Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Paarit ambulanssissa

TtM Jukka Pappinen, väitös 26.11.2021: Ensihoitopalvelujen alueellista saatavuutta voi mitata paikkatiedon avulla

Terveystieteiden alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Tutkimuksessa on kehitetty paikkatietoa hyödyntäviä menetelmiä, joiden avulla ensihoitopalvelujen alueellista saatavuutta voidaan mitata ja havainnollistaa. Ensihoitopalvelu on suurten kaupunkien ulkopuolella yleensä ainoa ympärivuorokautinen terveydenhuollon päivystyspalvelu, jonka saatavuuden tasa-arvoisuus maan eri osissa herättää usein julkista keskustelua. Objektiiviset ja vakioidut menetelmät saatavuuden mittaamisessa mahdollistavat alueiden välisen vertailun ja tukevat päätöksentekoa.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Kehitetyt menetelmät havainnollistavat eroja ambulanssien saapumisajoissa samankaltaisilla alueilla eri sairaanhoitopiirien välillä sekä lääkärihelikopteripalvelujen saannissa maan eri osissa. Tutkimustulokset vahvistavat aikaisempaa käsitystä siitä, että kaupunkien ja maaseudun ensihoidon tehtäväprofiilit eroavat toisistaan. Maaseudun tehtävistä suhteellisesti suurempi osa on vakavia ja myös sellaisten tehtävien osuus on suurempi, joissa lopulliseen sairaalahoitoon pääsyllä on erityinen kiire. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi aivohalvausoireista aiheutuvat hälytykset. Potilaiden hoitoonpääsyn kokonaisviivettä arvioitiin tietokoneella tehdyllä logistiikkasimulaatiolla, jonka perusteella osa potilaista pääsisi merkittävästi nykyistä nopeammin lopulliseen hoitoon, mikäli kuljetuksessa hyödynnettäisiin nykyistä useammin helikopterikuljetusta. Noin joka kuudes hälytys tapahtuu alueella, jossa nopeimmin tavoitettava sairaala on joko eri sairaanhoitopiirissä tai erityisvastuualueella, tai vaihtelee käytettävissä olevan kuljetusmuodon tai logistiikkaketjun mukaisesti. Näissä tehtävissä potilaan kannalta parhaan hoitopaikan valintaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Miten tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Tutkimuksessa esitettyjä menetelmiä käytetään jo nyt sairaanhoitopiirien ensihoidon palvelutasopäätösten tekemisessä. Laajemmin sovellettuna niiden avulla voidaan havainnollistaa ja vertailla ensihoidon saatavuutta sekä siinä tapahtuvia muutoksia eri tyyppisten alueiden välillä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kehitetyn simulaatiomallin periaatteita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa reaaliaikaisen päätöksenteon tukena yksittäisen potilaan logistiikkaketjua optimoinnissa.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Tutkimuksessa on käytetty aineistona hätäkeskustietojärjelmästä saatuja ensihoitotehtäviä koskevia tietoja, joita on täydennetty monipuolisesti erilaisilla avoimilla tietoaineistoilla. Avoimen datan hyödyntäminen on ollut tutkimushankkeen yhtenä johtoajatuksena, sillä sen hyödyntäminen on ollut vielä vähäistä terveydenhuollon tutkimuksessa.

Terveystieteiden maisteri Jukka Pappisen väitöskirja Analysing accessibility to emergency medical services using spatial analysis methods (Ensihoitopalvelujen saatavuuden arviointi paikkatietomenetelmiä hyödyntämällä) tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa. Vastaväittäjänä toimii professori Ilmo Keskimäki THL:stä ja Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Jouni Kurola Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Väittelijän painolaatuinen kuva

Väitöskirja verkossa

Väitöstilaisuus verkossa

Lisätietoja:

TtM Jukka Pappinen, jukka.pappinen (a) outlook.com, p. 0442752213