Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Nainen lukee tablet-tietokonetta. Vihanneksia astiassa.

TtM Arja Puska, väitös 23.10.2023: Verkko-ohjelma auttoi elintapamuutoksissa, mutta sitoutti heikosti

Kansanterveystieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Joensuun kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Väitöstutkimuksen aiheena oli tutkia ja arvioida verkkopohjaisen elintapaohjelman toimivuutta ja vaikutuksia elintapoihin vaikuttamisessa sekä kuvata osallistujien ja ohjaajien kokemuksia.

Terveellisten elintapojen tiedetään olevan keskeinen tekijä monien sairauksien, esimerkiksi diabeteksen ja verenkiertoelinten sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Elintavoilla on keskeinen merkitys myös painonpudotuksessa ja -hallinnassa. Vuoden 2017 FinTerveys-tutkimuksen mukaan suomalaisista yli 30-vuotiaista miehistä 72 prosenttia ja naisista 64 prosenttia on ylipainoisia ja yli miljoonalla suomalaisella on ylipainoa yli 15 kg, joten voidaan puhua jo isosta kansanterveydellisestä ongelmasta. Kansanterveystyön ajankohtainen kysymys onkin löytää vaikuttavia keinoja, joilla pystyttäisiin tukemaan kansalaisia terveyttä edistävien elintapamuutosten tekemisessä ja ylläpitämisessä.

Verkossa tapahtuva toiminta on tullut perinteisen kasvokkain tapahtuvan toiminnan rinnalle myös terveydenhoidossa ja -edistämisessä. Tutkimus tuo tietoa verkkopohjaisen, elintapojen muutokseen tähtäävän intervention toteuttamisen käytännön seikoista, sen soveltuvuudesta terveyttä edistävään ja ylläpitävään työhön, sen vaikutuksista ja siitä saaduista kokemuksista.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Tulosten mukaan verkkopohjainen interventio, jossa yhdistyy ammattilaisen ohjaus ja kasvokkaiset tapaamiset, soveltuu elintapojen muutokseen tähtäävään työhön. Verkossa tapahtuva, aikaan ja paikkaan sitoutumaton toiminta laajentaa elintapamuutoksiin tukea hakevan osallistumismahdollisuuksia ja tarjoaa terveydenhuollon ammattilaiselle uudenlaisia keinoja tukea osallistujia heidän elintapamuutoksissaan.

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista ilmoitti tehneensä terveyttä edistäviä elintapamuutoksia ohjelman aikana. Vuoden pituiseen ohjelmaan osallistuneista 78 prosentilla paino pysyi ennallaan tai laski ohjelman intensiivijakson eli ensimmäisen kolmen kuukauden aikana ja 60 prosentilla vuoden aikana. Terveyden kannalta merkittävän viiden prosentin painonlaskun saavutti kolmen kuukauden aikana 17 prosenttia ja vuoden aikana 15 prosenttia osallistujista. Tutkimuksen mukaan monimuotoinen verkko-ohjelma sopii kaikenikäisille. Eniten hyötyvät henkilöt, joiden muutostarpeet ovat kohtuullisia.

Yli 60 prosenttia tutkimukseen mukaan lähteneistä keskeytti aktiivisen mukanaolon. Heikko sitoutuminen onkin selkeä verkko-ohjelmien kehittämiskohde. Verkkointerventiota suunniteltaessa olisi tärkeää selvittää osallistujan taustaa ja verkkointervention sopivuutta vastaamaan osallistujan tarpeita. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää sekä ryhmän sisäistä että ohjaajan ja ryhmän välistä vuorovaikutusta parantavien keinojen löytämiseen.

Verkko-ohjelman ohjaajat pitivät verkko-ohjelmaa toimivana terveydenedistämisen työkaluna, erityisen tyytyväisiä he olivat ohjelman tietosisältöihin, joista oli hyötyä myös muussa asiakastyössä.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää elintapojen muutoksiin tähtäävässä, erityisesti verkko-ohjelmien suunnittelutyössä. Tulokset antavat suuntaa interventioiden ja verkossa ohjaamisen kehittämiseen, jotta verkkointerventiot saataisiin vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Väitöstutkimus on monimenetelmällinen arviointitutkimus, jonka kohteena oli Satakunnan sydänpiirin hallinnoima Verkkopuntari-ohjelma. Aineisto kerättiin Pohjois-Karjalassa, Etelä- ja Pohjois-Savossa vuoden pituiseen ohjelmaan osallistuneiden fysiologisilla mittauksilla, verkkokyselyillä ja ryhmien ohjaajille suunnatuilla teemahaastatteluilla. Aineisto analysoitiin käyttämällä sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä.

Terveystieteiden maisteri Arja Puskan väitöskirja Verkko-ohjelma elintapoihin vaikuttamisessa. Verkkopuntari-ohjelman arviointitutkimus tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii emeritaprofessori Tarja Kettunen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Tiina Laatikainen Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus

Väitöskirja

Lisätietoja:

TtM Arja Puska arja.puska(a)elisanet.fi, p. 0503743457