Hyppää pääsisältöön

Ukrainan sodan vaikutukset yliopistoon

Väitöskirja.

MSc Muzawir Arief, väitös 10.12.2021: Ikääntyneelle väestölle terveystietoja tarjoavien verkkopalvelujen saavutettavuutta parannettava

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella ja verkossa.

Terveystietoja tarjoavat verkkopalvelut voivat yhtenä terveystiedon medialähteenä tehokkaasti edistää ikääntyneiden tarvepohjaista terveydenhuoltoa. Jotta ikääntynyt väestö hyötyisi verkkosivustoista, niissä tulisi olla asianmukaiset saavutettavuusominaisuudet ja laadukasta tietosisältöä.

Tämän väitöstutkimuksen tavoitteena oli arvioida ja kuvata verkkopalveluiden käyttökokemuksia ja verkkosisältöjen saavutettavuuden toteutumista WCAG 2.0 -kriteerien perusteella. Huomiota kiinnitettiin erityisesti ikääntyneelle väestölle suunnattujen ja verkkopalvelujen tarjoamien terveystietojen saavutettavuuteen sekä siihen, miten ikääntynyttä väestöä koskevat terveystiedot tavoittavat ikäihmiset internetissä.

Tiedot kerättiin kahdesta eri lähteestä: ikäihmisten hyvinvointia koskevasta alueellisesta kyselystä ja muistin heikkenemistä käsitelleiltä terveyssivuilta. Alueellisen kyselyn tietojen analysointia lähestyttiin monimenetelmällisesti sekä laadullisia että määrällisiä metodeja hyödyntäen.

Tutkimus koostui neljästä vaiheesta: (1) Ikääntyneiden Internetin käyttöön liittyviä väestöominaisuuksia analysoitiin Ikääntyminen ja hyvinvointi Pohjois-Savossa (IKIPOSA) -tutkimuksen tietojen avulla; (2) ikäihmisten terveydenhuoltotietoihin liittyvien verkkosivustojen laatua ja saavutettavuutta analysoitiin käyttämällä tietoja, jotka saatiin hakukonetuloksissa parhaiten sijoittuneista verkkosivustoista; (3) kansallisten WCAG 2.0 -käytäntöjen tehokkuutta analysoitiin tarkastelemalla maittain määritettyjä verkkosivustoja, jotka käsittelivät ikääntyneen väestön terveydenhuoltoa; (4) kustakin vaiheesta laadittiin tutkimuksen kehyksen mukainen yhteenveto.

Ensimmäisen vaiheen tutkimustulokset osoittivat, että alhaisempi koulutus, korkea ikä, vähäinen työkokemus ja taloudellinen asema olivat ikäihmisten internetin käytön esteitä. Toisen vaiheen tulokset osoittivat, että vaikka ikäihmiselle suunnatut ja muistisairauksia koskevat terveystietolähteet olivat laatumerkittyjä, ne eivät olleet WCAG 2.0 -standardin mukaisia ja ikääntyneet kokivat niiden tietosisällön lukemisen vaikeaksi.

Kolmannen vaiheen tutkimustulokset osoittivat WCAG 2.0 -käytäntöjen paikallisen käyttöönoton tehottomuuden, sillä tutkimuksessa ei havaittu merkittäviä eroja WCAG 2.0 -käytäntöjä määrittäneiden maiden ja muiden maiden välillä. Tutkimuksen viimeinen vaihe osoitti myös, että WCAG 2.0 -käytäntöjen noudattamattomuus vaikutti negatiivisesti ikääntyneen väestön internetin käyttöön.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ikääntyneelle väestölle terveystietoja tarjoavien verkkopalvelujen saavutettavuutta olisi parannettava saavutettavuusstandardin täytäntöönpanon kautta. Kaikkien sidosryhmien tulisi suhtautua saavutettavuusstandardin erittäin vakavasti. Jotta ikääntyneen väestön tarpeet pystyttäisiin huomioimaan riittävästi, hallitusten tulisi ottaa päävastuu verkon saavutettavuuskäytäntöjen laatimisesta, täytäntöönpanosta ja seurannasta. Nämä keinot ovat avainasemassa, kun terveystietoon liittyvän verkkoteknologian käyttöaukkoja halutaan minimoida ikääntyneen väestön parissa. Ensimmäiseksi tulisi varmistaa verkkosivustojen saavutettavuuskäytäntöjen toimeenpano sekä käytäntöjen entistä parempi toimivuus eri väestönosia edustavien henkilöiden käytössä.

MSc Muzawir Ariefin sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alaan kuuluva väitöskirja Toward accessible websites to support health information among older people tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella Mediateknia-rakennuksen MD100-salissa 10.12.2021 klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii professori Reima Suomi Turun yliopistosta ja kustoksena professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuuden kieli on englanti, ja se on seurattavissa verkossa.

Lisätietoja:

Muzawir Arief, muzawir.arief@uef.fi