Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Ylimmän johdon luottamus omaan organisaatioon vaikuttaa ratkaisevasti hyvinvointiin ja organisaation menestykseen

  • Talous ja yhteiskunta

Organisaation ylin johto voi strategisilla toimilla vahvistaa organisaatioluottamusta, uskoa menestymisen mahdollisuuteen, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus. Ylimmän johdon oma epäluottamus voi vastaavasti murentaa sen nopeasti. Kauppatieteiden ja teologian maisteri Asko Kinnunen esittää johtamisen alan väitöstutkimuksessaan luottamuksen rakentumiseen uuden näkökulman ylemmän johdon näkökulmasta. Kinnunen porautuu johtamisen ytimeen tarkastelemalla sitä, miten strategisen johtamisen toiminnot synnyttävät organisaatioluottamusta ja miten ylemmän johdon luottamus organisaatioon kehkeytyy eri tasoilla voittoa tavoittelemattomissa (NPO) organisaatioissa. Väitöstutkimuksessa käsitellään luottamusta Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa kirkkoherrojen näkökulmasta. Asko Kinnusen väitöstilaisuus on 9.6. klo 12 alkaen Joensuun kampuksella Aurora-rakennuksen salissa AU100.

Muuttuva maailma haastaa kirkon ylintä johtoa arvioimaan uudelleen strategista johtamista luottamuksen näkökulmasta. Ylin johto voi muodostaa pullonkaulan luottamuksen kehitykselle. Tutkimuksessa esitetään, että menestymisen kannalta ratkaisevaa on ylimmän johdon luottamus omaan organisaatioon sekä kyky elvyttää missio ja innovoida muuttuvassa toimintaympäristössä.

– Nykypäivän kirkon suurin ongelma on, etteivät ihmiset usko samalla tavalla kuin kirkko opettaa, eikä kirkkokaan oikein usko, mitä opettaa. Suurin ongelma on kirkon ja palveltavien ihmisten välissä, Kinnunen toteaa.

Ylimmän johdon hyvinvointi ja yhdenmukainen hengellisyys heijastuvat johtamiseen

Kinnunen esittää väitöstutkimuksessaan, että kirkon ylimmän johdon hyvinvointi ja yhdenmukainen hengellisyys heijastuvat strategisiin valintoihin, johtamiseen ja koko organisaatioon. Luotettavuus edellyttää myös, että toimijan henkinen ja fyysinen hyvinvointi on riittävä tehtävän hoitamiseen ja hengellisyys on yhdenmukainen mission kanssa.

Kirkon ja seurakunnan ajattelua leimaa asiakaslähtöisyyden ja oman mission välinen paradoksi. Asiakasnäkökulman ylikorostaminen on johtamassa siihen, että oma missio hämärtyy entisestään. Kirkko ja seurakunta voi olla hyvin toimiva, mutta se on voimaton unohtaessaan oman missionsa hengellisyyden.

Voimavarojen hyödyntäminen ja osallistava johtaminen elvyttävät luottamuksen

Tutkimuksessa esitetään uusi luottamusprosessi. Kirkko-organisaation ensisijainen luottamuksen lähde on missio (Mission-down-luottamusprosessi). Missio antaa merkityksen niin kirkon olemassaololle kuin tarkoituksen yksilön elämälle. Prosessit, rakenteet ja järjestelmät sekä lähijohtaminen vahvistavat tätä tarkoitusta.

Erityisen tärkeä luottamustekijä on osallistumisen mahdollisuus, mikä tarkoittaa yksilön, tiimin ja organisaation voimavarojen vapauttamista käyttöön. Kokemus, että jokaisen kapasiteettia arvostetaan ja annetaan yksilöille mahdollisuus hyödyntää kykyjä täysimääräisesti elvyttää koko organisaation (Potential-up-luottamusprosessi). Tulevaisuudessa kirkon menestys perustuu yhä enemmän vapaaehtoistyöntekijöiden osallistumiseen ja yhteisöllisyyden kokemukseen.

Luottamus ilmenee luottamusasteena ja konsensuksena

Luottamus yksilötasolla ilmenee yksilön luottamusasteena, tunteena arvostuksesta ja kokemuksena omasta merkityksellisyydestä ja osallisuudesta missioon. Ylemmällä tasolla luottamus viittaa yksilöiden kollektiivisesti jaettuun ja koettuun luottamusasteeseen avainmenestystekijöistä. Se ilmenee ylemmän johdon välisenä konsensuksena.

Loppujen lopuksi yksilön luottamus perustuu subjektiiviseen luottamuskohteen arviointiin. Siihen vaikuttavat muun muassa yksilön subjektiivinen taipumus ja kokemus omasta kyvykkyydestä, usko toisten luotettavuuteen, varmuus rakenteiden ja systeemien toimivuudesta sekä erityisesti usko merkitykselliseen missioon. Luottamus on arvioinnin summa.

Asko Kinnunen on kirjoittanut ylioppilaaksi Joensuun yhteiskoulusta. Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta. Kinnunen on toiminut useissa ylimmän johdon tehtävissä eri toimialoilla niin Suomessa kuin ulkomailla sekä opetus- ja koulutustehtävissä yliopistossa.

KTM, TM Asko Kinnusen johtamisen alaan kuuluva väitöskirja ”Strategic Leadership and Trust: Senior Leaders’ Perspective in Nonprofit Organization” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Rami Olkkonen Turun yliopistosta sekä kustoksena emeritaprofessori Taina Savolainen Itä-Suomen yliopistosta.

Asko Kinnusen painolaatuinen valokuva löytyy osoitteesta

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36347?encoding=UTF-8

Väitöskirja on luettavissa verkossa osoitteessa https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3382-9/

Lisätietoja: Asko Kinnunen, puh. 040 7519 390, asko.kinnunen(at)hotmail.com