Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Iäkäs pariskunta keskustelemassa

Tapaturmiin myötävaikuttavat tekijät jäävät osin tunnistamatta iäkkäiden asumispalveluissa

Haittatapahtumien, kuten tapaturmien, järjestelmällisellä käsittelyllä pyritään edistämään asiakasturvallisuutta iäkkäiden asumispalveluyksiköissä. Tuoreen tutkimuksen mukaan henkilöstön tekemissä haittatapahtumailmoituksissa mainitaan moninaisia tapaturmiin myötävaikuttavia tekijöitä, jotka kuitenkin useimmiten liittyvät asukkaaseen eivätkä esimerkiksi asuinympäristöön.

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen tutkimuksessa tarkasteltiin iäkkäiden palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä raportoituja tapaturmia, joiden arvioitiin aiheuttaneen haittaa asukkaalle. Yleisimmin kyseessä oli kaatuminen.

Tapaturmien ennaltaehkäiseminen vaatii monen eri tekijän yhtäaikaista huomioimista

Valtaosalla varsinkin tehostetun palveluasumisen asukkaista on kohonnut tapaturmariski esimerkiksi muistisairauden vuoksi. – Tapaturmien ennaltaehkäisyssä tulisikin huomioida iäkkään yksilölliset tarpeet, mutta oleellista on tunnistaa ja huomioida myös muut tapaturmiin myötävaikuttavat tekijät. Näitä ovat esimerkiksi ympäristö- ja organisatoriset tekijät, toteaa post doc -tutkija Outi Kiljunen.

Tutkimuksessa havaittiin, että osa raportoiduista tapaturmiin myötävaikuttaneista tekijöistä ikään kuin katoaa haittatapahtumailmoituksen analysointiprosessin aikana. – Voidaankin ajatella, että sairaalamaailmaan kehitetyt riskienhallinnan työkalut eivät välttämättä sellaisenaan tue iäkkäiden tapaturmien ehkäisyä kodinomaisessa pitkäaikaishoidon ympäristössä.

Riskienhallinnan toimivuuden varmistaminen on oleellista omavalvonnan roolin vahvistuessa

Haittatapahtumien käsitteleminen on osa riskienhallintaa asumispalveluyksiköissä. Tutkijoiden mukaan esimerkiksi tapaturmien käsittelyssä on tärkeää varmistua organisaatiossa käytössä olevien järjestelmien ja toimintatapojen toimivuudesta. Näin voidaan saada luotettavaa ja riittävän yksityiskohtaista tietoa tapaturmien ennaltaehkäisemiseen.

– Riskienhallintaan perustuvan omavalvonnan merkitystä korostetaan jatkossa valtakunnallisesti muun muassa kehittämällä omavalvontasäännöksiä. Omavalvonnan haasteiden ja sitä edistävien tekijöiden tunnistaminen onkin tarpeen pyrittäessä edistämään asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä palvelujen laatua iäkkäiden asumispalveluissa. Aihepiiristä tarvitaan myös jatkotutkimusta.

Lisätietoja:

Post doc-tutkija Outi Kiljunen, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos, okiljune (a) uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Kiljunen, O., Kankkunen, P., Partanen, P. & Välimäki, T. (2022). Tapaturmiin myötävaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ja raportointi iäkkäiden asumispalveluissa. Hoitotiede 34(1), 3-14.