Hyppää pääsisältöön

Koronavirustilanne Itä-Suomen yliopistossa

Kansainvälisiä opiskelijoita.

Suomalaiset opiskelijat kiinalaisia motivoituneempia ja vähemmän kuormittuneita

Opiskelijan kokemalla työkuormalla ja suoritusmotivaatiolla on suuri vaikutus hänen hyvinvointiinsa, koska liiallisen työkuorman ja motivaation puutteen on havaittu aiheuttavan opiskelu-uupumusta. Uupumus puolestaan on yhdistetty monenlaisiin vakaviin ongelmiin, kuten unettomuuteen, poissaoloihin, alkoholin ja huumeiden käyttöön, masennukseen, ajatuksiin opiskelun keskeyttämisestä ja jopa itsemurha-ajatuksiin.

Psykologian maisteri Elina Hernesniemi selvitti väitöstutkimuksessaan suomalaisten ja kiinalaisten yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointiin ja opintomenestykseen liittyviä tekijöitä, joiden vertailu on Hernesniemen mukaan tutkimuskohteena kiinnostava, koska mahdollisesti löytyvät erot voivat auttaa tunnistamaan näiden erilaisten yliopistojärjestelmien vahvuuksia. 

Tutkimuksessa saadut tulokset osoittavat, että kiinalaiset opiskelijat kokevat työkuormansa raskaammaksi kuin suomalaiset opiskelijat, kun taas suomalaiset opiskelijat arvioivat suoritusmotivaationsa huomattavasti suuremmaksi kuin kiinalaisopiskelijat. Sen sijaan kokonaisopiskelu-uupumuksen osalta käytännön eroa ei havaittu suomalaisten ja kiinalaisten opiskelijoiden välillä, mikä viittaa siihen, että sekä suomalaisissa että kiinalaisissa yliopistoissa on suositeltavaa tiedostaa opiskelu-uupumuksen riski.

Oppimisympäristöjen kehittäminen voi pienentää työkuormaa

Tutkimuksessa saadut tulokset osoittavat myös, että opiskelijoiden näkemykset opetus- ja oppimisympäristöistä ovat yhteydessä sekä heidän kokemaansa työkuormaan että suoritusmotivaatioon. Tämä tarkoittaa sitä, että opetus- ja oppimisympäristöä kehittämällä voi olla mahdollista pienentää koettua työkuormaa ja parantaa opiskelijoiden suoritusmotivaatiota sekä Suomessa että Kiinassa. Koska suomalaiset ja kiinalaiset ovat kulttuurisesti varsin kaukana toisistaan, on perusteltua olettaa, että saatu tulos on yleistettävissä myös muiden kulttuurien opiskelijoihin.

Tutkimustulokset voivat siis jatkossa tarjota tilaisuuden hyödyntää hyvin toimivia käytänteitä kaikissa yliopistojärjestelmissä. 

Erilaiset kulttuuriin sidotut vastaustyylit vääristävät

Työssä saatujen tulosten mukaan suomalaisten ja kiinalaisten opiskelijoiden kulttuuriset vastaustyylit eroavat huomattavasti toisistaan aiheuttaen tuloksiin vastausvääristymää, mikä voi selittää kulttuurien välillä havaittuja eroja. Tämä tulos vahvistaa aiemmissa tutkimuksissa esitettyjä näkemyksiä siitä, että eri kulttuuriryhmien erilaiset vastaustyylit voivat selittää kulttuurien välisissä tutkimuksissa saatuja tuloksia. Lisäksi saatu tulos korostaa sitä, että kulttuureja vertailevassa tutkimuksessa on aina suositeltavaa selvittää ja huomioida mahdolliset vastaustyylierot. 

Tutkimuksessa ilmeni myös, että vastaustyylien vaikutusten poistamiseen aiemmin kehitetty menetelmä ei sovellu käytettäväksi tähän tarkoitukseen, mutta sen avulla voidaan kuitenkin saada lisää tietoa vastaustyylien yhteydestä kulttuuriryhmien välisiin eroavuuksiin. 

PsM Elina Hernesniemen psykologian alaan kuuluva väitöskirja Opiskelijoiden uupumus, työkuorma ja motivaatio: kulttuurien välinen tutkimus suomalaisessa ja kiinalaisessa yliopistoympäristössä tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Heta Tuominen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Kirsi Honkalampi Itä-Suomen yliopistosta.