Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

juridiikka_nuija

Työelämän juridiikka kirkossa 2023-2024 (UEF)

Täydennyskoulutus
Käytännön juridiikkaa seurakuntien esimies- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä toimiville. Kehitä oikeudellista osaamistasi ja päivitä tietosi lainsäädännöstä.
smart for good
 • Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen
 • Juridiikka
Päivämäärä:
20.4.2023 - 15.2.2024
Laajuus:
10 op
Kampus tai kaupunki:
-
Kategoria:
Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen, Juridiikka ja yhteiskunta
Toteutusmuoto:
Verkko-opetus
Hinta:
2480 € (alv 24%)
Jatkuva oppiminen verkkosivut

Koulutus perehdyttää ja syventää seurakuntahallinnon johtamiseen liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Henkilöstöhallintoon liittyvän lainsäädännön osaamisella taataan henkilöstön tasapuolinen kohtelu ja tuetaan henkilöstön hyvinvointia. Käytännön ongelmatilanteissa ratkaisuapua voi löytyä eri oikeusläheistä, jolloin on oleellista osata etsiä tietoa ja tuottaa oikeuslähteisiin perustuvaa tekstiä.

 • Perehdyt juridiseen tiedonhakuun ja argumentointiin, mm. miten perustella juridisesti päteviä ratkaisuja.
 • Parannat valmiuksiasi ratkaista työelämän oikeudellisia kysymyksiä.
 • Kehität työyhteisösi työhyvinvointia ja turvallisuutta.
 • Pääset keskustelemaan ajankohtaisista seurakuntatyöhön ja -hallintoon liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

Voit ilmoittautua kokonaisuuteen tai yksittäisiin koulutuspäiviin.
 

1. Mihin työelämän juridiikka pohjautuu ja mitä oikeudesta on hallittava? (2 op)
to 20.4.2023 klo 9-15.30

Koulutuspäivässä perehdytään oikeudelliseen ajatteluun käytännönläheisesti ja käytännön harjoittelun kautta. Koulutuspäivä auttaa hahmottamaan, miten erilaisissa työelämän tilanteissa muodostuu juridisesta näkökulmasta oikein perusteltu ratkaisu. Oikeuslähteiden valinta, tulkitseminen ja argumentaatio ovat työelämän juridiikan keskiössä. On myös hallittava, mihin ratkaisut eivät saa perustua. Koulutuspäivässä tutustutaan myös keskeisimpiin lakeihin ja muodostetaan kuva siitä, mihin kirkkolaki asettuu suhteessa muuhun lainsäädäntöön.

Sisältö

 • Oikeudellisen ajattelun perusteet; objektiiviset ja oikeaan aineistoon pohjautuvat ratkaisut
 • Oikeudellisen tiedon hankinta ja tietojen soveltaminen käytännössä
 • Työelämän lait kirkossa
 • Kirkkolain suhde muuhun lainsäädäntöön
 • Kirkon palvelussuhteen ehtojen määräytyminen (koko järjestelmän kuvaus ja eri normitasojen suhde toisiinsa)

Osaamistavoite
Osallistuja tuntee oikeudellisen ajattelun perusteet, eri normien kokonaisuuden ja kuhunkin käytännön tapaukseen valittavan normin määräytymistavan. Hän osaa hakea tietoa kirkon työelämän kysymyksistä ja perehtyy oikeudelliseen kirjoittamiseen ja argumentointiin. Osallistuja hahmottaa työelämän juridiikan keskeisen lainsäädännön ja mitä erityispiirteitä kirkkolainsäädäntöön liittyy.


Kouluttaja
OTT Jaana Paanetoja

 

2. Seurakunnan henkilöstöhallinto ja kirkon työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmä (2 op)
to 7.9.2023 klo 9-16

Sisältö

 • Kirkon henkilöstöhallinnon erityispiirteitä
  • seurakunnan eri henkilöstöryhmien asema
  • hiippakunnan tehtävät seurakunnan henkilöstöhallinnossa
  • rekrytointiprosessin erityispiirteitä seurakunnassa
  • uusi kirkon virkasuhdelaki
  • henkilöstöhallinnon valmistelukysymyksiä
 • Kirkon työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmä

Osaamistavoite
Osallistuja tuntee kirkon henkilöstöhallinnon erityispiirteet ja työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän, laajentaa seurakunnan henkilöstöhallintoon liittyvän keskeisen lainsäädännön osaamistaan sekä osaa soveltaa aihealueen oikeudellista tietoa tyypillisissä tilanteissa työelämässä.

Kouluttaja: varatuomari Jussi Lilja3. Työ- ja virkasuhde kirkossa (2 op)
to 2.11.2023 klo 9-16

Koulutuspäivässä käydään läpi työ- ja virkasuhteen elinkaari.

Sisältö

 • Työ- ja virkasuhteen alkaminen
 • Kelpoisuusvaatimukset
 • Virantäyttömenettely(t)
 • Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
 • Palvelussuhteen päättyminen ja keskeyttäminen

Osaamistavoite
Osallistuja tuntee virkamies- ja työlainsäädännön pääperiaatteiden sekä työ- ja virkasuhteeseen liittyvät eroavaisuudet ja yhtäläisyydet. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä käytännön tilanteisiin.

Kouluttaja: lakimies Timo Von Boehm

 

4. Työturvallisuus ja -suojelu kirkossa (2 op)
to 18.1.2024 klo 9-15.30

Koulutuspäivä antaa kuvan siitä, mistä työturvallisuus muodostuu, mitä lainsäädäntö sanoo, ja millaisia vastuukysymyksiä työturvallisuuteen liittyy. Perehdymme haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamiseen ja arviointiin sekä työnantajan huolehtimisvelvoitteeseen. Pohdimme myös esimiehen sekä henkilöstön rooleja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Keskustelemme psykososiaalisesta kuormituksesta ja työsuojelusta sekä häirintään ja epäasialliseen toimintaan puuttumisesta.

