Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

UEFin liput.

Tunteet ovat valtaa organisaatioiden uudistamisessa

Tunteiden merkitys yritystoiminnassa on kasvavan kiinnostuksen kohteena, mutta aihetta on harvoin tutkittu vallan näkökulmasta. Terveystieteiden maisteri Eeva Aromaa havaitsi Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa, että tunteet vaikuttavat johtajan ja työntekijöiden vuorovaikutukseen ja toimijuuteen. Kulttuurin ohjaamat ja tilanteisesti rakentuvat tunne-esitykset mahdollistivat ja rajoittivat molempien osapuolten toimijuutta organisaation uudistamista käsittelevissä kokouksissa. Eeva Aromaan väitöskirja tarkastetaan lauantaina 12.9.2020 kello 12 alkaen Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella.

Tunnevalta on tuottoisaa ja tarkoituksenmukaista

Tutkimuksessa kehitettiin tunnevallan käsite, joka suuntaa huomion tunne-esityksiin tuottoisana ja tarkoituksenmukaisena valtana. Tulokset osoittavat, miten hienovaraiset tunne-esitykset ovat systeemistä ja matalaa valtaa, joka toimii kolmen eri mekanismin välityksellä.

Myönteisillä, kielteisillä ja näitä yhdistävillä tunne-esityksillä ylläpidettiin omaa toimijuutta ja rajoitettiin toisen osapuolen toimijuutta. Myönteisillä, empatiaa, hyväksyntää ja arvostusta osoittavilla tunne-esityksillä hämärrettiin valtasuhteita ja rakennettiin käsitystä tasa-arvoisesta organisaatiosta. Lisäksi tunne-esityksiin, valtasuhteisiin ja toimijuuteen liittyvät sääntömäiset odotukset ylläpitivät, valtaistivat ja rajoittivat uudistamiseen liittyvää toimijuutta.

Tutkimus tehtiin pienessä palveluyrityksessä ja siinä tarkasteltiin johtajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta kriittisen merkityksenrakentamisen näkökulmasta. Pääaineisto koostui pienen palveluyrityksen kokousten videotallenteista ja tätä tukevasta etnografisesta aineistosta. Osana tutkimustaan Aromaa kehitti uusia menetelmällisiä lähestymistapoja videoaineistoa hyödyntävään analyysiin.

Uusi avaus kriittisen merkityksenannon tutkimuksessa

Kriittisen merkityksenrakentamisen näkökulmaa soveltavissa tutkimuksissa ei ole aiemmin tutkittu kasvokkaista vuorovaikutusta organisaatioissa tai huomioitu tunteita, esityksellisyyttä ja kehollisuutta merkityksiä muotoilevina elementteinä. Johtajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta on myös harvoin tarkasteltu tunne-esitysten muotoilemina merkityksenantoina, johon on yhdistetty kontekstuaalisia ja rakenteellisia elementtejä.

Aromaan tulokset tarjoavat merkittävää uutta tietoa tunne-esitysten, organisaation sääntöjen ja systeemisten valtasuhteiden keskeisestä roolista organisaatioiden uudistamisessa. Tällöin uudistaminen ei ole pelkästään johtajien työtä vaan eri toimijoiden välistä sosiaalista vuorovaikutusta. Tätä vuorovaikutusta ja merkityksiä muokkaavat ja säätelevät organisaation tunnekulttuuri, tunteisiin liittyvät odotukset ja tunne-esitykset. Organisaation ulkoiset ja sisäiset valtasuhteet ovat osa valtadynamiikkaa. Samalla ne  muotoilevat monimutkaista ja osin ristiriitaista valtadynamiikkaa.

Tunnevalta pienyrityksissä edistää yritysten uudistamista

Pienyritysten toimijoille tutkimus kertoo, miten innovatiivisen palveluyrityksen uudistamisen suunnasta ja tavoista voidaan keskustella hedelmällisesti moniulotteisissa ja tunnerikkaissa valtasuhteissa. Näissä suhteissa voi olla samanaikaisesti läsnä johtajakeskeisyys ja työntekijöiden vahva toimijuus sekä jaettu pyrkimys rakentaa demokraattisesti uudistuvaa organisaatiota. Tutkimus näyttää, miten tunneilmaisuiltaan monimuotoinen organisaatiokulttuuri ja kriittinen, mutta rakentava vuorovaikutus tuottavat yrityksen uudistamisessa myönteisiä tuloksia.

TtM Eeva Aromaan innovaatiojohtamisen alaan kuuluva väitöskirja ”Tunnevalta: Kriittistä analyysiä pienen organisaation uudistamisesta” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori emerita Arja Ropo Tampereen yliopistosta sekä kustoksena professori Päivi Eriksson Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/37699?encoding=UTF-8

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3437-6