Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Eläkeläisnaisia jumpassa

LL Tommi Vilpunaho, väitös 19.5.2023: Kaatumisten ehkäisytutkimukseen valikoitui muita hyväkuntoisempia naisia

Kirurgian alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Kuopion kaatumisten ehkäisy -tutkimuksessa (Kuopio Fall Prevention Study, KFPS) toteutettiin satunnaistettu kontrolloitu liikuntainterventio kaatumisten ja murtumien ehkäisemiseksi ikääntyneillä naisilla. Osana väitöstutkimusta kuvattiin kattavasti KFPS-tutkimuksen protokolla. Lisäksi tarkasteltiin minkä tyyppiset ikääntyneet naiset olivat halukkaita osallistumaan laajaan KFPS-tutkimukseen.

Väitöstutkimuksessa myös selvitettiin, kuinka toimiva UKK-instituutin hiljattain kehittämä KaatumisSeula-lomake oli ennustamaan tulevia kaatumisia KFPS-tutkimukseen osallistuneiden joukossa. Merkittävä osa ikääntyneistä kaatuu vuosittain. Usein kaatumiset johtavat loukkaantumisiin, toimintakyvyn laskuun, laitoshoitoon tai jopa kuolemaan. Suomessa suurin osa kuolemaan johtaneista tapaturmista johtuu kaatumisista, ja kaatuminen on myös yleisin aivovamman ja lonkkamurtuman syy. Ikääntyneen henkilön kaatumisen taustalla on yleensä useita riskitekijöitä, joista moniin pystytään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi. Olisikin tärkeä löytää aiempaa tehokkaampia kaatumisriskin arvioinnin ja seulonnan työkaluja.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Tulosten mukaan KFPS-tutkimuksessa oli selvää valikoitumisharhaa, sillä osallistuneet ikääntyneet naiset olivat jo lähtötilanteessa nuorempia, korkeammin koulutettuja, fyysisesti aktiivisempia ja toimintakykyisempiä sekä fyysisesti ja henkisesti terveempiä kuin ne, jotka saivat myös kutsun tutkimukseen mutta eivät osallistuneet. Osallistujat olivat myös paremmin voivia kuin saman ikäluokan maaseudulla asuvat naiset. Lisäksi he pärjäsivät paremmin kliinisissä toimintakykymittauksissa.

Valikoitumisharhaa ei ole ennen tutkittu näin kattavasti vastaavanlaisessa tutkimusasetelmassa. Tämä harha voi vaikuttaa tutkimustulosten yleistettävyyteen sekä ylipäätään liikuntaintervention kokonaisvaikuttavuuteen. KFPS-tutkimukseen osallistuneilla KaatumisSeula osoittautui suhteellisen toimivaksi kaatumisen seulonnan työkaluksi etenkin suuressa kaatumisriskissä olevien naisten osalta, mutta seulan toimivuutta muissakin tutkimuspopulaatioissa tulee vielä tutkia jatkossa.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Valikoitumisharhan tuloksilla on laajempaa yleismerkitystä terveyteen liittyvissä tutkimuksissa, ja jatkossa tähän asiaan voidaan kiinnittää tarkemmin huomiota jo erilaisten liikuntatutkimusten suunnittelu- ja rekrytointivaiheissa. KaatumisSeulasta saattaa tulla valtakunnallinen ensilinjan kaatumisriskin seulontatyökalu, jonka voi täyttää ikääntynyt henkilö yksin tai yhdessä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

KFPS-tutkimus on osa laajempaa Kuopion Osteoporoosin Vaaratekijät ja Ehkäisy (OSTPRE) -tutkimusta, jossa on seurattu ikääntyvien naisten terveyttä jo yli 30 vuoden ajan. KFPS-tutkimukseen kutsuttiin kaikkiaan lähes 5500 kuopiolaisnaista, joista lopulta reilu 900 osallistui. Valikoitumisharhatutkimuksessa osallistuneita naisia verrattiin noin 4500 mukaan kutsuttuun Kuopion kaupunkialueella asuvaan naiseen, jotka eivät osallistuneet, ja lisäksi ympäröivällä maaseutualueella asuneisiin saman ikäluokan noin 7100 naiseen, joita ei tutkimukseen kutsuttu. Osallistuneista naisista 403 täytti KaatumisSeulan tutkimuksen aikana, ja tämän jälkeen heidän kaatumisiaan seurattiin vuoden ajan.

Lääketieteen lisensiaatti Tommi Vilpunahon väitöskirja Methodological aspects of fall prevention (Kaatumisen ehkäisyn metodologisia näkökulmia) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Maria Nuotio Turun yliopistosta ja kustoksena dosentti Toni Rikkonen Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus

Väittelijän kuva

Väitöskirja