Sisältö

 • Työsuojelu- ja työturvallisuuslainsäädäntö
 • Työnantajan velvollisuus edistää työturvallisuutta
 • Häirintä/epäasiallinen kohtelu ja työssä kuormittuminen

Osaamistavoite
Osallistuja tuntee työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvän keskeisen lainsäädännön ja sen pääperiaatteet, syventää aihealueen osaamistaan seurakuntatyön- ja hallinnon näkökulmasta sekä osaa soveltaa saamaansa tietoa tyypillisiin tilanteisiin työelämässä.

Kouluttaja
YTM Eini Hyttinen
 


5. Työelämän juridiikan erityiskysymyksiä (2 op)
to 15.2.2024 klo 9-15.30

Koulutuspäivässä käsitellään kirkon käytännön työssä eteen tulevia haastavia ja ongelmallisia tapauksia juridiikan näkökulmasta.  Työyhteisössä syntyvien erimielisyyksien kohtaamiseen voi löytyä vastauksia lainsäädännöstä. Myös ne tilanteet, joihin ei löydy suoraa vastausta laista, on kyettävä ratkaisemaan. Keskeisiä teemoja ovat sairauspoissaolojen juridiikka, tasa-arvolain vaikutus rekrytoinnissa ja tehtävien jaossa, yhdenvertaisuuden toteutuminen käytännössä. Erilaisten ristiriitatilanteiden ja häiriöiden käsittelyn erilaiset linjat (kurinpito, johtaminen, työterveysneuvottelu) tulevat tutuiksi, samoin työaikalain soveltaminen kirkon tehtävissä.

Sisältö

 • Työyhteisön ristiriitojen/ongelmakysymysten hoitaminen: kurinpitoa, työnjohtoa vai työterveysneuvottelu?
 • Sairauspoissaolot ja niiden aikainen palkkaoikeus
 • Tasa-arvolaki rekrytoinnissa ja tehtävien jaossa
 • Miten yhdenvertaisuuslaki on otettava huomioon käytännössä?
 • Työaikalain soveltaminen ja siitä aiheutuvat velvoitteet

Osaamistavoite
Osallistuja perehtyy tiettyihin käytännön työn kannalta keskeisiin juridisiin kysymyksiin, ja osaa soveltaa niihin liittyvää lainsäädäntöä.

Kouluttaja
OTT Jaana Paanetoja

Seurakuntien esimies- tai henkilöstöhallinnon tehtävissä toimiville tai asioiden kehittämisestä vastaaville.

Opintopisteiden suorittaminen edellyttää koulutuspäiviin liittyvien kirjallisten tehtävien suorittamista.

Koko ohjelma 2000,00 + alv. 24 % (480,00 €) , verollinen myyntihinta yhteensä 2480,00 €.
Koulutus laskutetaan kahdessa samansuuruisessa erässä: 1. erä 1000,00 € + alv. 24 % huhtikuussa 2023, 2. erä 1000,00 € + alv. 24 % helmikuussa 2024.

Voit ilmoittaututua myös yksittäisiin koulutuspäiviin. Yksittäisen koulutuspäivän hinta on 450,00 € + alv. 24 % (108,00 €), verollinen myyntihinta yhteensä 558,00 €.

Mikäli samasta organisaatiosta osallistuu useampi henkilö, alennus toisesta osallistumismaksusta – 10 %. Tiedustele erikseen hintaa suuremmalle ryhmälle.

Hintoihin sisältyy opetus ja sähköinen luentomateriaali sekä mahdollisuus suorittaa opintopisteitä. Koko ohjelmaan osallistuville sisältyy lisäksi sähköinen oppimisympäristö.

Ilmoittautuminen tulee perua viimeistään 14 kalenteripäivää ennen koulutuksen alkamispäivää. Jos ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, laskutetaan asiakkaalta 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei ole peruttu ja/tai osallistuja ei saavu koulutukseen, veloitetaan asiakkaalta koulutuksen hinta täysimääräisesti (maksuttomassa koulutuksessa 100 euron käsittelymaksu). Poikkeuksena ovat lääkärintodistuksella osoitetut sairastumiset ja pitkäkestoisten koulutusten koulutuskohtaiset perumisehdot.

Ilmoittautuneen asiakkaan tilalle voi samasta yrityksestä tai organisaatiosta osallistua toinen henkilö, ellei esim. koulutukseen ole erillistä valintaa/pääsykoetta tai ellei vaihtamiselle ole muuta estettä. Osallistumisen vaihtamisesta ei peritä erillistä korvausta. Vaihdoksesta tulee ilmoittaa etukäteen tai viimeistään koulutuksen alkaessa.

Yliopisto vastaa koulutuksen toteuttamisesta sovitun aikataulun, sisällön, opetukseen liittyvien tilojen, verkko-oppimisympäristön ja koulutuksen laadun osalta. Koulutukseen sovelletaan soveltuvien osin Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 33, 45 ja 47 §:ä. Koulutuksessa noudatetaan opetuksen eettisiä ohjeita: https://kamu.uef.fi/student-book/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet/. Opiskelija vastaa osallistumisensa vahvistamisesta ja osallistumisestaan koulutuksen seminaareihin ja muihin koulutussuunnitelman vaatimiin tapaamisiin. Lisäksi opiskelija huolehtii tehtävien suorittamisesta määräpäivään mennessä.
Koulutuksen kieli on suomi.