Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Ihmisiä keskustelemassa.

Tutkijoiden yritysyhteistyötä voidaan tarkastella yhteiskunnallisesti virittyneen yrittäjämäisen toiminnan näkökulmasta

Sitoutuminen akateemisiin tutkimustavoitteisiin ja samanaikainen tarve mukautua yritysyhteistyön ajallisiin ulottuvuuksiin luonnehtivat tutkijoiden tekemää yritysyhteistyötä, selviää tuoreesta Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksessa tarkasteltiin Itä-Suomen yliopiston neurotieteiden tutkimusyhteisön (NEURO RC) tutkijoiden kokemuksia ja käsityksiä yritysyhteistyöstä, jonka tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja elinikäiseen aivoterveyteen. 

Yhteistyötä tarkasteltiin tutkimuksessa yhteiskunnallisesti virittyneenä yrittäjämäisenä toimintana (societal entrepreneurship), joka yhteistyössä yritysten kanssa kohdistuu globaaleihin haasteisiin, kuten ikääntyvään väestöön. 

Tutkimuksen löydökset tekevät näkyväksi tutkijoiden ja yritysten näkökulmiin liittyviä eroja. Tutkijat ymmärtävät yritysten odotukset yhteistyötä kohtaan, mutta heidän näkökulmastaan toimivaa yhteistyötä ohjaavat akateemiset tavoitteet, kiinnostuksen kohteet ja resurssit. Toisaalta jo yritysten kanssa käydyt lyhyetkin keskustelut voivat ohjata tutkimusta yrityksiä kiinnostaviin suuntiin. 

Tutkimuksella on uutuusarvoa, sillä aiempi tutkimus ymmärtää yliopistojen ja yritysten välisen yhteistyön usein vain teknis-taloudellisena toimintana, jolla haetaan tarkoin rajattua vaikuttavuutta. Laajempaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen pyrkivä yrittäjämäinen toiminta, jonka lähtökohtana tutkijoille on tutkimuksellisten intressien ja yhteiskunnallisen hyödyn tavoittelu yhteistyössä yritysten kanssa kaikkia osapuolia palvelevalla tavalla, avaa puolestaan mahdollisuuksia monimuotoisemmalle tutkijayhteisölle. 

Sellaisesta yhteistyöstä Itä-Suomen yliopiston 14 tutkimusyhteisöä ovat toimiva esimerkki. Tutkimus avaa uusia näköaloja siihen, että tutkimusyhteisöjen toimintaa voidaan vahvistaa yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen pyrkivän yrittäjämäisen toiminnan kautta.    

Tutkimus tuo esiin kaksi ulottuvuutta neurotieteen tutkijoiden yritysyhteistyöhön 

Tutkimuksessa esiin tullut yhdessä ja erillään -ulottuvuus kuvaa yhteistyösuhteita, joissa tutkijoille on tärkeintä akateemisten tavoitteiden saavuttaminen. Tutkijat tunnistavat yhteistyötä tekevien osapuolten erilaiset intressit ja tähän liittyvän vuorovaikutuksen roolin hyvän yhteistyön edellytyksenä. Muuttuva tahti -ulottuvuus kuvaa yhteistyön ajallista ulottuvuutta, jossa on keskeistä tunnistaa se, että yritysyhteistyöhön pitää varata erikseen aikaa. Haasteena tunnistetaan, että yritysyhteistyön muuttuvaa vauhtia ja rytmiä on yhtä vaikeaa ennakoida lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. 

Löydökset tekevät näkyväksi kaksi aiemmassa tutkimuksessa raportoitua tutkijoiden ja yritysten yhteistyötä ohjaavaa strategiaa. Reilun pelin strategiassa on keskeistä, että kumpikin osapuoli voi noudattaa omia arvojaan. Orgaanisen dialogin strategiassa on ominaista joustavan ja jatkuvan vuoropuheluyhteyden ylläpitäminen yritysten kanssa.

Tutkimuksessa osoitetaan, että yhteiskunnallisesti virittäytyneen yrittäjämäisen toiminnan käsitettä tarvitaan silloin, kun yritysyhteistyöhön liittyy muitakin kuin teknis-taloudellisia pyrkimyksiä.

Tulokset perustuvat neurotieteiden tutkimusyhteisön (NEURO RC) tutkijoiden kanssa tehtyihin laadullisiin haastatteluihin. 

Tutkimusjulkaisu

Societal Entrepreneurship and University–Industry Collaboration: A Case Study of an Academic Research Community. Aromaa, E., Eriksson, P., Hirvonen, P., and Palo-oja O.-M.