Hyppää pääsisältöön

Sähkökatkoihin varautuminen yliopistossa

Väitöskirja.

Väitöstutkimus peräänkuuluttaa moraalisen epävarmuuden avointa kohtaamista terveydenhuollossa

YTM Salla Saxénin sosiaalipsykologian väitöstutkimus tarkastelee terveydenhuollon etiikkaa kolmessa ammatissa ja kahdessa maassa.

Laadullinen analyysi suomalaisten hoitajien ja lääkärien ammattietiikoista paljastaa suuria eroja ammattien eettisissä maailmankuvissa. Lääkärin etiikka painottaa objektiivisuutta, etiikan universaaliutta ja vahvaa kollegiaalisuutta, mutta samalla se häivyttää lääkärin yksilöllisyyden taka-alalle. Vastaavasti hoitajien etiikassa korostuu yksilöllinen ja tilannekohtainen pohdinta.

YTM Salla Saxén tarkastelee sosiaalipsykologian alan väitöstutkimuksessaan terveydenhuollon etiikan ymmärrystapoja kolmessa eri ammatissa ja kahdessa eri maassa. Hän on tutkinut suomalaisten hoitajien ja lääkärien ammattieettistä kirjallisuutta ja ohjeita sekä yhdysvaltalaisten sairaalaeetikoiden haastatteluaineistoa. Tutkimusmenetelmänä Saxén hyödyntää kriittistä diskurssianalyysiä, joka pyrkii tekemään näkyviksi asioita, joita arkisesti pidämme hyvin itsestään selvinä. Menetelmä kohdentaa myös huomiota valtarakenteisiin, jotka ovat normalisoituneet osaksi kulttuuria.

– Lähden liikkeelle oletuksesta, että kaikkiin terveydenhuollon ammatteihin liittyy moraalista epävarmuutta, joka jäsennetään etiikan kielelle ammattilaisten toimintaa ja moraalista ajattelua ohjaaviksi ohjenuoriksi. Tutkin, miten nämä käsitykset eroavat hoitajien ja lääkärien ammattien osalta Suomessa, sekä sitä, mitä arvoa Suomessa yhä hyvin tuntemattomien sairaalaeetikoiden ammattikunta tuo tämän teeman äärelle ja miksi, Saxen luonnehtii väitöskirjan lähtökohtia.

Saxén pohtii väitöskirjassaan eettisten maailmankuvien eroja lääkäreiden ja hoitajien etiikassa. Vertailukohtaa terveydenhuollon ammattietiikalle luovat kliinisen bioetiikan käytännöt muualla maailmassa, mistä syystä Saxén selvittää väitöskirjassaan Yhdysvalloissa yleistyneiden sairaalaeetikoiden ammattinäkemyksiä. Sairaalaeetikot fasilitoivat moraalisia konfliktitilanteita ja auttavat asianosaisia ratkaisemaan hoitoon liittyviä päätöksiä ja muita tilanteita, joihin liittyy moraalista epävarmuutta. Sairaalaeetikoiden ammatin tutkiminen tuo siten uudenlaisen vertailukohdan suomalaisille tutummalle, ammattien välille vahvoja rajalinjoja piirtävälle ammattietiikalle.

Saxénin väitöstutkimus sijoittuu sosiaalipsykologian ja bioetiikan rajamaastoon. Sosiaalipsykologian tiedonala luo tutkimuksen teoreettisen perustan, ja bioetiikka tarjoaa käytännölliset lähtökohdat tutkia terveydenhuollon ammatillisia eettisiä käsityksiä rinnakkain. Bioetiikan moniammatillisuuden ja monitieteisyyden painotus on erityisesti Yhdysvalloista 1960- ja 1970-luvuilta lähtöisin oleva terveydenhuollon ja lääketieteellisen tutkimuksen etiikan lähestymistapa, joka on sittemmin kasvanut kansainväliseksi tiedonalaksi.

YTM Salla Saxénin sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja Ethics in Professional Discourse: An exploration of moral uncertainty and the diversity of ethics in healthcare professions tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 28.5.2021 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Marit Silén Gävlen yliopistosta sekä kustoksena professori Vilma Hänninen Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus on seurattavissa verkossa.

Väittelijän painolaatuinen kuva on ladattavissa verkossa.

Väitöskirjaan voi tutustua verkossa.

Lisätietoja:

Salla Saxén, salla.saxen@gmail.com, puh. 050 540 1326