Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Tekstitarroja lasiseinässä.

Uusille sosiaalityön tutkimushankkeille sosiaali- ja terveysministeriön rahoitus

Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen johtamat tutkimushankkeet saivat yhteensä lähes 1,4 miljoonan euron rahoituksen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 5,6 miljoonaa euroa valtionavustusta uusille sosiaalityön tutkimushankkeille. Hankkeilla vahvistetaan muun muassa sosiaalityön vaikuttavuutta, laatua ja asiakasturvallisuutta sekä asiakkaiden osallisuutta ja toimijuutta sosiaalihuollossa.

Itä-Suomen yliopisto johtaa rahoitetuista hankkeista kahta ja Pohjois-Savon hyvinvointialue yhtä hanketta. Yhteensä kolme hanketta saivat 1,4 miljoonan euron rahoituksen.

Vanhemman yliopistonlehtorin Kaarina Mönkkösen johtama hanke Lasta suojelevien yhteistoiminnallisten prosessien vahvistaminen palautetietoisen arvioinnin avulla (FITFUTURA) sai ministeriöltä 419900 euron rahoituksen. Hankkeen tieteellisenä johtajana toimii dosentti Laura Yliruka. Tutkimukseen osallistuu Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson hyvinvointialueiden avaintoimijoita, jotka työskentelevät lastensuojelussa ja koulussa. 

Sosiaalityössä kohdattavissa ilmiöissä ja niiden ratkaisuissa ei aina löydy tilaa kuulla riittävästi asiakkaan tarpeita ja saada tietoa siitä, miten he kokevat saamansa tuen. FITFUTURA-hankkeessa vahvistetaan lastensuojelun vaikuttavuutta tutkimalla palautetietoisen työskentelyn merkitystä lastensuojelutyössä. Palautetietoisella työskentelyllä tuotetaan tietoa sekä ammattilaisten että lapsen ja vanhempien näkemyksistä asiakkaiden tilanteesta, mikä puolestaan vaikuttaa lapsen hyvinvoinnin ja suojelun prosessiin.

Palautetietoisella työskentelyllä on todettu olevan vaikutuksia sosiaalityön ammattikulttuuriin, ja vuorovaikutusosaaminen on vahvistunut palautetietoisen työskentelyn myötä. Tutkimuksissa on myös osoitettu, että tietojen vaihto eri yhteistyöosapuolten välillä lisää ymmärrystä lapsen ja perheen kokonaistilanteesta, tuottaa monipuolista tietoa päätöksentekoon ja lisää ammattilaisten kykyä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Yhteistyönpuute on nähty keskeisenä syynä myös vakavissa lapsiin kohdistuneissa laiminlyönneissä tai kaltoinkohtelussa.

Yliopistonlehtorin Taru Kekonin johtama hanke Näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen sosiaalityössä (NÄPSÄ) sai rahoitusta 471675 euroa. Hanke keskittyy tutkimusperustaiseen asiakastyöhön sosiaalityön opetuksen ja koulutuksen näkökulmasta. Näyttöön perustuvan toiminnan mallin mukaan sosiaalityössä tehtävä tilannearviointi ja päätöksenteko perustuvat asiakkaan näkemyksiin ja arvoihin, sosiaalityöntekijän asiantuntemukseen, kontekstin ominaispiirteisiin sekä parhaaseen mahdolliseen saatavilla olevaan tutkimustietoon. Tutkimushankkeen painotus on tutkimusperustaisen näytön vahvistamisessa sosiaalityössä.

NÄPSÄ-hankkeessa kartoitetaan näyttöön perustuvaan toimintaan liittyviä käsityksiä ja lähtökohtia, toteutetaan opetuksen arviointitutkimus sosiaalityön opiskelijoiden näyttöön perustuvan toiminnan oppimisesta ja soveltamisesta käytäntöön sekä toteutetaan ja arvioidaan näyttöön perustuvan toiminnan täydennyskoulutuspilotti sosiaalityöntekijöille. Hanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja sosiaalialan osaamiskeskus Verson (Päijät-Hämeen hyvinvointialue) yhteistyönä.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen tutkimuskeskuksen hallinnoima, professori Aini Pehkosen johtama hanke Asiakasturvallisuus ja vaikuttavuus paljon palveluja tarvitsevien aikuisten asiakasprosesseissa (TURVA) sai haussa 462175 euron rahoituksen. Tutkimushanke käynnistyy 1.9 2024 ja päättyy 31.12.2026.

TURVA-hanke tutkii asiakasturvallisuutta, omavalvontaa ja sosiaalityön vaikuttavuutta osana aikuissosiaalityön työprosessia paljon palveluja tarvitsevissa asiakkuuksissa. Arvion mukaan paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat jäävät herkästi palvelujen väliin, ja kokonaisvastuuta palveluketjusta on vaikea hahmottaa. Kun asiakkuus hajautuu useisiin eri palveluihin, asiakkaan asiakasturvallisuuden toteutumista, omavalvontaa ja työn vaikuttavuutta on vaikea todentaa. Sosiaalityössä työn vaikuttavuuden arviointi jää liian vähälle huomiolle.

TURVA-hankkeessa analysoidaan sosiaalityön vaikuttavuutta Pohjois-Savon hyvinvointialueen sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmistä pseudonymisoidun aineiston pohjalta. Sosiaalityön asiakasturvallisuuden toteutumisen arviointiin laaditaan mittaristo, ja vaikuttavuuden arvioinnissa hyödynnetään AVAIN-mittaristoa. Lisäksi haastatellaan sosiaalityöntekijöitä ja alustavia tutkimustuloksia työstetään hyvinvointialueiden työntekijöiden kanssa. Hanke lisää tutkimuksen ja käytännön sosiaalityön välistä vuorovaikutusta hyvinvointialueilla sekä sosiaalityön yliopistokoulutuksessa. Tutkimustulokset tuottavat tietopohjaa Käypä sosiaalityö -ohjeistuksen mahdollistamiseksi.

Itä-Suomen yliopisto on lisäksi kumppanina Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori Minna Kivipellon johtamassa Efecto2030-tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan sosiaalipalveluiden vaikuttavuutta. Hankkeessa testataan erilaisia vaikuttavuustietoa tuottavia mittareita. Itä-Suomen yliopiston osuudesta vastaa professori Timo Toikko, ja osahanke toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimusrahoitushaku perustuu syyskuussa 2020 voimaan tulleeseen sosiaalihuoltolain muutokseen. Sen pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö voi vuosittain avata tutkimusrahoitushaun ja myöntää valtion rahoitusta yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille. Rahoituspäätökset perustuvat vertaisarviointiin, jonka yhteydessä kuullaan myös erillistä arviointiryhmää.

Tiedotteen lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätietoja

Kaarina Mönkkönen, vanhempi yliopistonlehtori, FITFUTURA-hankkeen vastuullinen johtaja, Itä-Suomen yliopisto, kaarina.monkkonen@uef.fi

Taru Kekoni, yliopistonlehtori, NÄPSÄ-hankkeen vastuullinen johtaja, Itä-Suomen yliopisto, taru.kekoni@uef.fi

Aini Pehkonen, professori, TURVA-hankkeen vastuullinen johtaja, Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Savon hyvinvointialue, aini.pehkonen@uef.fi

Timo Toikko, sosiaalityön professori, Itä-Suomen yliopisto, timo.toikko@uef.fi