Hyppää pääsisältöön
Nollia ja ykkösiä

Viranomaisten oma-aloitteista tietojen antamista koskevan sääntelyn ongelmat ovat ratkaistavissa lainvalmistelua parantamalla

Tuoreen selvityksen mukaan viranomaisten oma-aloitteista tietojen antamista koskevan sääntelyn ongelmat liittyvät lainvalmisteluun. Selvitys tarjoaa konkreettisia sääntelyn kehittämisehdotuksia, joilla voidaan paremmin vastata oma-aloitteisen tietojen antamisen tarpeisiin rikosten torjumiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Selvityksen perusteella viranomaisten rikostorjunta- ja turvallisuusperustaista tietojen saantia ja antamista koskeva sääntely hajautuu erityislainsäädäntöön ja näyttäytyy runsaalta ja osin vaikeaselkoiselta. Tietojen saantia ja antamista koskevia säännöksiä muotoillaan voimassa olevien säännösten pohjalta arvioimatta vanhemman sääntelyn sopivuutta uuteen tilanteeseen. Salassapitovelvollisuudesta poikettaessa lainvalmistelussa ei selvitetä tietoryhmiä, joita tietojen antamisoikeus tai -velvollisuus koskee. Sen sijaan tietojen saanti- ja antamisoikeus rajataan tyypillisesti välttämättömään, jolloin käytännön soveltamistilanteessa jää epäselväksi, mitä tietoja kussakin yhteydessä voidaan pitää välttämättömänä laissa mainitun tarkoituksen saavuttamiseksi.

Selvityksen mukaan eri toimialojen sääntelyssä käytetään myös toisistaan poikkeavaa sääntelylogiikkaa ja käsitteistöä. Yksi suositeltava vaihtoehto olisi tietojen saantia ja antamista koskevan sääntelyn standardointi. Tätä tavoitetta voidaan edistää sillä, että säädösvalmisteluohjeissa otetaan tietojen saantia ja antamista koskevat säännökset erikseen huomioon ja samalla annetaan suositukset, miten nämä säännökset tulisi laatia. Lisäksi ohjeissa olisi mahdollista avata, millä edellytyksin pyyntöperusteinen tietojen antaminen olisi riittävää ja milloin puolestaan olisi tarkoituksenmukaista hyödyntää tämän ohella oma-aloitteista tietojen antamista.

Hankkeen loppuraportti on läpikäynyt ulkopuolisen tieteellisen arvioinnin.

Raportti: Oma-aloitteinen tietojen antaminen rikosten torjumiseksi

Policy Brief: Viranomaisten oma-aloitteinen tietojen antaminen

Valtioneuvoston tiedote

Lisätietoja: Professori Tomi Voutilainen, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 595 6801, tomi.voutilainen@uef.fi