Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Palapelinpalat käsissä.

M.Sc. Ahmed Al-Sherif, väitös 11.8.2023: Tuore tutkimus avaa pk-yritysten johtajien käsityksiä menestyksestä

Innovaatiojohtamisen alan väitöskirja tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Tutkimuksessa tarkastellaan vertailevan kausaalikartoitusanalyysin avulla käsityksiä liiketoiminnan menestyksestä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tutkimusteema on tärkeä, koska liiketoiminnan menestys hyödyttää yritysten lisäksi niiden eri sidosryhmiä, mukaan lukien johtajat, yrittäjät, sijoittajat sekä koko yhteiskunta. Tutkimus lisää tutkijoiden ja päätöksentekijöiden tietoa liiketoiminnan menestyksestä ja edesauttaa heidän pyrkimyksiään tarjota menestystä lisääviä resursseja ja muuta tukea.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Tutkimus osoittaa, että kognitiiviset käsitykset liiketoiminnan menestyksestä ovat sopusoinnussa tutkimuksessa määriteltyjen menestystä kuvaavien käsitteellisten rakenteiden kanssa. Tutkimukseen osallistuneiden johtajien ja asiantuntijoiden kognitiivisten käsitysten havaittiin toimivan pareittain, ei niinkään itsenäisinä rakenteina. Maantieteellinen sijainti vaikutti käsityksiin liiketoiminnan menestymisestä. Tämä johti vaihteluihin, jotka myötäilivät tutkimuskehyksestä. Vaikka tutkimuksessa havaittiin, että johtajien ja asiantuntijoiden kognitiiviset kartat perustuvat pääosin yhteen menestystä kuvaavaan käsitteelliseen rakenteeseen, kartta-analyysi paljasti, että menestys oli sidoksissa useisiin käsitteellisiin rakenteisiin. Näitä käsityksiä muovasivat edelleen useat toisiinsa liittyvät tekijät, jotka vaihtelivat maantieteellisesti.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Yritykset eivät halua toiminnassaan vain selviytyä, vaan saada toiminnastaan parhaat mahdolliset tulokset. Tämän mahdollistamiseksi yrityksillä on hyvä olla oma määritelmänsä siitä, mitä menestys tarkoittaa. Oletettavaa on, että tunnistaessaan muiden organisaatioiden menestystä edesauttavat ominaisuudet ja piirteet, tämä kannustaa johtajia tarkastelemaan kilpailevien yritysten parasta suorituskykyä oman menestyksensä edistämiseksi.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Tutkimuksessa verrataan käsityksiä liiketoiminnan menestyksestä kahdella markkina-alueella, Suomi-länsimaat ja Persianlahden yhteistyöneuvoston maat. Tutkimus hyödyntää laadullista usean tapaustutkimuksen strategiaa, jossa aineistona on johtajien ja liiketoiminnan asiantuntijoiden haastattelut. Taustatietojen analyysiin käytettiin toissijaisia tietolähteitä. Haastatteluaineisto analysoitiin kognitiivisella ja vertailevalla kausaalikarttamenetelmällä keskittyen siihen, miten pienten ja keskisuurten yritysten toimijat ymmärtävät menestymisen liiketoiminnassaan kahden eri markkina-alueen kontekstissa.

M.Sc.  Ahmed Al-Sherifin innovaatiojohtamisen alaan kuuluva väitöskirja ” Perceptions of business success in the context of small and medium-sized companies: A comparative causal mapping analysis” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 11.8. klo 12.00 alkaen Snellmania-rakennuksen salissa SN200. Vastaväittäjänä toimii dosentti Tarja Römer-Paakkanen Haga-Helia-ammattikorkeakoulusta ja kustoksena professori Päivi Eriksson Itä-Suomen yliopistosta.

Lisätietoja:

Ahmed Al-Sherif, alsherif(at)student.uef.fi