Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Lapsi ja vanhus.

Ensimmäinen globaali suositus iäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä on julkaissut ensimmäiset globaalit suositukset iäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn. Geriatrisen lääkehoidon professori Sirpa Hartikainen Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta osallistui suositusten laatimiseen työryhmässä, joka tarkasteli monilääkityksen ja kaatumisriskiä lisäävien lääkkeiden huomioimista kaatumisten ehkäisyssä.

Age and aging -lehdessä julkaistujen suositusten tarkoituksena on auttaa iäkkäiden parissa työskenteleviä terveydenhuollon ammattilaisia kaatumisriskin arvioinnissa ja kaatumisten ehkäisyssä. Suosituksissa painotetaan yksilökohtaista riskinarviointia ja ehkäisytoimien suunnittelua yksilöllisistä lähtökohdista, iäkästä itseään osallistaen.

Suositusten mukaan kaikkien iäkkäiden tulisi saada ohjausta kaatumisten ehkäisyyn ja liikuntaan. Kaatumisriskin arvioimiseksi kotona asuvilta iäkkäiltä tulisi selvittää aiemmat kaatumiset rutiininomaisesti ja säännöllisesti. Suosituksissa esitellään malli, jolla iäkkään kaatumisriski voidaan luokitella matalaksi, kohtalaiseksi tai korkeaksi, ja annetaan lähtökohtia ehkäisytoimien suunnittelulle yksilöllisen riskin mukaan. Lisäksi käsitellään erikseen muun muassa kaatumisriskin arviointia ja kaatumisten ehkäisyä hoitokodeissa ja sairaaloissa sekä suositusten soveltamista kehittyvissä maissa.

Suosituksissa tarkastellaan laajasti kaatumisten riskitekijöitä, niiden mittaamista ja hallintaa. Iäkkään kaatumisriskiä voivat lisätä esimerkiksi tasapaino- ja kävelyvaikeudet, lihasheikkous, jalkavaivat, kaatumisen pelko, huimaus, näkö- ja kuulo-ongelmat, virtsatieinfektiot, muistisairaudet, masennus ja useat muut sairaudet, monet lääkkeet ja erityisesti psyykenlääkkeet, alkoholinkäyttö, heikko ravitsemustila ja esteellinen asuinympäristö. Moniin näistä voidaan vaikuttaa ja samalla paitsi vähentää kaatumisriskiä, myös tukea muuta terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua.

Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisy on merkittävä globaali haaste maailman väestön ikääntyessä. Kaatumisia tapahtuu vuosittain kolmasosalle 65 vuotta täyttäneistä ja puolelle pitkäaikaishoidossa olevista iäkkäistä, ja korkean tulotason maissa noin prosentti terveydenhuollon kustannuksista johtuu kaatumisista.

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisyyn on aiemmin julkaistu erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä suosituksia. Vuonna 2019 käynnistyneen suositustyön tavoitteena oli koota ensimmäistä kertaa yhtenäiset globaalit suositukset, joissa otettaisiin huomioon viimeaikaiset tutkimustulokset ja uuden geroteknologian tuomat mahdollisuudet. Globaalit suositukset on suunniteltu sovellettaviksi erilaisissa kulttuureissa ja taloudellisissa oloissa. Suositusten laatimiseen osallistui lähes sata asiantuntijaa eri puolilta maailmaa, ja niiden valmistelussa kuultiin myös iäkkäitä, joilla oli omakohtaista kokemusta kaatumisesta ja kaatumisen pelosta.

Eri asiantuntijatyöryhmissä koottiin suositusten pohjaksi tutkimuskatsaukset muun muassa kävely- ja tasapainotestien, liikuntainterventioiden, sydän- ja verisuonisairauksien, muistisairauksien, laitosympäristön sekä monilääkityksen ja kaatumisriskiä lisäävien lääkkeiden merkityksestä kaatumisriskin arvioinnissa ja kaatumisten ehkäisyssä.

Monilla lääkkeillä on havaittu yhteys kaatumisiin ja kaatumisvammoihin

– Lääkkeet ovat osatekijä valtaosassa kaatumisia. Omissa tutkimuksissamme olemme myös havainneet psyykenlääkkeiden, epilepsialääkkeiden ja opioidien käytön yhteyden kaatumisten aiheuttamiin vammoihin, kuten lonkkamurtumiin, pään vammoihin ja aivovammoihin, Hartikainen kertoo.

Lääkkeiden käytön ja kaatumisvammojen yhteyttä on tutkittu Hartikaisen johtaman MEDALZ (Medication Use and Alzheimer’s Disease) -tutkimuksen aineistossa, jossa on hieman yli 70 000 Alzheimerin tautia sairastavaa ja kullekin heistä 1–4 verrokkihenkilöä.  

Eurooppalainen geriatriyhteisö FRID (Fall Risk Increasing Drugs) on vuosien ajan selvittänyt systemaattisten katsausten ja meta-analyysien avulla, mitkä lääkkeet lisäävät kaatumisen riskiä ja tehnyt eurooppalaisia suosituksia niihin liittyen. Viimeisin on STOPPFall, jossa kuvataan kuinka lopettaa kaatumisriskiä lisäämien lääkkeiden käyttö. Professori Hartikainen on Suomen edustaja tässä ryhmässä.

Uusiin globaaleihin suosituksiin liittyvää materiaalia on koottu World Falls Guidelines-sivustolle osoitteeseen https://worldfallsguidelines.com/

Lisätietoja:

Professori Sirpa Hartikainen, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/sirpa.hartikainen/

Manuel Montero-Odasso et al, the Task Force on Global Guidelines for Falls in Older Adults. World guidelines for falls prevention and management for older adults: a global initiative, Age and Ageing, Volume 51, Issue 9, September 2022, afac205, https://doi.org/10.1093/ageing/afac205