Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Sumuinen järvi. Kuva Mostphotos.

FM Petri Kestin väitös 24.5.2024: Vesistöjen vedenlaatu vaikuttaa pohjaeläinten yhteisörakenteeseen ja rasvahappokoostumukseen

Biologian ja vesiekologian aloihin kuuluva väitöskirja tarkastetaan luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnassa Joensuun kampuksella. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia? 

Vesiekosysteemeihin on kohdistunut suuria muutoksia viime vuosikymmenten aikana. Tutkin väitöskirjassani erilaisten ympäristötekijöiden vaikutuksia vesistöjen pohjaeläimiin. Vesien tummeneminen oli yksi päätekijöistä, jonka vaikutuksia halusin tutkia. Tutkin, kuinka erilaiset ympäristömuuttujat vaikuttivat pohjaeläinten yhteisörakenteeseen, sekä niiden rasvahappokoostumukseen. Vesistöt kokevat edelleen muutoksia, joten niiden vaikutuksen eliöstöön olisi hyvä tuntea. 

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot?

Vesistöjen vedenlaatu vaikutti pohjaeläinten yhteisörakenteeseen sekä järvissä että joissa. Vesistöjen vedenlaatu vaikutti myös pohjaeläinten rasvahappokoostumukseen: runsashumuksisissa järvissä omega-3-rasvahappojen määrä oli pienempi, kuin kirkasvetisissä järvissä. Lisäksi huomasin, että erityyppiset järvet erosivat keskenään pohjaeläinten tuottamien omega-3-rasvahappojen osalta. Tämä selittyi sekä pohjaeläinten yhteisörakenteiden että niiden sisältämien rasvahappojen eroavaisuuksista. Väitöskirjatutkimukseni tuotti lisää tietoa ympäristömuuttujien vaikutuksista vesistöjen ravintoverkkoihin.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä? 

Väitöskirjatutkimukseni tulokset voivat auttaa selvittämään vesien tummenemisen vaikutuksia sen eliöstöön. Tulokset voivat auttaa ymmärtämään millä tavalla vesistöjen pohjaeläinyhteisöt vastaavat vesien tummenemiseen, sekä millä tavalla vesien tummeneminen vaikuttaa ravintoverkkoihin. Väitöskirjani tulosten perusteella vesistöjen vedenlaadulla voi olla vaikutuksia ravintoverkon ylemmissä osissa oleville kuluttajille (esim. kaloille), joten tuloksia voidaan soveltaa esim. kalastonhoitoon ja vesien kunnostuksiin. 

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot? 

Väitöskirjatyöni sisälsi valtakunnallisen pohjaeläin- ja vedenlaatuaineiston hyödyntämistä sekä omien kenttäaineistojen keräämistä. Kenttätyöhön kuuluivat pohjaeläin- ja kalanäytteiden hankinnat. Rasvahappoaineistoa varten suoritin laboratoriossa rasvahappouutot näytteistäni hyödyntäen kloroformi-metanoli-uuttoja. Rasvahappojen tunnistamista varten käytin kaasukromatografiaa. Pohjaeläinten yhteisörakenteen ja rasvahappokoostumuksen tilastoanalyyseissä käytin pääasiassa permutaationaalista monimuuttuja-analyysia (PERMANOVA) ja Bayesian mallinnusta, joka perustui kovarianssianalyysiin. 

FM Petri Kestin biologian alaan kuuluva väitöskirja The role of environmental variables on the community structure and fatty acid composition and content of freshwater macroinvertebrates (Ympäristötekijöiden vaikutukset pohjaeläinten yhteisörakenteeseen ja rasvahappokoostumukseen) tarkastetaan luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnassa, Joensuun kampuksella. Vastaväittäjänä toimii professori Monika Winder, Tukholman yliopisto, ja kustoksena akatemiatutkija Ursula Strandberg, Itä-Suomen yliopisto. Tilaisuuden kieli on englanti, ja sitä voi seurata verkossa.

Lisätietoja: 

Petri Kesti, petri.kesti@uef.fi, p. 040 591 6642