Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kolme henkilöä näyttöpäätteellä.

KTM Markus Raatikainen, väitös 23.5.2023: Tutkimuksessa kehitetty malli tukee alkutaipaleella olevia yrityksiä kansainvälistymisessä

Kansainvälisen liiketoiminnan alan väitöskirja tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia?

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan varhaisessa vaiheessa kansainvälisille markkinoille suuntaavia yrityksiä. Tutkimus keskittyy tarkastelemaan näiden organisaatioiden yrittäjien päätöksentekologiikan ja verkostoitumisen yhteyttä ja kehitystä kansainvälistymisen eri vaiheissa. Kansainvälisen liiketoimintaympäristön digitalisoituminen on avannut uusia mahdollisuuksia pienyrityksille, jotka kilpailevat kokeneempien ja resursseiltaan rikkaampien organisaatioiden kanssa kansainvälisistä asiakkaista. Toisaalta digitalisoituminen on tehnyt päätöksentekoprosesseista dynaamisempia ja liiketoimintatavoitteiden asettamisesta vähemmän ennustettavia. Aikaisempi tutkimus ei kuitenkaan tarjoa riittävästi tietoa siitä, miten tällaiset resurssiköyhien yritysten yrittäjät tekevät päätöksiä, jotka mahdollistavat kansainvälisten verkostojensa luomisen ja kehittämisen kompleksisessa ja epävarmassa digitalisoituneessa liiketoimintaympäristössä.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot

Väitöskirjatutkimus tarjoaa kansainvälisen yrittäjyyden ja kansainvälisen liiketoiminnan tutkimusalueille teoreettisia kontribuutioita, joista merkittävin on uusi teoreettinen malli, joka lisää merkittävästi ymmärrystä yrittäjävetoisten organisaatioiden liiketoiminnan kansainvälistymisestä epävarmassa ja digitalisoituneessa kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Malli kokoaa yhteen neljän tutkimusesseen tulokset yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, sisältäen keskeiset käsitteet ja niiden keskinäiset suhteet. Näin malli tuottaa uutta tietoa yrittäjien päätöksenteon ja verkostoitumisen roolista varhaisen ja nopean kansainvälistymisen mahdollistajina. Kukin tutkimusessee edistää osaltaan varhaisen ja nopean kansainvälistymisen tutkimuskirjallisuutta. Ensinnäkin tutkimuksessa osoitetaan, että varhaisen ja nopean kansainvälistymisen onnistuminen edellyttää asianmukaista yrittäjähenkistä päätöksentekoa, jonka avulla alkuvaiheen verkostosuhteet voidaan kehittää vahvoiksi organisaatiokumppanuuksiksi. Toiseksi tutkimus paljastaa, miten tärkeää on hyödyntää digitaalista ympäristöä ja yrittäjähenkistä päätöksentekoa verkostoitumisessa, jotta voidaan kehittää sitoutumista kansainvälisille markkinoille. Kolmanneksi tulokset osoittavat, että yrityksen kyky omaksua, ymmärtää ja hyödyntää verkostoitumisen tuottamaa uutta tietoa on ratkaisevan tärkeä tekijä sekä kansainvälistymismenestyksen että yrityksen kannattavuuden kannalta.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Väitöskirja tarjoaa käytännön havaintoja kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien organisaatioiden yrittäjille ja liikkeenjohdolle. Tutkimus osoittaa, että verkostoitumisella on ratkaiseva merkitys menestyksekkäässä ja kannattavassa kansainvälistymisessä. Tutkimustulokset auttavat yrittäjiä valitsemaan soveltuvan päätöksentekologiikan, kun he sitouttavat nykyisiä ja uusia verkostokumppaneitaan kansainvälistymispyrkimyksiinsä. Kokemattomat yrittäjät voivat valita kolmesta erilaisesta päätöksenteko- ja verkostoitumispolusta digitaalisen yhteisön sitouttamiseen ja resurssipuutteiden voittamiseen. Lisäksi tulokset suosittelevat tulosten perusteella voidaan suositella, että päätöksentekoasemassa olevat henkilöt rakentavat ja kehittävät organisaatioidensa toimintoja, rutiineja ja käytäntöjä, jotka edistävät orientaatiota ja avoimuutta kansainvälistä verkostoitumista kohtaan. Onnistuneella verkostoitumisella yritykset voivat hankkia merkittävää uutta tietoa. Tämä edellyttää organisaatiolta kykyä omaksua, ymmärtää ja hyödyntää tätä tietoa kansainvälistymispyrkimyksissään.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot?

Tutkimus on monimenetelmätutkimus, jossa hyödynnetään sekä laadullista haastatteluaineistoa, määrällisen tutkimuksen kyselyaineistoa sekä yritysrekisteridataa (taloudelliset suorituskyvyn mittarit). Data kerätty kotimaisista yrityksistä, jotka ovat kansainvälistyneet yritystoiminnan varhaisessa vaiheessa.

KTM Markus Raatikaisen kansainvälisen liiketoiminnan alaan kuuluva väitöskirja ”International Entrepreneurial Ventures in the Digital Age: Decision-Making and Networking” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 23.5. klo 12.00 alkaen Novapolis-rakennuksen salissa E16–17. Vastaväittäjänä toimii professori Svante Andersson Halmstadin yliopistosta ja kustoksena professori Mika Gabrielsson Itä-Suomen yliopistosta. Väitöstilaisuutta voi seurata verkossa.

Lisätietoja:

Markus Raatikainen, markus.raatikainen(at)uef.fi

Avainsanat