäräinen, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Tuomas Yrttimaa, terveystieteiden tohtori Siiri-Liisi Kraav ja filosofian tohtori Niko Vartiainen ovat saaneet Itä-Suomen yliopiston vuoden 2021 nuoren tutkijan palkinnon. Rehtori Jukka Mönkkönen ja akateeminen rehtori Tapio Määttä valitsivat jokaisesta tiedekunnasta yhden palkittavan väitöskirjojen ohjaajien esitysten perusteella. Palkinnot julkistettiin tiistaina etätilaisuutena järjestetyssä Nuorten tutkijoiden illassa.

Ajankohtainen tutkimus vertaisoppimiseen perustuvista opetusmenetelmistä

Filosofisessa tiedekunnassa palkinto myönnettiin Anniina Kämäräiselle. Hänen erityispedagogiikan tieteenalaan kuuluva väitöskirjatutkimus käsittelee oppilaiden vuorovaikutuksen rakentumista yhdeksännen luokan oppilaskeskeisillä matematiikan oppitunneilla. Tutkimusaihe on erittäin ajankohtainen, koska vertaisoppimiseen perustuvien opetusmenetelmien käyttö kasvaa jatkuvasti.

Kämäräisen väitöstutkimuksessa on uraauurtavalla tavalla ja luovasti yhdistelty eri tutkimusmenetelmiä. Väitöskirja tarjoaa aineksia, joita voidaan hyödyntää tulosten käytännöllisen merkityksen pohdinnassa ja pedagogisten sovellusten kehittämisessä.

Kämäräinen on jatkanut ansiokkaasti tutkijanuraansa post doc tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa PEICAS-hankkeessa.

Väitöstutkimuksen keksintö parantaa puuraaka-aineen täsmähankintaa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa palkinto myönnettiin Tuomas Yrttimaalle. Hän kehitti metsätieteiden alaan kuuluvassa väitöskirjassa uudenlaisia automaattisia pistepilvimenetelmiä puiden ja metsien rakenteen tarkasteluun. Väitöskirja johti myös keksintöön, joka tarjoaa ratkaisun uudenlaiseen puuraaka-aineen täsmähankintaan, puupohjaisten tuotteiden alkuperän tuntemiseen ja tuotantoketjujen läpinäkyvyyden parantamiseen metsäbiotaloudessa.

Väitöskirjan tuloksena muodostui myös joukko automaattisia pistepilvien prosessointityökaluja puiden ja metsien kartoitukseen ja seurantaan. Tämä työkalukirjasto on julkaistu avoimesti kansainvälisen tiedeyhteisön käyttöön.

Väitöskirjassa kehitetyt pistepilvimenetelmät ja tieteelliset löydökset muodostavat menetelmällisen perustan vuoden 2022 alussa alkaneeseen “Puiden ja puuyhteisöjen rakenteellisen ja toiminnallisen monimuotoisuuden havainnointi metsien kestävän käytön turvaamiseksi” -tutkimushankkeeseen. Se on osa Suomen Akatemian hankekokonaisuutta, jolla pyritään edistämään Suomen kestävää kasvua sekä vihreää ja digitaalista siirtymää.  


Yksinäisyystutkimuksella iso kansanterveydellinen ja yhteiskunnallinen merkitys

Terveystieteiden tiedekunnan palkinnon saa Siiri-Liisi Kraav, MSc (väit.). Hän tutki väitöskirjassaan yksinäisyyden terveysvaikutuksia. Yksinäisyys on terveysriskinä tupakoinnin ja ylipainon veroinen. Se lisää merkittävästi fyysistä ja psyykkistä sairastavuutta sekä kuolleisuutta. Kraavin tutkimuksen tuloksilla on iso kansanterveydellinen ja yhteiskunnallinen merkitys Suomessa.

Kraav on tutkijana vahvasti poikkitieteellinen. Hän on suorittanut perustutkintonsa Tarton yliopistossa kasvatustieteen alalta. Maisterintyönsä Kraav on tehnyt sosiaalipedagogiikasta. Tutkimustyössään hän on laajentanut edelleen psykiatrian ja epidemiologian aloille. Hän on omaksunut uusia teoreettisia viitekehyksiä ja analyysimenetelmiä hämmästyttävällä tarkkuudella. Jatkotyöskentelyssään Kraav paneutuu yksinäisyyteen kohdistuviin interventioihin.

Sääntelysuosituksia tuleviin kuntarakenteiden uudistuksiin

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta palkitaan Niko Vartiainen. Hän arvioi väitöstutkimuksessaan tilastollisin menetelmin kuntaliitosten ja kuntakoon kasvattamisen vaikutuksia. Lisäksi hän on tehnyt empiiristen tulosten perusteella sääntelysuosituksia tulevia kuntarakenneuudistuksia varten. Vartiaisen työssä yhdistyy kaksi yhteiskunnallisesti erittäin merkityksellistä ja ajankohtaista aihealuetta: lainsäädännön vaikutusarviointi ja kuntaliitokset.

Vartiaisen työllä on tieteellistä ja yhteiskunnallista uutuusarvoa. Tieteellistä uutuusarvoa tuo ex post- vaikutusarvioinnin käyttö osana lainvalmistelun vaiheita. Yhteiskunnallista uutuusarvoa puolestaan tuo tutkimustulokset liitosten elinkeinovaikutuksista.
 
Ennen Vartiaisen väitöskirjatyötä tutkimustietoa aihealueesta ei juurikaan ollut, vaan vaikutuksia on jouduttu arvioimaan tieteellisten faktojen sijaan olettamuksina. Vartiainen onkin esitellyt väitöskirjansa tuloksia valtiovarainministeriössä sekä osallistunut ministeriön tulevaisuuden kuntapolitiikkaa suunnitteleviin tapaamisiin. Vartiaisen väitöskirja tulee olemaan keskeinen tieteellinen lähde hallituksen suunnittelemaa lainsäädännön jälkiarviointijärjestelmää kehitettäessä.

Tallenne Nuorten tutkijoiden illasta on nähtävissä
https://www.uef.fi/fi/tapahtuma/ita-suomen-yliopisto-palkitsee-nuoria-tutkijoitaan-nuorten-tutkijoiden-ilta-2022

Lisätietoja:
Rehtori Jukka Mönkkönen, 040 728 8057, jukka.monkkonen(a)uef.fi

Nuorten tutkijoiden yhteydenotot:
Yliopistonlehtori Merja Lyytikäinen, p. 050 360 6382, merja.lyytikainen(at)uef.fi