Hyppää pääsisältöön
Eläkeläisiä kävelyllä

OSTPRE 30 vuotta – tutkimus laajeni osteoporoosista ikääntyvien naisten yleisterveyteen

OSTPRE-tutkimus on seurannut tuhansien naisten terveyttä jo 30 vuoden ajan – vaihdevuosista vanhuuteen. Jatkossa tutkijat selvittävät myös terveen ikääntymisen ja pitkän iän suojatekijöitä.

Kuopion Osteoporoosin Vaaratekijät ja Ehkäisy -tutkimus (OSTPRE) on jo 30 vuotta kestänyt suuri väestöpohjainen kohorttitutkimus. Tutkimukseen kutsuttiin vuonna 1989 silloisessa Kuopion läänissä asuneet, vuosina 1932–1941 syntyneet naiset, kaikkiaan 14 220 naista. Aluksi OSTPRE-tutkimus keskittyi osteoporoosiin ja matalaan luun tiheyteen liittyvään murtumariskiin vaihdevuodet ohittaneilla. Myöhemmin aihepiiriä laajennettiin ja eritoten 20-vuotisseurannasta alkaen on tarkasteltu myös muita tärkeitä terveystapahtumia. Nykyisin tutkimuksen kohteena ovat laaja-alaisesti muun muassa ikääntymiseen liittyvät fyysisen toimintakyvyn ja tiedollisten toimintojen muutokset, pitkäaikaissairauksien ilmaantuvuus, gerastenian ja kaatumisvammojen riskitekijät sekä terveen ikääntymisen suojatekijät. Seurannan 30-vuotismittauksiin kutsuttavien naisten keskimääräinen ikä on noin 83 vuotta.

Seurantaa vaihdevuosista vanhuuteen – mittaukset taas meneillään

– Pohjoissavolaisten naisten vuosikymmeniä kestänyt osallistumishalukkuus ja mielenkiinto tutkimusta kohtaan on ollut esimerkillistä, kertoo OSTPRE-tutkimusta johtava professori Heikki Kröger.

Lähtötilanteessa kyselytutkimukseen vastasi huikeat 92 prosenttia mukaan kutsutuista. Vielä 25-vuotisseurannassakin kyselyyn vastasi 72 prosenttia ja 30-vuotisseurannassa 55 prosenttia naisista. Viimeisin 30-vuotiskysely lähetettiin yhteensä 9180:lle vielä elossa olevalle osallistujalle. Satunnaistetulle osalle tutkimusjoukkoa tehdään viiden vuoden välein luuntiheysmittaukset ja muita seurantamittauksia, jotka käynnistyivät jälleen Itä-Suomen yliopiston TULES-tutkimusyksikössä elokuussa 2020.  Mittauksia tehdään kesäkuuhun 2021 saakka. Odotettavissa on, että mittauskäynnille saapuu jälleen hieman yli puolet kutsutuista.

Kolme vuosikymmentä seurantaa vaihdevuosista vanhuuteen kattaa tärkeän osan naisten elinkaarta ja samalla kokonaisen ikäluokan. Karttunut OSTPRE-tutkimusaineisto mahdollistaa pitkäaikaisen terveyskäyttäytymisen tutkimisen muun muassa ravinnon, ylipainon, liikunnan, toimintakyvyn, mielialan ja tiedollisten toimintojen muutosten osalta.

–  Jatkossa osallistujien korkea ikä luonnollisesti vähentää aktiivista sitoutumista tutkimukseen. Samalla tutkimus keskittyy riskijöiden rinnalla myös terveen ikääntymisen ja pitkän iän suojatekijöihin. Odotammekin tulevaisuudessa saavamme tutkimuksiimme edustavan joukon naisia, jotka ovat pystyneet säilyttämään aktiivisen elämäntapansa ja itsenäisyytensä iän karttumisesta huolimatta.

Samalla OSTPRE-tutkimuksen painopiste siirtyy yhä enemmän kansallisista rekistereistä saataviin terveystietoihin ja päätetapahtumiin. Näin voidaan täydentää osallistujien itse raportoimia terveystietoja.

Tuoreiden tulosten mukaan lihavuus lisää varhaisen lonkkamurtuman riskiä

Terveyskäyttäytymiseen liittyvät riskit usein muuttuvat ihmisen elinkaaren myötä ja niiden kokonaisvaltainen arvioiminen vaatii usein pitkiäkin seuranta-aikoja. OSTPRE on mahdollistanut useiden riskitekijöiden seuraamisen keski-iästä vanhuuteen. Viimeisimpänä esimerkkinä on painoindeksin vaikutus lonkkamurtumariskiin ja lonkkamurtuman jälkeiseen kuolleisuuteen. Lihavuuden on usein esitetty jossain määrin suojaavan lonkkamurtumalta. OSTPRE-tutkimuksessa kuitenkin todettiin lonkkamurtuman riskin ja siihen liittyvän kuolleisuuden kohoavan merkittävästi lihavilla naisilla muita aikaisemmin, jo reilusti ennen 70 ikävuotta. Vasta 75 ikävuoden jälkeen riski odotetusti kohoaa muita enemmän hoikilla kevytrakenteisilla naisilla. Normaalin painon ja lievän ylipainon rajamaastoon sijoittuvilla naisilla lonkkamurtuman riski on pienin aina vanhuuteen saakka.

Aiemmissa, lyhytkestoisemmissa tutkimuksissa painoindeksin yhteydestä lonkkamurtumariskiin on saatu osin ristiriitaisia tuloksia, jotka näyttäisivät riippuvan paljolti siitä, mitä ikäryhmiä tutkimuksessa on seurattu.

Lue lisää: Lihavuus lisää varhaisen lonkkamurtuman riskiä vaihdevuodet ohittaneilla

Seuraava väitös valottaa kaatumisvammojen riskitekijöitä

OSTPRE-projektista on väitellyt tähän mennessä 14 tutkijaa ja tuotettu yli 160 julkaisua. Seuraavaksi luvassa on lääkäri Nadian Afrinin väitös tammikuussa 2021. Afrin on tarkastellut väitöstutkimuksessaan laajasti muun muassa kaatumisvammojen riskitekijöitä ikääntyneillä.

OSTPRE-seurannan rinnalla toteutettiin vuosina 2016–2019 myös laaja Kuopion Kaatumisten Ehkäisy -tutkimus (Kuopio Fall Prevention Study – KFPS), johon osallistui 914 naista. Satunnaistetun, kontrolloidun liikuntaintervention tarkoituksena oli selvittää, voidaanko ikääntyvien naisten toimintakykyä parantaa, kaatumisia estää ja hyvinvointia kohentaa tarjoamalla heille ohjattua liikuntaa kahdesti viikossa sekä tarjoamalla vuoden ilmainen käyttöoikeus kunnallisiin liikuntatiloihin. – Yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa toteutettu interventio saatiin onnistuneesti päätökseen ja tulosten raportointia valmistellaan, dosentti Toni Rikkonen kertoo.

Lisätietoja:

Professori Heikki Kröger, heikki.kroger (a) uef.fi, p. 044 717 2602, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/heikki.kroger/

Yliopistotutkija, dosentti Toni Rikkonen, toni.rikkonen (a) uef.fi, p. 050 475 2356, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/toni.rikkonen/

Tutkimusartikkeli:

Rikkonen, T., Sund, R., Sirola, J. et al. Obesity is associated with early hip fracture risk in postmenopausal women: a 25-year follow-up. Osteoporos Int (2020). https://link.springer.com/article/10.1007/s00198-020-05665-w