Kynnykset 

eli Opintojen porrastusjärjestelmä

Yleismääräykset

Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan opetussuunnitelman mukaista opintojen järjestystä. Poikkeavat tilanteet kirjataan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops) (http://www.uef.fi/laake/hops), joka hyväksytetään.

Kliinisen vaiheen opintojen yleismääräyksenä on, että kaikki kliinisen vaiheen päättyvien opintojaksojen pakolliset ryhmä- ja seminaariopetukset tulee olla suoritettuna ennen seuraavan lukukauden alkua.

Yksityiskohtaisemmat määräykset

 1) Kolmannen vuoden kynnys eli "Klinikkakynnys"

Kolmannelle vuosikurssille siirtyessään (7.8.2017 mennessä) tulee opiskelijalla olla suoritettuna:

Kaikki ensimmäisenä (I) ja toisena (II) lukuvuotena päättyvät pakolliset opintojaksot loppukuulusteluineen lukuun ottamatta kieliopintoja, joiden suorittamisella ei ole aikarajoja. Systemaattisen farmakologian ja lääkeainetoksikologian (SFL) harjoitustyöt ja ryhmäopetukset on oltava suoritettu (ks. tarkennus kohdassa Anomukset).

 2) Neljännen vuoden kynnys

Systemaattinen farmakologia ja lääkeainetoksikologia (SFL) mahdollisine osakuulusteluineen ja loppukuulusteluineen tulee olla suoritettuna ennen neljännen lukuvuoden aloittamista.

 3) Kuudennen vuoden kynnys

Siirryttäessä suorittamaan kuudenteen lukuvuoteen sisältyviä opintojaksoja, mukaan lukien kirurgian ja sisätautien vanhemmat amanuenssuurit, tulee opiskelijalla olla suoritettuna:

• kaikki 3. lukuvuoteen sisältyvät opintojaksot kuulusteluineen

sekä
• 4. lukuvuoden syyslukukaudella päättyvät opintojaksot kuulusteluineen.

Tämän lisäksi
• kaikkien aiempien lukukausien pakollinen opetus tulee olla suoritettuna kliinisen vaiheen opintojen yleismääräyksen mukaan (ks. edellä).

Em. ajankohtiin sisältyvien loppukuulustelujen suorittamisella ei ole aikarajoja.

 Anomukset

Jos opiskelijalla on perustellusta syystä tarvetta poiketa edellä mainituista klinikka- tai kuudennen vuoden kynnyksestä, hänen tulee tehdä kyseistä ajankohtaa edeltävänä keväänä asiasta anomus lääketieteen laitoksen johtajalle. Anomus on vapaamuotoinen, se osoitetaan laitoksen johtajalle mutta toimitetaan opintoasiainpäällikölle. Anomuksesta tulee käydä ilmi, opiskelijan yhteystietojen lisäksi, puuttuva opintosuoritus/-suoritukset, puutoksen syy sekä aikataulu opintojen täydentämiseen.

 • 1.5. mennessä (6. vuoden kynnys)

 • 15.6. mennessä (3. vuoden kynnys)

Klinikkakynnyksestä poikkeamiseen voi anoa laitoksen johtajan lupaa vain, jos opiskelijalla on yksi puutos ja riittävän vankat perustelut puutokselle. Riittäviin perusteisiin kuuluvat yleisesti hyväksytyt syyt kuten äitiys-/vanhempainloma, sairaus, vaihto-opiskelu tai joku muu vastaava perustelu. Lisäksi ensimmäisen lukuvuoden kaikki pakolliset opinnot on oltava suoritettuna.

Mikäli opiskelija on suorittanut prekliinistä vaihetta useamman kuin lukujärjestyksen mukaiset kaksi vuotta, niin yhtään puutosta ei sallita. Tässä tapauksessa myös Systemaattisen farmakologian ja lääkeainetoksikologian tentti on oltava suoritettuna.

Erityisesti kuudennen vuoden kynnystä koskevaan anomukseen tulee liittää henkilökohtainen opintosuunnitelma (hops), joka on laadittu tiedekunnan ohjeiden (www.uef.fi/laake) mukaisesti. Useimmat opintojaksot edellyttävät tiettyjen aiempien opintojen suorittamista. Tarkemmat ohjeet opintojaksoille vaadittavista edeltävistä opinnoista löytyvät opintojaksokuvauksista.

Kynnykset tutkintorakenteessa:

Lista ja linkit klinikkakynnysvaatimuksiin  opintojen aloitusvuoden mukaisesti:

  • Vuonna 2013 aloittaneet (lista vaadittavista opintojaksoista)
  • Vuonna 2014 aloittaneet
  • Vuonna 2015 aloittaneet
  • Vuonna 2016 aloittaneet