Hyppää pääsisältöön

Tarkenna hakuasi

Kädet tietokoneen näppäimistöllä

TtM Hanna Rouvinen, väitös 19.6.2024: Internetin käyttö on korkeakouluopiskelijoilla yhteydessä terveystottumuksiin

Hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Mikä on väitöstutkimuksesi aihe? Miksi aihepiiriä on tärkeää tutkia? 

Väitöstutkimukseni aihe liittyy terveyden edistämiseen. Tutkimukseni kuvaa ja selittää korkeakouluopiskelijoiden terveyden, terveyskäyttäytymisen ja internetin käytön välisiä yhteyksiä. Tutkimuksessa terveyttä tarkasteltiin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmista. Terveyskäyttäytymistä tutkittiin sekä terveyttä edistävän että terveydelle epäedullisen käyttäytymisen kannalta. Internetin käyttöä tarkasteltiin verkossa opiskeluun ja työhön sekä muihin tarkoituksiin käytetyn ajan perusteella. Lisäksi tutkittiin, aiheuttaako internetin ajallinen käyttö ongelmia opiskeluun ja vuorokausirytmiin. Internetin käyttöä terveyteen liittyvään COVID-19-tiedonhakuun ja terveyteen liittyvään päätöksentekoon tutkittiin myös osana väitöstutkimusta.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset tai havainnot? 

Korkeakouluopiskelijoilla oli sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää että niitä uhkaavaa internetin käyttöä. Terveyttä ja hyvinvointia edistävää internetin käyttöä oli havaittavissa erityisesti sosiaalisen tuen ja vuorovaikutuksen näkökulmista sekä terveyden ylläpitämisessä. Vastavuoroisesti internetin runsaaseen käyttöön yhdistyi mielenterveysongelmia ja psyykkisiä haittoja.

Opiskelijat käyttivät internetiä opiskeluun ja työn tekoon sekä muihin tarkoituksiin, kuten shoppailuun, sosiaalisen median käyttöön ja pelaamiseen. Tarkasteltaessa opiskelijoiden terveyskäyttäytymistä tulokset osoittivat, että mitä enemmän opiskelijat käyttivät internetiä, sitä terveyden kannalta epäedullisemmat heidän fyysisen aktiivisuuden, ruokailun ja päihteiden käytön tottumuksensa olivat.

Opiskelijat käyttivät internetiä tiedonhakuun COVID-19:stä. Itse koettu kyky arvioida internetistä löydetyn COVID-19-tiedon käytettävyyttä terveyteen liittyvään päätöksentekoon oli yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin. Koettu vaikeus soveltaa internetistä haettua COVID-19-tietoa liittyi heikompaan psyykkiseen hyvinvointiin.

Opiskelijat raportoivat internetissä vietetyn ajan aiheuttavan ongelmia opiskeluun ja vuorokausirytmiin. Opiskelijat, joilla oli näitä ongelmia, raportoivat erilaisia psyykkisiä terveysoireita, kuten ahdistuneisuutta ja keskittymisvaikeuksia, sekä fyysisiä terveysoireita, kuten alaselän ongelmia ja raajojen tai nivelten kiputiloja. Internetissä vietetty aika ja koetut sen  aiheuttamat ongelmat opiskeluun ja vuorokausirytmiin olivat yhteydessä psyykkisiin ja fyysisiin terveysoireisiin.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä? 

Väitöstutkimus kokoaa yhteen ajankohtaista tietoa korkeakouluopiskelijoiden opiskelukyvyn sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tueksi. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi osana yksilöllistä tai yhteisöllistä terveyden edistämistoimintaa, terveysviestinnässä ja terveyskampanjoissa. Lisäksi tulokset voivat auttaa tunnistamaan internetin terveyttä edistävän käytön hyötyjä ja terveyttä uhkaavan käytön haittoja. Tutkimus myös auttaa ymmärtämään internetin käyttöä terveyteen liittyvään tiedonhakuun sekä sen merkitystä terveyteen liittyvässä päätöksenteossa ja arjen hyödyissä.

Lisäksi väitöstutkimus nostaa esille hyvinvointiin ja internetin käyttöön liittyviä ehdotuksia korkeakouluille ja ainejärjestöille hyödynnettäväksi osana opiskelijoiden korkeakouluarkea. Esimerkiksi internetin käytön vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen voidaan ottaa huomioon opetuksessa, ohjauksessa ja oppimisessa edistäen opiskelijoiden terveysinformaation, terveysasenteiden ja ­taitojen kehittymistä opiskeluympäristössä.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tutkimusmenetelmät ja -aineistot? 

Väitöstutkimukseni koostuu kahdesta erillisestä kyselytutkimuksesta ja yhdestä kartoittavasta kirjallisuuskatsauksesta. Tutkimukset ovat poikkileikkaustutkimuksia, yksi kyselyaineistoista on kerätty vuonna 2016 ja toinen vuonna 2020. Vuonna 2016 kerätty aineisto (N=3050) on osa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toteuttamaa kansallista Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimusta. Vuonna 2020 kerätty aineisto (N=2976) on osa kansainvälisen COVID-19 Terveydenlukutaito tutkimusverkoston (the COVID-19 Health Literacy Research Network) toteuttamaa tutkimusta Suomessa. Molemmissa aineistoissa vastaajina ovat 18–34-vuotiaat korkeakouluopiskelijat. Kartoittava kirjallisuuskatsausartikkeli on julkaistu vuonna 2021 ja kokoaa yhteen tutkimustuloksia vuonna 2015–2020 julkaistuista tutkimusartikkeleista (N=55).

Terveystieteiden maisteri Hanna Rouvisen väitöskirja Self-reported health, health behaviours, and Internet use among higher education students. Health promotion perspective (Korkeakouluopiskelijoiden itseraportoitu terveys, terveyskäyttäytyminen ja internetin käyttö. Terveyden edistämisen näkökulma) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Katja Joronen Turun yliopistosta ja kustoksena professori Hannele Turunen Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöstilaisuus

Väittelijän kuva 

Väitöskirja 

Lisätietoja:

TtM Hanna Rouvinen, hanna.rouvinen@uef.fi, 050 304 2829, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/hanna.rouvinen/