Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Hammaslääkärin välineitä

HLL Pekka Ahlholm, väitös 8.4.2022: Hammaslääkäreistä jo joka kolmas käyttää digitaalitekniikkaa korjaavassa hoidossa

Hammaslääketieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Hampaiden paikkaus- ja muu korjaava hoito muodostavat suurimman osan hammaslääkärin työstä ja kustannuksista. Korjaavan hoidon materiaaleihin ja tekniikkoihin liittyviä haasteita voidaan mahdollisesti ratkaista 3D-tulostustekniikalla tulevaisuudessa. Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää hammaslääkäreiden asenteita nykyisiä paikkaustekniikoita sekä digitaalista suunnittelua ja valmistusta (CAD/CAM) kohtaan kun valmistetaan yksittäisiä paikkoja tai laajempia kiinteitä suun proteettisia rakenteita. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli arvioida digitaalisten jäljennösten tarkkuutta ja etuja proteettisen rakenteen valmistuksessa. Tutkimuksessa selvitimme sekä suoralla 3D-tulostuksella että 3D-tulostettujen muottien avulla valmistettujen laajojen hammaspaikkojen tarkkuutta.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Suomalaisten hammaslääkäreiden mielestä nykyisen suoran paikkaustekniikan suurimmat haasteet olivat paikkojen huono kestävyys ja toimenpiteen kosteusherkkyys. Hammaslääkäreistä 35,7 % ilmoitti käyttävänsä vastaanotolla CAD/CAM-jyrsintätekniikkaa korjaavan hoidon toimenpiteissä, ja 78,6 % vastaajista harkitsi 3D-tulostuksen käyttämistä usean pinnan käsittäviin hammaspaikkoihin tulevaisuudessa. Kirjallisuuskatsauksen mukaan kruunujen ja lyhyiden proteettisten siltojen valmistuksessa käytettävien digitaalisten jäljennösten tarkkuus on samalla tasolla kuin tavanomaisten jäljennösten. Vastaaviin jyrsittyihin paikkoihin verrattuna suoraan 3D-tulostustekniikalla valmistettujen paikkojen sisäinen istuvuus oli tutkimuksen mukaan 40–60 % parempi ja muottien avulla 3D-tulostustekniikalla valmistettujen 6–51 % parempi.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Uudet korjaavan hoidon sovellukset herättävät mielenkiintoa suomalaisissa hammaslääkäreissä. Digitaaliset jäljennökset ovat kliinisesti varteenotettava vaihtoehto tavanomaisille jäljennöksille valmistettaessa kruunuja ja lyhyitä proteettisia siltoja. Väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittavat, että 3D-tulostettujen muottien avulla laajoja hammaspaikkoja voidaan valmistaa vähintään yhtä tarkasti kuin nykyisin käytössä olevalla digitaalisella jyrsintätekniikalla. Uusi 3D-muottivalmistustekniikka mahdollistaa monia etuja verrattuna tavanomaiseen suoraan paikkaustekniikkaan ja jyrsintätekniikkaan. Näitä ovat esimerkiksi yhdistelmämuovipaikkojen kovettumiskutistumisen huomioiminen, vähäinen materiaalihävikki, toistettava automatisoitu valmistus sekä mahdollisuus valmistaa kerrostettuja täytteitä, jotka muistuttavat hampaan luonnollista rakennetta.

Korjaavan hoidon toimenpiteet ovat yleisimpiä toimenpiteitä hammaslääkäreiden vastaanotoilla, joten hammaspaikkojen ennusteen parantamiseen tähtäävä tutkimus on hoidon onnistumisen kannalta keskeistä. Tässä väitöskirjatutkimuksessa esitetty 3D-muottivalmistustekniikka mahdollistaa tarkkojen ja laajojen hammaspaikkojen valmistuksen automatisoidusti. Tekniikalla voidaan mahdollisesti ehkäistä monia nykyisiin paikkaustekniikoihin liittyviä haasteita.

Kuvaile väitöstutkimuksesi prosessia.

Kyselytutkimuksella arvioitiin suomalaisten hammaslääkäreiden (n=760) asenteita suoran paikkaustekniikan haasteista, vastaanotolla käytettävän CAD/CAM-jyrsintätekniikan käytöstä, 3D-tulostuksen käytöstä ja asenteista 3D-tulostukseen perustuvaa paikkauskonseptia kohtaan. Kirjallisuuskatsauksen avulla arvioitiin hampaiston digitaalisten jäljennösten etuja ja tarkkuutta verrattuna tavanomaisiin jäljennöksiin. Suoralla 3D-tulostuksella valmistettujen ja 3D-tulostettujen muottien avulla valmistettujen restauraatioiden tarkkuutta arvioitiin ja verrattiin vastaaviin jyrsittyihin restauraatioihin mikro-CT-kuvauksella ja käyttämällä jäljennöstekniikkaa.

Hammaslääketieteen lisensiaatti Pekka Ahlholmin väitöskirja Digital techniques in restorative dentistry – attitudes among dentists, benefits of digital impression, and applicability of 3D printing (Digitaalitekniikat korjaavassa hoidossa – hammaslääkäreiden asenteet, digitaalisten jäljennösten edut ja 3D-tulostuksen sovellettavuus) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Helena Forss Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Kirsi Sipilä Oulun yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva

Väitöskirja verkossa

Väitöstilaisuus

Lisätietoja:

HLL Pekka Ahlholm, pekka.ahlholm (a) uef.fi, p. 0505769411

Avainsanat