Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Verinäyteputki.

LL Carina Intke, väitös 17.2.2023: Neutropeenisen kuumeen uudet ennustemerkkiaineet hematologisilla potilailla

Sisätautien alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Tutkimuksessa tarkasteltiin neutropeenisen kuumeen uusia ennustemerkkiaineita hematologisilla potilailla. Pahanlaatuisten verisyöpäsairauksien intensiiviseen solusalpaajahoitoon liittyy merkittävä neutropeenisen kuumeen riski. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida kolmen ei-neutropeenisen sepsiksen diagnostiikassa lupaavaksi osoittautuneen tulehdusmerkkiaineen diagnostisia ominaisuuksia neutropeenisessä kuumeessa. Nämä merkkiaineet olivat interleukiini-1-reseptorin antagonisti (IL-1Ra), liukoinen CD14 (sCD14) ja kaspaasin pilkkoma sytokeratiini 18 (ccCK-18). Neutropeenisen kuumeen kolmena ensimmäisenä päivänä seerumipitoisuudet mitattiin 90 hematologiselta potilaalta. Diagnostisia ominaisuuksia analysoitiin tilastollisesti ja verrattiin tavanomaisten tulehdusmerkkiaineiden C-reaktiiviseen proteiinin (CRP) ja prokalsitoniinin (PCT) vastaaviin ominaisuuksiin.

Sairauden ja annetun hoidon heikentämä tulehdusvaste lisää vakavien yleisinfektioiden ja septisten komplikaatioiden vaaraa. Syvän neutropenian aikana kehittynyt yleisinfektio on vaikea havaita, sillä tavanomaiset tulehduksen paikallislöydökset puuttuvat usein kokonaan. Aihe on tärkeä, sillä neutropeenisen kuumeen kehittyminen vaikeaksi sepsikseksi ja septiseksi shokiksi vaatii pitkää tehotasoista sairaalahoitoa ja lisää merkittävästi kuolleisuuden riskiä. Varhainen diagnoosi, asianmukainen antimikrobihoito ja tukihoidon oikea-aikainen aloittaminen ovat potilaan hoidossa ratkaisevan tärkeitä ennusteen kannalta.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Ensimmäisen osatyön tulokset osoittivat, että interleukiini-1-reseptorin antagonisti ennusti vakavan sepsiksen, mukaan lukien septisen shokin ja sepsikseen liittyvän kuoleman, jo kuumeen alkaessa ja pysyi tilastollisesti merkitsevänä ensimmäisenä sairaalahoitopäivänä osoittaen nopeaa vastetta.

Toisen osatyön tulokset osoittivat, että liukoinen CD14 ennusti septisen shokin kehittymistä jo kuumeen noustessa, mutta ei vakavaa sepsistä ilman septistä shokkia tai veriviljelypositiivisuutta. Johtopäätöksenä oli, että sCD14 aivan neutropeenisen kuumeen alussa saattaa auttaa ennustamaan septistä shokkia, mutta sen käyttökelpoisuus neutropeenisen kuumeen tulehdusmerkkiaineena näyttää yleisesti epätodennäköiseltä.

Kolmannessa osatyössä osoitettiin, että korkea ccCK-18-taso liittyi vakavan sepsiksen sekä tehohoidon ja kuoleman vaaraan. Merkkiaineen havaittiin olevan mahdollisesti käyttökelpoinen ennustamaan neutropeenisen kuumeen vaikeusastetta sen alkuvaiheessa mitattuna.

Tuloksia voidaan hyödyntää etsittäessä sellaisia merkkiaineita, jotka ennustavat kuumeisen neutropenian vaikeusastetta ja potilaan ennustetta. Ymmärrystä on saatu siitä, mitkä ovat juuri näiden merkkiaineiden rajoitteet ja mahdollisuudet. On saatu myös selville kyseisten merkkiaineiden perustasot tässä potilasryhmässä kuumeisen neutropenian aikana sekä perustasojen yhteydet hematologiseen taustasairauteen ja sen hoitoon.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Väitöstutkimus on osa Hematulehdus-tutkimusta, joka on ollut käynnissä vuodesta 2006. Aineisto on kerätty KYSin hematologiselta osastolta vuosina 2006–2015. Aineiston pohjalta on kirjoitettu 25 tieteellistä artikkelia, jotka on julkaistu kansainvälisissä vertaisarvioiduissa julkaisusarjoissa. Nyt kyseessä oli aineiston pohjalta syntynyt neljäs väitöskirjatyö.

Lääketieteen lisensiaatti Carina Intken väitöskirja Novel prognostic biomarkers of febrile neutropenia in hematological patients (Neutropeenisen kuumeen uudet ennustemerkkiaineet hematologisilla potilailla) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Onni Niemelä Tampereen yliopistosta ja kustoksena Professori Esa Jantunen Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus

Väittelijän kuva

Väitöskirja

Lisätietoja:

LL Carina Intke, Carina.Intke(a)pshyvinvointialue.fi, +358452366155