Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Kuusenkerkkiä.

MMM Roope Ruotsalaisen väitös 22.10.2021: Inventointitiedon virheillä on vaikutuksia metsätalouden suunnitteluun ja päätöksentekoon

Metsätieteen alaan kuuluva väitöstutkimus tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa verkossa.

MMM Roope Ruotsalainen, mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Väitöskirjassani tutkin inventointitiedon virheiden vaikutuksia metsätalouden päätöksentekoon tarkastelemalla virheellisen tiedon käytöstä aiheutuvia taloudellisia tappioita. Tarkastelu toteutettiin vertaamalla virheellisen tiedon perusteella metsiköille valittuja käsittelyohjelmia (hakkuiden tyyppi ja niiden ajankohta) käsittelyohjelmiin, jotka perustuivat tarkempaan tai 'virheettömään' inventointitietoon. Näin oli mahdollista arvioida virheellisen inventointitiedon käytöstä odotettavissa olevia taloudellisia tappioita, joita mitattiin nettotulojen nykyarvossa.

Aihepiiri on tärkeä, sillä inventointitieto sisältää lähes aina virheitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti metsätalouden päätöksentekoon. Väitöstyöni antaa tärkeää tietoa siitä, miten erilaiset virhetasot ja -kombinaatiot keskeisissä puustotunnuksissa, kuten pohjapinta-alassa, keskiläpimitassa ja keskipituudessa, vaikuttavat metsäsuunnittelussa valittujen käsittelyohjelmien optimaalisuuteen.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot? Mikä tutkimuksesi toteutuksessa tai tuloksissa on uutta, ansiokasta ja kiinnostavaa suuren yleisön ja/tai tiedeyhteisön kannalta?

Väitöstyön tulokset osoittavat, että odotettavissa olevat taloudelliset tappiot riippuvat virheistä niissä puustotunnuksissa, jotka kuvaavat metsikön nykytilan metsäsuunnittelujärjestelmälle. Tulosten perusteella virheet puuston keskiläpimitassa voivat olla haitallisempia kuin vastaavat virheet pohjapinta-alassa. Aliarvio puustotunnuksissa johtaa keskimäärin suurempiin taloudellisiin tappioihin kuin yliarvio. Otoskoon kasvu kaukokartoituspohjaisessa metsäinventoinnissa lisäsi ennustettujen puustotunnusten tarkkuutta ja pienensi odotettavissa olevia taloudellisia tappioita. Hiilimaksujen sisällyttäminen osaksi nettotulojen nykyarvon maksimointia osoitti, että puustotunnusten virheiden vaikutus odotettavissa oleviin taloudellisiin tappioihin pienenee hiilen hinnan kasvaessa.

Kuvaile väitöstutkimuksesi prosessia. Esimerkiksi mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot? Liittyykö väitöstutkimuksesi laajempaan tutkimusprojektiin tai tutkimusryhmään?

Väitöskirjan osajulkaisut ovat simulointitutkimuksia, joissa käytetään metsäsuunnittelujärjestelmää metsiköiden kehityksen ennustamiseen vaihtoehtoisissa käsittelyohjelmissa. Jokaiselle metsikölle valittiin lopulta käsittelyohjelma, joka johti suurimpaan nettotulojen nykyarvoon.

Väitöstutkimuksessa käytettiin Keski-Suomesta mitattua laajaa koeala-aineistoa, joka sisälsi yli 1500 koealaa. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin alueelta mitattuja kaukokartoitusaineistoja (lentolaserkeilaus- ja ilmakuva-aineistot).

MMM Roope Ruotsalaisen metsätieteiden alaan kuuluva väitöskirja Economic losses in forest management due to errors in inventory data tarkastetaan luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa 22.10.2021 klo 12 verkossa. Vastaväittäjänä toimii professori Göran Ståhl, Swedish University of Agricultural Sciences, Ruotsi, ja kustoksena professori Petteri Packalen, Itä-Suomen yliopisto. Tilaisuuden kieli on englanti.

Lisätietoja: MMM Roope Ruotsalainen, roope.ruotsalainen (a) uef.fi, p. 045 177 7177

Tilaisuus verkossa 

Väitöskirja verkossa