Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

UEF-tunnus.

Itä-Suomen yliopiston tutkijoille EU-rahoitusta maaseudun, merien hallinnan ja alueellisen epätasa-arvoistumisen tutkimukseen

Itä-Suomen yliopisto on saanut Euroopan unionin HORIZON-CL2-2021-rahoituksen kolmelle tutkimushankkeelle. Rahoitusten kokonaissumma on lähes 1,1 miljoonaa euroa. Rahoitetuissa hankkeissa tutkitaan eurooppalaisten maaseutualueiden sopeutumista ja uudistumista, merien hallintaa sekä eurooppalaista epätasa-arvoa.

Pohjois-Karjala yksi kansainvälisen RUSTIK-hankkeen 14 pilottialueesta

Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen tutkijat osallistuvat kansainväliseen Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for Improved Policy Processes -tutkimushankkeeseen (RUSTIK). Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maaseutualueiden kestävää kehitystä tukevia uusia strategioita, aloitteita ja politiikoja. Siinä tuetaan maaseutualueiden kykyä sopeutua sekä uudistua elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa tapahtuviin muutoksiin ja keskitytään erityisesti tiedontuotannon kysymyksiin.

Nelivuotisen RUSTIK -tutkimushankeen kokonaisrahoitus on seitsemän miljoonaa euroa, josta Karjalan tutkimuslaitoksen osuus on 455 218 euroa. Itä-Suomen yliopiston osatutkimusta johtaa tutkimusjohtaja Petri Kahila Karjalan tutkimuslaitokselta. Hänen lisäkseen tutkimukseen osallistuu tutkijatohtori Juha Halme. RUSTIK-hanketta koordinoi Institute for Rural Development Research (IfLS) Saksasta, ja siinä on mukana 31 partneria.

RUSTIK-hankkeessa on 14 eurooppalaista pilottialuetta, Suomesta Pohjois-Karjala. Hankkeeseen osallistuu Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jolla on keskeinen rooli maaseutualueiden sopeutumista ja uudistumista koskevan uuden tiedon tuottamisessa ja välittämisessä käytäntöön maakunnan sidosryhmille.

CrossGov-hanke arvioi EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännön kykyä toteuttaa unionin vihreän kehityksen ohjelmaa

Itä-Suomen yliopiston vesi- ja merioikeuden tutkijat ovat mukana kansainvälisessä Coherent and Cross-compliant Ocean Governance for Delivering the EU Green Deal for European Seas -tutkimushankkeessa (CrossGov). Sen tavoitteena on arvioida kansainvälisen, Euroopan unionin ja valikoitujen unionin jäsenvaltioiden lainsäädännön ja politiikkojen kykyä toteuttaa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa erityisesti meriä koskevien monimuotoisuus-, ilmasto- ja saasteettomuustavoitteiden osalta.

Kolmivuotisen hankkeen kokonaisrahoitus on noin kolme miljoonaa euroa, josta Itä-Suomen yliopiston osuus on noin 415 000 euroa. Itä-Suomen yliopiston osatutkimusta johtavat ympäristöoikeuden professorit Niko Soininen ja Antti Belinskij. Lisäksi tutkimukseen osallistuvat tutkijatohtori Eerika Albrecht, nuorempi tutkija Suvi-Tuuli Puharinen ja väitöskirjatutkija César Soares de Oliveira. Hanke sijoittuu oikeustieteiden laitokselle ja Ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskukseen CCEELiin. Hanketta johtaa norjalainen NIVA-instituutti. Siinä on mukana kuusi partneria.

ESSPIN-hankkeessa tutkitaan politiikkojen yhteyttä alueiden epätasa-arvoistumiseen

Karjalan tutkimuslaitoksen tutkijat ovat mukana Economic, Social and Spatial Inequalities in Europe in the Era of Global Mega-trends -tutkimushankkeessa (ESSPIN). Hankkeessa tutkitaan Euroopan unionin sosiaalisen, taloudellisen ja alueellisen eriarvoisuuden sekä niiden ratkaisemiseksi kehitettyjen poliittisten toimien välistä yhteyttä. Hanke tähtää ennakoivampiin, osallistavampiin ja tehokkaampiin poliittisiin kumppanuuksiin hallinnon eri tasojen välillä.

Karjalan tutkimuslaitoksella tehtävässä osatutkimuksessa keskitytään erityisesti politiikan logiikan ja sen tulosten vertailuun. Tavoitteena on syventää ymmärrystä siitä, miten EU-tason ja kansallisten politiikkojen vuorovaikutus on mahdollisesti lisännyt alueiden epätasa-arvoistumista. Kuudessa kansallisessa tapaustutkimuksessa tarkastellaan erilaisia yhteiskunnallisen vakauttamisen, uudelleenjaon ja kehityksen kysymyksiä muun muassa vero-, asunto- ja koulutuspolitiikassa.

Kolmivuotisen hankkeen kokonaisrahoitus on kolme miljoonaa euroa, josta Karjalan tutkimuslaitoksen osuus on 204 000 euroa. Itä-Suomen yliopiston osahanketta johtaa professori James Scott. Lisäksi tutkimukseen osallistuu yliopistotutkija Sarolta Németh. ESSPIN-hanketta koordinoi Thessalian yliopisto Kreikasta.

Lisätietoja:

RUSTIK-hanke, tutkimusjohtaja Petri Kahila, Karjalan tutkimuslaitos, petri.kahila(at)uef.fi, puh. 050 411 8445

CrossGov -hanke, professori Niko Soininen, oikeustieteiden laitos, niko.soininen(at)uef.fi, puh. 050 4376342

ESSPIN-hanke, professori James Scott, Karjalan tutkimuslaitos, james.scott(at)uef.fi, puh. 050 366 0653 ja yliopistotutkija Sarolta Németh, Karjalan tutkimuslaitos, sarolta.nemeth(at)uef.fi, puh. 050 442 3099