Lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyö

Ajankohtaista:

Itä-suomen yliopistossa otetaan 1.9.2018 käyttöön pro gradu –tutkielman/syventävien opintojen opinnäytetyön sähköinen tarkastukseen jättäminen.

kts. http://www.uef.fi/fi/web/laake/opinnaytetyo-tarkastus 

Ohjeita ja oljenkorsia:

Kirjaston www-sivuilla on pyritty parantamaan alakohtaisten tiedonlähteiden löytyvyyttä (katso: Tiedonhaku ja tiedonhaun opetus). 

Opinnäytetyötä tai kypsyysnäytettä ei voi korvata aiemmilla opinnoilla

Huomioitavaa

- Yliopiston kielipoliittisen ohjelmaan perustuen lääketieteen koulutusohjelman syventävien opintojen kirjalliseen työhön tulee kaikissa 1.1.2013 lähtien valmistuvissa suomenkielisissä tutkielmissa kuulua myös englanninkielinen tiivistelmä (abstrakti). Ohjeet löytyvät kohdasta Ohjeita ja Oljenkorsia / Ohjeita kirjallisen työn ja tiivistelmien laatimiseen.

- Lääketieteen laitoksen johtajan 27.8.2012 tekemän päätöksen mukaisesti lukuvuoden 2012 -2013 alusta lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa otetaan käyttöön Syventävien opintojen tutkielman ohjaussopimus. Ohjaaja ja ohjattava sopivat kirjallisesti mm. tutkielman valmistumisen tavoiteajasta ja muista opinnäytetyön toteuttamisprosessin vaiheista, esimerkiksi siitä miten usein ohjaaja ja ohjattava tapaavat. Lomakkeella määritellään myös se millä kriteereillä ja miten ohjaussopimus voidaan tarpeen tullen purkaa. Ohjaussopimuslomake löytyy yltä.

- Lukuvuonna 2012-2013 on aloitettu syventäviin opintoihin oleellisesti liittyvät Opinnäyetyöseminaarit (osat 1 ja 2). Seminaari on pakollinen v. 2012 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneille, muille valinnainen. Jakson suoritus korvaa harjoitusaineen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson käytyään hakea itsenäisesti tietoa ja tuottaa perustellun tutkimussuunnitelman, osaa tieteellisen tutkimuksen perusteet ja on valmistautunut kirjoittamaan syventävien opintojen opinnäytetyön.

Sisältö

Syventävien opintojen rakenne, artikkelin lukeminen, tutkimuksen suunnittelu ja tekeminen, tieteellinen kirjoittaminen

 

Opinnäytetöiden (pro gradu -tutkielmat ja lääketieteen syventävät) julkaiseminen

Akateemisen rehtorin päätöksellä opinnäytetyöt julkaistaan 1.1.2012 alkaen aina sähköisesti ja ne ovat luettavissa kirjaston e-julkaisut –sivulla, mikäli opiskelija antaa siihen luvan kirjallisesti (erillinen lomake). Mikäli opinnäytteellä ei ole e-julkaisulupaa, se on luettavissa kampuskirjastoissa sähköisessä muodossa (ei lainattavissa) (Akateemisen rehtorin päätös UEF dnro 1671/12.02.01.02/2011).

Huom! Tieteelliset muilla foorumeilla julkaistavat artikkelit toimitetaan aina pelkästään kampuskirjastojen sisäiseen järjestelmään, ei julkiselle puolelle.

Opiskelija toimittaa opinnäytteen oppiaineen / koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti ao. oppiaineeseen. Sopimus jätetään samanaikaisesti kahtena (2) kappaleena allekirjoitettuna.

E-julkaisusopimuslomake

Opiskelija toimittaa sähköisen pdf-version (tai word-version) sähköpostin liitteenä seuraavasti:

pro gradut: amanuenssi Arja Afflekt, arja.afflekt(at)uef.fi (cc: pääohjaaja)

lääketieteen syventävät: ao. oppiaineen opetushoitaja tai opetussihteeri (cc: pääohjaaja)

Toimitettava versio on oltava tarkastajien hyväksymä versio. Tiedosto nimetään opiskelijan nimen ja vuosiluvun mukaan (Sukunimi Etunimi20XX). Pdf-tiedoston suojausasetuksissa tulee kaikki valinnat jättää asetuksille "sallittu".

Sähköinen plagiaatintunnistus

Rehtori on 18.12.2014 allekirjoittanut päätöksen sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän (Turnitin) systemaattisesta käytöstä. Päätöksen mukaan Itä-Suomen yliopistossa valmistuville alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöille sekä lisensiaatintutkimuksille ja väitöskirjoille tulee tehdä alkuperäisyyden tarkastus käyttäen sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää 1.1.2016 alkaen. Velvoittavaa käyttöönottoa edeltää siirtymäaika, jolloin järjestelmää voi käyttää opinnäytetöiden alkuperäisyyden tarkastukseen.

Itä-Suomen yliopistossa plagiaatintunnistusjärjestelmä halutaan nähdä ennen kaikkea opetuksen ja ohjauksen työvälineenä, jolla voidaan tukea hyvän tieteellisen käytännön toteuttamista kirjoitusprosessissa. Tiedekunnat ja muut opetusta antavat yksiköt valmistelevat alkuvuodesta omia linjauksiaan siitä, onko muidenkin kirjallisten töiden kuin opinnäytetöiden alkuperäisyys tarkistettava sähköisellä plagiaatin tunnistusjärjestelmällä. Opettajat voivat lisäksi käyttää sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää valitsemillaan opintojaksoilla. Opiskelija voi käyttää sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää itsenäisesti omien kirjallisten töidensä alkuperäisyyden tarkastamiseen.

Järjestelmän pääkäyttäjänä on opinto- ja opetuspalvelut (OPI), joka vastaa myös järjestelmän käyttöönottokoulutuksesta sekä tukipalvelusta. Lisäksi tiedekuntiin nimetään järjestelmän käytöstä vastaavat yhdyshenkilöt, jotka toimivat sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän lähitukena omassa tiedekunnassaan ja tiiviissä yhteistyössä OPIn kanssa sähköiseen plagiaatintunnistukseen liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti yhdyshenkilön asiantuntemusta voidaan hyödyntää raportin tulkintaan liittyvissä tieteenalan tuntemusta edellyttävissä tilanteissa.

Koulutuksia järjestelmän käyttöön on tarjolla säännöllisesti. Koulutukset toteutetaan työpajoina, joita järjestetään sekä kaikille avoimina että laitoksille/osastoille räätälöityinä. Kaikille avointen koulutusten tiedot löydät HRM-koulutuskalenterista 15.1.2015 jälkeen.

Ks. myös https://studentuef.sharepoint.com/sites/kamu_fi/studentshandbook/Sivut/Plagiaatintunnistus.aspx
Lisätietoja: Sari Tervonen (sari.tervonen@uef.fi)
Tukipalvelupyynnöt: oppitupa@uef.fi