Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

D-vitamiinitabletti kädessä.

Säännöllisesti D-vitamiinia käyttävillä vähemmän melanoomia

Säännöllisesti D-vitamiinivalmistetta käyttävien joukossa havaittiin tuoreessa tutkimuksessa vähemmän melanoomatapauksia kuin niillä, jotka eivät käyttäneet D-vitamiinia. D-vitamiinia säännöllisesti käyttävillä ihosyöpäriski oli myös lääkärin tekemän riskiarvion mukaan merkittävästi matalampi. Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan toteuttamaan tutkimukseen osallistui lähes 500 henkilöä, joilla oli todettu kohonnut riski sairastua ihosyöpään. Tulokset julkaistiin Melanoma Research -lehdessä.

D-vitamiinilla on keskeinen tehtävä ihmisen elimistön normaalissa toiminnassa, mutta sillä voi olla merkitystä myös monissa sairauksissa. D-vitamiinia on menneinä vuosina tutkittu varsin paljon ihosyöpien yhteydessä, mutta tutkimukset ovat valtaosin paneutuneet mittaamaan D-vitamiinin aineenvaihduntatuotteen kalsidiolin pitoisuutta veressä ja sen yhteyttä ihosyöpiin. Tulokset ovat olleet vaihtelevia ja jopa ristiriitaisia, koska veren kalsidiolipitoisuus on liitetty sekä hieman suurempaan että pienempään riskiin sairastua eri ihosyöpiin. Ristiriitaisuuksia voi osin selittää se, ettei veren kalsidiolin mittauksilla saada tietoa D-vitamiinin aineenvaihdunnasta ihossa. Ihossa itsessään ilmentyvät entsyymit voivat tuottaa tai inaktivoida biologisesti aktiivisia D-vitamiinin aineenvaihduntatuotteita.

Pohjois-Savon ihosyöpäohjelmaan (PoSiho) kuuluvassa tutkimuksessa asiaa lähestyttiin toisesta näkökulmasta. Tutkimukseen osallistui KYSin ihotautien poliklinikalla 498 aikuispotilasta, joilla arvioitiin olevan kohonnut riski sairastua johonkin ihosyöpätyyppiin, kuten tyvisolusyöpään, okasolusyöpään tai melanoomaan. Itä-Suomen yliopiston iho- ja sukupuolitautien oppiaineen ihotautilääkärit tutkivat perusteellisesti potilaiden taustatiedot, sairaushistorian sekä ihon. He myös luokittelivat potilaat arvionsa perusteella yleisen ihosyöpäriskin suhteen lievän, keskivahvan tai korkean riskin luokkaan. Potilaat jaettiin D-vitamiinivalmisteiden käytön perusteella kolmeen ryhmään. Yhteen ryhmään kuuluivat potilaat, jotka eivät käyttäneet suun kautta otettavia D-vitamiinivalmisteita. Toisen ryhmän muodostivat potilaat, jotka ilmoittivat käyttävänsä niitä silloin tällöin, ja kolmannen potilaat, jotka ilmoittivat käyttävänsä niitä säännöllisesti. Puolelta potilaista mitattiin seerumin kalsidiolipitoisuus, ja sen todettiin vastaavan potilaiden ilmoittamaa D-vitamiinin käyttöä.

Keskeisinä löydöksinä tutkimuksessa oli, että säännöllisesti D-vitamiinia käyttävien ryhmässä oli merkittävästi vähemmän melanoomatapauksia ja merkittävästi matalampi ihosyövän riskiluokka verrattuna potilaisiin, jotka eivät käyttäneet D-vitamiinia lainkaan. Logistisen regressioanalyysin mukaan melanooman riski oli säännöllisen käytön ryhmässä laskenut merkittävästi, alle puoleen.

Tulosten perusteella jopa silloin tällöin D-vitamiinia käyttävillä melanoomariski voi olla pienempi kuin niillä, jotka eivät käytä D-vitamiinia. Sen sijaan D-vitamiinin käytöllä ei havaittu tilastollisesti merkittävää yhteyttä ihon aurinkovaurion vaikeusasteeseen, kasvojen ihon aurinkovaurioon, aurinkokeratooseihin, luomien lukumääriin, tyvisolusyöpään eikä okasolusyöpään. Seerumin kalsidiolipitoisuuskaan ei liittynyt merkittävästi näihin ihomuutoksiin. Koska tutkimusasetelma oli poikkileikkaava, syy-seuraus -suhdetta tutkimus ei pystynyt osoittamaan.

Tutkimusartikkeli perustuu Itä-Suomen yliopiston lääketieteen opiskelija Emilia Kanasuon opinnäytetyöhön.

Muissakin, myös melko hiljattain julkaistuissa tutkimuksissa on saatu viitteitä D-vitamiinin hyödyistä melanooman suhteen, kuten D-vitamiinin liittyminen rauhallisemmin käyttäytyvään melanoomaan. – Nämä aiemmat tutkimukset tukevat Pohjois-Savossa tekemiämme uusia havaintoja. Avoin kysymys on kuitenkin se, mikä pitäisi olla suun kautta otettavan D-vitamiinin annos, jotta sillä olisi hyödyllisiä vaikutuksia. Tässä on toistaiseksi tukeuduttava kansallisiin suosituksiin D-vitamiinin annoksesta suomalaisessa väestössä, toteaa tutkimuksen johtaja, ihotautien ja allergologian professori Ilkka Harvima.

Pohjois-Savon alueella melanoomakuolleisuus on suhteellisen korkea ilmaantuvuuteen nähden.  –  Tämänkin vuoksi lienee aiheellista kiinnittää huomiota riittävään D-vitamiinin saantiin alueen väestössä.

Lisätietoja:

Ilkka Harvima, ihotautien ja allergologian professori, Itä-Suomen yliopisto ja KYS, ilkka.harvima(a)uef.fi, p. 050 441 3620

https://uefconnect.uef.fi/henkilo/ilkka.harvima/

Tutkimusartikkeli:

Emilia Kanasuo, Hanna Siiskonen, Salla Haimakainen, Jenni Komulainen, Ilkka T. Harvima. Regular use of vitamin D supplement is associated with fewer melanoma cases compared to non-use: a cross-sectional study in 498 adult subjects at risk of skin cancers. Melanoma Research 2022, Dec 28. doi: 10.1097/CMR.0000000000000870.

 

Avainsanat