Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Sairaanhoitajia palaverissa

COVID-19-pandemia haastoi osastonhoitajien päivittäistä johtamistyötä

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella tehty tutkimus valottaa osastonhoitajien, hoitotyön lähijohtajien, tärkeää roolia ja haasteita pandemia-aikana. 

Haastattelututkimuksessa selvitettiin yliopistollisen sairaalan osastonhoitajien kokemuksia johtamistyöstä COVID-19-pandemian aikana. Tutkimus, johon osallistui 12 osastonhoitajaa, toteutettiin kolmannen ja neljännen pandemia-aallon välissä syksyllä 2021. 

Tutkimus osoitti, että COVID-19-pandemia haastoi osastonhoitajien johtamistyötä monin eri tavoin erityisesti pandemian alkuaikoina. Työn vaatimukset kasvoivat, mikä näkyi kasvaneena työkuormana ja paineen tunteena, työn ulottumisena vapaa-ajalle sekä aktiivisena vastuun kantamisena yksiköiden valmiudesta ja toimintakyvystä. Työhön tuli myös sisällöllisiä muutoksia pandemiaan liittyvien asioiden ollessa päivittäisen johtamistyön painopisteenä. Esihenkilötiimeissä tapahtui henkilömuutoksia, aiemmat kehittämistehtävät oli jätettävä taka-alalle ja kohtaamiset eri yhteistyötahojen kanssa siirtyivät verkkoon. Työtä haastoi jatkuva epävarmuus tulevasta, mutta ajanjakso myös kehitti johtamisajattelua. 

Tutkimuksessa korostui erityisesti kriisiviestinnän ja henkilöstön tarpeisiin vastaamisen tärkeys. Osastonhoitajilla oli merkittävä rooli runsaan ja usein muuttuvan tiedon prosessoijina, luojina ja välittäjinä. Henkilöstön tiedon tarve oli jatkuvaa. Henkilöstöresurssoinnin, henkilöstön uudelleen sijoittelun ja kompetenssien arvioinnin ohella keskeistä oli vastata henkilöstön moninaisiin tarpeiisin. Tämä merkitsi muun muassa päivittäistä ohjaustyötä sekä aktiivista tukea, kuuntelemista ja läsnäoloa. 

Tutkijat toteavat, että osastonhoitajilla oli COVID-19-pandemian aikana merkityksellinen rooli varmistaa terveyspalveluiden onnistunut toiminta ja jatkuvuus. Poikkeusolot vaativat osastonhoitajilta erityisesti joustavuutta, ongelmanratkaisu- ja paineensietokykyä, kriisiviestintätaitoja sekä kykyä vastata henkilöstön tarpeisiin. 

Tutkimustuloksia voidaan käyttää suunniteltaessa uusiin pandemioihin tai kriisitilanteisiin valmistautumista. Tutkimus on osa professori Tarja Kvistin ja hänen ryhmänsä laajempaa tutkimuskokonaisuutta, jossa tarkastellaan hoitohenkilökunnan ja hoitotyön johtajien työtä pandemia-aikana. 

Lisätietoja:

Annika Ahlqvist, TtK, TtM-opiskelija, annikahl(a)student.uef.fi
Anu Nurmeksela, TtT, yliopisto-opettaja anu.nurmeksela(a)uef.fi 
Tarja Kvist, TtT, professori tarja.kvist(a)uef.fi

Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos

Tutkimusartikkeli

Ahlqvist A, Nurmeksela K, & Kvist T. 2023. The COVID-19 Pandemic Challenged Nurse Managers’ Daily Leadership Work: A Qualitative Study. Journal of Nursing Management, https://doi.org/10.1155/2023/8191426