Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Talvinen maisema Suomen Lapista.

THM Hellevi Tervo, väitös 22.3.2024: Kulttuurilähtöinen näkökulma saamelaisten hyvinvointiin

Hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Kieli- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämistyössä tärkeän näkökulman muodostaa kulttuurinkokijoiden oma käsitys siitä, mistä heidän hyvinvointinsa muodostuu osana tavallista arkielämää ja minkälaisia merkityksiä kulttuurisilla erityispiirteillä on heidän hyvinvoinnilleen. Tässä tutkimuksessa terveyttä tarkastellaan osana Suomen saamelaisalueella asuvien saamelaisten arkipäivän elämää. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa Suomen saamelaisalueella asuvien saamelaisten hyvinvoinnista ja sen kulttuurisista merkityksistä. Saamelaiset ovat yksi pohjoisista alkuperäiskansoista ja ainoa tunnustettu alkuperäiskansa Euroopan Unionissa. Tutkimustyötä saamelaisten terveydestä on tehty eri tieteenaloilla, mutta ei vastaavasta näkökulmasta kuin tässä hoitotieteellisessä tutkimuksessa.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot? 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että saamelaisten terveys päivittäisenä hyvinvointina heijastaa saamelaiskulttuurin ja saamelaisen elämäntavan erityispiirteitä ja ydinarvoja. Hyvinvointia kuvaavia teema-alueita ovat luontoympäristö hyvinvoinnin mahdollistajana, hyvinvointi osana arjen toimintoja ja päivittäistä elämää sekä hyvinvointia määrittävät ajatukset ja uskomukset. Kulttuuriset erityispiirteet merkitsevät saamelaisille mahdollisuutta kokonaisvaltaiseen viestintään, turvallisuutta, tietoisuutta juuristaan, identiteetin vahvistumista, yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteisössään sekä kulttuuriperinteen jatkuvuutta. Tutkimus tuo uudenlaisen näkökulman saamelaisten terveyttä koskevaan tutkimukseen. 

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä? 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kieli- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämistyössä ja alan koulutuksessa. Asiakaslähtöisten palvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä tarvitaan tietoa eri kulttuureista sekä siitä, minkälaisia merkityksiä kulttuurisilla erityispiirteillä on heidän hyvinvoinnilleen. Kulttuuritietoisuus on arvokas kansalaistaito, jota monikulttuuristuva yhteiskuntamme tarvitsee.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Tutkimus toteutettiin etnografiseen lähestymistapaan perustuvalla kenttätyömenetelmällä Suomen saamelaisalueella. Tutkimuksen empiirinen osio eteni tutkimusalueeseen perehtymisestä ja tutkimuskumppaneina toimineisiin saamelaisiin tutustumisesta päivittäistä hyvinvointia koskeviin haastatteluihin ja havaintojen tekoon sekä lopuksi kulttuuristen erityispiirteiden merkityksiä koskeviin haastatteluihin. Tutkimuskumppaneina oli 43 saamelaista, joista 15 haastateltiin. Väitöskirja sisältää neljä englanninkielistä alkuperäisjulkaisua ja suomenkielisen yhteenvedon. Ensimmäinen julkaisu tarkastelee pohjoista ympäristöä saamelaisten terveyskulttuurin kontekstina. Toinen julkaisu kuvaa tutkijan ja tutkimukseen osallistuneiden saamelaisten välistä suhdetta sekä etnografisen tutkimustiedon monivaiheista tuottamista. Kolmannessa julkaisussa terveyttä kulttuurisena ilmiönä tarkastellaan saamelaisten päivittäisenä hyvinvointina ja sen kulttuurisina merkityksinä ja neljäs julkaisu kuvaa saamen kielen, saamen puvun ja saamelaisen ruoan merkityksiä heidän hyvinvoinnilleen.

Terveydenhuollon maisteri Hellevi Tervon väitöskirja Terveys saamelaiskulttuurisena ilmiönä – etnografinen tutkimus saamelaisten hyvinvoinnista ja sen kulttuurisista merkityksistä tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Eija Paavilainen Tampereen yliopistosta ja kustoksena dosentti Lauri Kuosmanen Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus 

Väittelijän kuva 

Väitöskirja 

Lisätietoja:

THM Hellevi Tervo, hellete(a)student.uef.fi, +358407440929