Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Sairaanhoitaja työskentelee tietokoneella.

Osastonhoitajat voivat edistää sairaanhoitajien ammatillista autonomiaa

Osastonhoitajat ovat keskeisiä henkilöitä edistämään sairaanhoitajien ammatillista autonomiaa osallistavalla johtamisella. Itä-Suomen yliopistossa osastonhoitajille tehdyn haastattelututkimuksen mukaan sairaanhoitajien autonomia toteutuukin hoitotyössä. Sen sijaan heidän mahdollisuutensa tasavertaiseen vaikuttamiseen moniammatillisessa yhteistyössä erityisesti organisaatiotasolla vaatii vielä rakenteiden kehittämistä ja johtajien vahvempaa sitoutumista.

Sairaanhoitajien ammatillisella autonomialla tarkoitetaan vapautta ja vastuunottoa potilastyössä, vaikuttamista omaan työhön ja aktiivista osallistumista kehittämiseen. Useiden aikaisempien tutkimusten mukaan sairaanhoitajien ammatillinen autonomia on positiivisesti yhteydessä työtyytyväisyyteen ja hoitotyön tuloksiin. Sairaanhoitajien ammatillisen autonomian edistämiselle on vahva tahto, mutta olosuhteet eivät aina ole sille suotuisia.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa haastateltiin 15 osastonhoitajaa kahdesta yliopistosairaalasta. Osastonhoitajat kokivat, että sairaanhoitajien ammatillisen autonomian toteutumiseen vaikuttavat sairaanhoitajan yksilölliset ominaisuudet, kuten persoona ja kompetenssi. Erilaisia vaikutusmahdollisuuksia on yksikkötasolla, mutta organisaatiotasolla sairaanhoitajan asiantuntijuus jää hyödyntämättä. Lisäksi lääkäreillä on keskeinen rooli sairaanhoitajan ammatillisen autonomian toteutumisessa. Lääketiede ohjaa aina potilaan hoitoa, mutta lääkärien yhteistyö sairaanhoitajien kanssa vaihtelee paljon. Osastonhoitajilla oli havaintoja sekä hierarkkisuudesta, jossa sairaanhoitaja on alisteisessa roolissa lääkäriin verrattuna, mutta toisaalta myös tasavertaisesta ja yhteiseen päätöksentekoon perustuvasta yhteistyöstä.

Osastonhoitajien mukaan heidän oma roolinsa sairaanhoitajan autonomian edistäjinä liittyy sairaanhoitajien itsenäisen työskentelyn ja osaamisen vahvistamiseen. Osastonhoitajan tehtävä on huolehtia sekä uusien työntekijöiden perehdytyksestä että kokeneiden hoitajien täydennyskoulutusmahdollisuuksista. Heidän tehtävänään on myös tuoda organisaatiossa esille sairaanhoitajien asiantuntijuutta ja edistää näin heidän vaikutusmahdollisuuksiaan. Avoimen ja arvostavan työilmapiirin luomisessa osastonhoitajilla on tärkeä rooli.

– Tulokset ohjaavat hoitotyön johtajia hyödyntämään laajemmin sairaanhoitajien asiantuntijuutta ja samalla rohkaisevat myös sairaanhoitajia itseohjautuvuuteen. Ammatillinen autonomia lisää sairaanhoitajien kokemusta siitä, että he ovat merkityksellisiä ammattilaisia ja voivat vaikuttaa työhönsä. Sitä voidaan pitää keskeisenä pitovoimaa lisäävänä tekijänä työpaikoilla, toteaa väitöskirjatutkija Katja Pursio.

Tutkimusartikkeli on luettavissa Journal of Advanced Nursing -lehdessä.

Pursio, K., Kankkunen, P., & Kvist, T. (2023). Nurse managers' perceptions of nurses' professional autonomy—A qualitative interview study. Journal of Advanced Nursing, 00, 1–13. https://doi.org/10.1111/jan.15744

Lisätietoja:

Katja Pursio, väitöskirjatutkija, katja.pursio(a)uef.fi