Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Tietokone, kuva Mostphotos

FM, YTM, Sanna Heikkinen, väitös 15.12.2023: Tutkimuksia parantamisen hallinnasta osana jatkuvaa päivittäistä IT-palvelunhallinnan toimintaa

Tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?  

Informaatioteknologialla (IT) on keskeinen ja kasvava rooli yhteiskunnan eri toimialoilla kuten terveydenhuollossa, rahoitus- ja vakuutuspalveluissa, informaatio- ja viestintäpalveluissa, sekä hallinto- ja tukipalveluissa. Nykyinen nopea IT:n kehitys tuottaa jatkuvasti uusia ja innovatiivisia IT-palveluita ja teknologioita. Parannusten jatkuva tunnistaminen ja toteuttaminen on tärkeä osa IT-palveluntarjoajien päivittäistä IT-palvelunhallintaa, joilla varmistetaan IT-palveluiden arvon tuottaminen asiakkaille, liiketoiminnan tavoitteisiin vastaaminen ja yhdenmukaisuus lainsäädännön vaatimuksiin sekä linjauksiin liittyen. 

IT-palveluntarjoajat ovat maailmanlaajuisesti ottaneet käyttöön IT-palvelunhallinnan viitekehyksiä ja standardeja, joilla jokaisella on erityiset tavoitteet ja prosessit, jotka myötävaikuttavat IT-palvelujen yleiseen hallintaan. Viitekehykset sisältävät tyypillisesti jonkinlaisen parannussyklin, joka on toistuvaa toimintaa ja tekoja tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen ajan kuluessa. IT-palvelunhallinnan prosessiviitekehyksessä (Information Technology Infrastructure Library, ITIL) tämä sykli on seitsemän askeleen parannusprosessi, jossa parannusten toteuttaminen perustuu parannustavoitteiden sekä kehitysstrategian mukaisesti kerättyyn tietoon, tiedon analysointiin ja raportointiin, sekä tiedon hyödyntämisen kautta toteutettuihin parannustekoihin. 

Nykyisissä IT-palvelunhallinnan tutkimuksissa on keskitytty IT-palveluntarjoajien IT-palvelunhallinnan prosessihaasteiden ratkaisemiseen. Näiden tutkimusten kautta on kuitenkin haastavaa tunnistaa systemaattista ja toistettavaa seitsemän askeleen parannusprosessia. Lisäksi keskustelut IT-palveluntarjoajien kanssa osoittivat tarpeen kokonaisvaltaisemmalle toimintamallille jatkuvan parantamisen suorittamiseen ja kehitysideoiden hallintaan IT-palvelunhallinnan näkökulmasta.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot? 

Väitöskirjassa tutkittiin jatkuvaa parantamista IT-palvelunhallinnan näkökulmasta. Tavoitteena oli tutkia jatkuvaa palvelun parantamisen (continual service improvement, CSI) käsitettä, jotta ymmärretään paremmin, kuinka IT-palveluntarjoajat voisivat hallita jatkuvaa parantamista systemaattisemmin. 

Väitöstutkimus koostuu kuudesta vertaisarvioidusta tieteellisestä artikkelista, joiden keskeiset tulokset on esitelty kolmen päätuloksen kautta. Tutkimuksen ensimmäinen tulos liittyi tutkimusaiheen merkityksen tunnistamiseen. Tuloksena havaittiin IT-palvelunhallintaan liittyviä haasteita teknologian, palvelunhallintaprosessien ja henkilöstön näkökulmasta. Saadut havainnot viittasivat siihen, että jatkuvaan parantamiseen liittyvää ymmärrystä on lisättävä IT-palveluntarjoajien keskuudessa. Tutkimuksen toisena tuloksena luotiin parannettu jatkuvan palvelun parantamisen malli, joka laajentaa seitsemän askeleen parannusprosessin vaiheita. Mallin tavoitteena on lisätä ymmärrystä jatkuvaan parantamiseen liittyvistä toiminnoista tarjoten näkökulmia mittaus- ja parannustoimintoihin, kehitysideoiden hallintaan IT-palvelunhallintaohjelmiston kautta sekä edistää parannustekojen vaikutusten tunnistamista. Tutkimuksen kolmantena tuloksena ehdotettiin näkökulmia jatkuvan parantamisen käyttöönottoon osaksi IT-palveluntarjoajan päivittäistä toimintaa. Nämä näkökulmat auttavat luomaan ymmärrystä jatkuvan palvelun parantamisen toiminnoista, rooleista ja tehtävistä.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot? 

Väitöskirjatutkimus alkoi Itä-Suomen yliopiston Tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtamassa Keys to IT Service Management and Effective Transition of Services (KISMET) -tutkimusprojektissa vuonna 2011. Väitöskirjassa tutkimuskohdetta on tarkasteltu laadullisen tutkimusotteen kautta hyödyntäen monitapaustutkimuksen menetelmää vastaamaan tutkimusongelmaan, miten IT-palveluntarjoajat voivat järjestelmällisesti hallita jatkuvaa palvelun parantamista. Tutkimuksen aineisto on kerätty viideltä IT-palveluntarjoajaorganisaatiolta Suomesta.

FM, YTM Sanna Heikkisen tietojenkäsittelytieteen alaan kuuluva väitöskirja Continual Improvement in Information Technology Service management: Studies of managing improvements in the context of Continual Service Improvement (CSI) tarkastetaan luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnassa, Kuopion kampuksella. Vastaväittäjänä toimii professori Markku Oivo, Oulun yliopisto, ja kustoksena professori Markku Tukiainen, Itä-Suomen yliopisto. Tilaisuuden kieli on suomi.