Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Isä ja lapsi kulkevat käsi kädessä syksyisessä metsässä.

Anne Frimodig YTM, väitös 12.5.2023: Lapsen hoidon jatkuvuus on sijaishuoltopaikan valinnassa tärkeä valintakriteeri

Sosiaalityön alan väitöskirja tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Joensuun kampuksella.

Lapsen oikeuksista nousevat lapsen edun periaatteet ovat keskeinen valintatekijä, kun sosiaalityöntekijä päättää sijaishuoltopaikasta, osoittaa yhteiskuntatieteiden maisteri Anne Frimodig Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus. Tutkimuksessa toteutettiin kysely Manner-Suomen kuntien lastensuojelun sosiaalityön johtavassa asemassa oleville viranhaltijoille ja vertailtiin myös ylemmän johdon ja keskijohdon käsityksiä toisiinsa.

Frimodig tarkasteli tutkimuksessa lapsen edun näkökulmasta sitä, millä tavalla asiakasarvo (customer value) tulee mahdolliseksi lasten sijaishuollon hankinta- ja valintakäytännöissä. Asiakasarvolla tarkoitetaan tutkimuksessa lapsen edun mukaista päätöksentekoa sijaishuoltopaikan hankinnassa ja valinnassa lasta, ja myös tämän vanhempaa, hyödyttävällä tavalla. Tutkimuksessa asiakasarvoa ei tarkasteltu vain lapsen saamana sijaishuollon palveluna vaan erityisesti palvelulla tuotettuna hyötynä, jonka lähtökohtana ovat lapsen tarpeet.

Valinta nousee vahvasti lapsen tarpeista, hinta ei ole määrittävä tekijä

Tutkimuksen perusteella laadukkaan sijaishuollon toteuttamiseen vaikuttavat sekä sijaishuoltopalvelun hankintoihin yleisemmin liittyvät asiat että lapsikohtaiset tekijät. Tutkimuksessa havaittiin, että paikallisesti toteutetut sijaishuollon hankinnat vastaavat hyvin kilpailutuksessa annettuja vähimmäisvaatimuksia, joista tärkeimpiä ovat toimivat hankintasopimukset, hyvät tuottajasuhteet ja tuottajien tunnettavuus. Tutkimus osoitti, ettei palvelun hinta ole hankinnassa määrittävä tekijä.

Suurin osa sijaishuoltopaikan valintaan vaikuttavista tekijöistä on lapsikohtaisia. Sijaishuoltopaikasta päättävän sosiaalityöntekijän on mahdollista tuottaa lapselle ja tämän perheelle arvoa jo ennen lapsen sijoittamista tutustumalla huolellisesti lapsen ja perheen tarpeisiin, Frimodig toteaa.

Tutkimuksen perusteella keskeisiä asiakasarvon ulottuvuuksia sijaishuoltopaikan valinnassa ovat ennakoivat tehtävät, sosiaalityöntekijän ammatillisuus ja arjen sujuvuus sijaishuoltopaikassa.
 
Frimodig tarkentaa, että sosiaalityöntekijän tulee tutustua huolella lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja työtä ohjaavaan lainsäädäntöön. Ammatillisuus arvon mahdollistajana pitää sisällään työntekijän taitoa kuulla lasta ja tämän huoltajaa. Oma ja työyhteisön aikaisempi kokemustieto palveluntuottajasta on myös tärkeä tekijä sopivan palvelutuottajan löytämiseksi. Lapselle palvelulla tavoiteltu hyöty muodostuu myös palveluntuottajan kyvystä tehdä yhteistyötä lapsen ympärillä olevien toimijoiden kanssa. Tutkimuksen mukaan myös hoitojatkumo ja yhteinen näkemys hoidon tavoitteista ovat tärkeitä asiakasarvoa tuottavia tekijöitä, jotta lapsen arki voi olla mahdollisimman sujuvaa sijaishuoltopaikassa. Sujuvuutta lisää myös se, että päätöksenteossa huomioidaan sijaishuoltopaikan etäisyys lapsen huoltajaan.
 
Nämä asiakasarvoa mahdollistavat tekijät ovat lapsen oikeuksien kansainvälisen linjan sekä kansallisen lainsäädännön määrittämien lapsen edun periaatteiden ja sijaishuollon laadunkriteerien mukaisia. Viranomaisen tekemä valinta on merkittävä lapsen tulevaisuutta koskeva päätös, jota tulee punnita huolella Frimodig painottaa.

Sijaishuollon markkinat haastavat jatkamaan sijaishuollon tutkimusta

Frimodigin tutkimus on ensimmäinen väitöstutkimus, jossa tarkastellaan sijaishuoltopaikan hankintoja ja valintaan vaikuttavia tekijöitä asiakasarvo-käsitteen kautta ja systeemiteoreettisesta viitekehyksestä. Tutkimuksessa on tuotettu tietoa hankintakäytännöistä yhdellä lasten sijaishuollon merkittävimmistä alueista ja yhdistetty palvelujen hankintaprosessi ja lapsen edun tarkastelu. Asiakasarvon käsitettä ei ole aiemmin tarkasteltu lastensuojelun sijaishuollossa. Sijaishuollon palvelut hankitaan pääsääntöisesti yksityisiltä yrityksiltä ja tutkimus onkin avaus sijaishuollon markkinoiden tutkimiselle arvon tuottamisen näkökulmasta.

Tutkimus jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä tarkasteltiin palvelujen hankintoja ja kilpailuttamista ja toisessa sijaishuoltopaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä.

Yhteiskuntatieteiden maisterin Anne Frimodigin sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja Asiakasarvon ulottuvuudet lasten sijaishuollon hankinta- ja valintakäytännöissä tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 12.5.2023. Vastaväittäjänä toimii emeritaprofessori Tarja Heino Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja kustoksena emeritusprofessori Juha Hämäläinen Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus

Väittelijän valokuva      

Väitöskirja verkossa

Lisätietoja

Anne Frimodig, anne.frimodig(at)uef.fi