Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kaksi ihmistä kävelee käsikynkässä talvisella tiellä.

Yhteiskuntatieteilijöille rahoitus ikääntyvän väestön elinoloja seuraavalle eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuurille

Suomen Akatemian infrastruktuurikomitea myönsi Itä-Suomen yliopiston koordinoimalle SHARE-FI-tutkimushankkeelle n. 1,4 miljoonan euron rahoituksen. Rahoitetun hankkeen tarkoituksena on koordinoida Suomen aineistonkeruu osana eurooppalaista Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) -tutkimusinfrastruktuuria ja tuoda sen tietoperustaa helpommin saataville. 

SHARE on ikääntymistutkimus, jota toteutetaan lähes 30 maassa. Sen avulla tuotetaan moninaisilla tieteenaloilla käytettävää pitkittäisaineistoa yli 50-vuotiaiden henkilöiden elämänkulusta, terveydestä, taloudesta ja sosiaalisista suhteista. SHARE kuuluu keskeisten eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien (ERIC) joukkoon ja sitä on kerätty vuodesta 2004 lähtien. Kyseessä on ainoa aidosti vertailukelpoinen aineisto ikääntyneiden eurooppalaisten ja heidän perheenjäsentensä elinolojen vertailuun.

Suomen väestö on yksi Euroopan vanhimmista tällä hetkellä. Väestön ikääntyminen synnyttää taloudellisia, terveydellisiä ja sosiaalisia vaikutuksia koko Euroopassa. Nämä vaikutukset kehittyvät ajan myötä ja niiden ymmärtämiseksi tarvitaan ikääntyneiden elinolojen seurantaa vuodesta toiseen sekä ajallisen muutoksen analysointiin soveltuvia menetelmiä.

SHARE:n ainutlaatuinen paneeliasetelma mahdollistaa vaikutusten tutkimisen useiden vuosien aikajänteellä samanaikaisesti useassa Euroopan maassa. Tämä tarkoittaa pidemmälle vietyjen analyysien lisäksi parempaa informaatioperustaa päätöksentekijöille. 

– Esimerkiksi ikääntyviä väestöryhmiä koskevat politiikkasuositukset ovat vahvemmalla perustalla, kun ne tukeutuvat syy- ja seuraussuhteiden analysoinnin mahdollistavaan tutkimustietoon, kertoo aineistoa väitöskirjatutkimuksessaan käyttävä Terhi Auvinen

SHARE-tutkimuksen otanta ja kenttätyön suorittaminen ovat vahvasti koordinoituja tutkimukseen osallistuvien maiden kesken. Keruu- ja analyysimenetelmiä myös kehitetään jatkuvassa vuorovaikutuksessa tutkijoiden kanssa. Aineisto kattaa tällä hetkellä 530 000 yksilötason haastattelua 28 Euroopan maasta mukaan lukien Israel. Suomi on osallistunut SHARE:een vuodesta 2016 lähtien. Tähän mennessä Suomesta on kerätty aaltojen 7,8 ja 9 aineistot ja aallon 10 aineistohankinnan suunnittelu on käynnissä. Aineiston käyttö on tutkijoille ilmaista.

Tutkimushankkeen johtajana toimii professori Ismo Linnosmaa sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta. Koordinaatioryhmään kuuluvat lisäksi yliopistonlehtori Antti Kouvo yhteiskuntatieteiden laitokselta, staff scientist Tomi Oinas yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnasta sekä väitöskirjatutkija Terhi Auvinen sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta. Itä-Suomen yliopistosta koordinoitavan konsortion muita jäseniä ovat Turun ja Tampereen yliopistot sekä Väestöliitto. Lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneina on laaja verkosto korkeatasoisen ikääntymiseen liittyvän tiedon hyödyntäjiä tutkimusryhmistä sektoritutkimuslaitoksiin.

Avainsanat